Vad är Tillämpad Hälsoteknik?


I den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå i Tillämpad Hälsoteknik ges följande beskrivning av det nya ämnesområdet på Blekinge Tekniska Högskola:


Forskningsämnet Tillämpad Hälsoteknik inbegriper studier av hur hälsa ur ett individ och/eller popula­tions­perspektiv direkt och indirekt kan relateras till tillämpning och konsekvenser av teknik. Dessa för­hållanden kan studeras ur ett mång­vetenskapligt perspektiv. Vid BTH har ämnet ett särskilt fokus på hur ämnesområdena vård­veten­skap, folkhälsovetenskap och klinisk medicin kan kombineras med teknisk vetenskap för att främja ett bra liv. Det kan t.ex. handla om lednings- och utvecklingsprocesser för att nå hälso­strategiska mål eller om hur teknik kan underlätta hälso- och sjukvård, liksom studier av individens upplevelser av att leva med tekniska hjälpmedel som stöd. I forskningen betonas det mänskliga samman­hanget i ljuset av teknikens möjligheter och begränsningar för att främja och vidmakthålla hälsa samt lindra lidande.

Redigera

 


publ art


proj


seminarier


nyhet


 

 

Share Dela