BefolkningsstudienFörsta studien av äldre i länet

Under 2001 - 2003 genomfördes den första datainsamlingen i SNAC-Blekinge och under våren 2003 då denna slutfördes hade 1 402 personer av de totalt 2 312 personer i åldrarna 60-96 år som inbjudits till studien undersökts.

Inmatning av data från dessa 1402 personer var klar under våren 2004 och därefter vidtog de första bearbetningarna och analyserna parallellt med planering inför återundersökning. Deltagandet vid baseline var drygt 60 % för hela gruppen 60-96 år och varierade mellan cirka 55 % - 75 % i de olika ålderskohorterna. Det högre deltagandet fanns bland de yngre.

Uppföljning av undersökning

Återundersökningar av de äldre personer som ingår i studien (81 år och äldre) påbörjades i oktober månad 2004 och avslutades i juni 2006. Totalt har cirka 520 probander i dessa ålderskohorter deltagit i återundersökningen.

Det var 27 % av probanderna i åldrarna 81-96 år från baslinje eller första undersökningen som avlidit när återundersökningen startade hösten 2004. Av dem som fortfarande var i livet och kallats till återundersökning är det cirka 80 % som deltar även i denna andra undersökning. Dessutom genomfördes med start hösten 2004 en delstudie där probander i de yngre åldersgrupperna (60 - 78 år) genomgick en undersökning med fokus på kardiovaskulär och kognitiv sjukdom. I denna delstudie var deltagandet ca 90 %.

En andra återundersökning av hela samplet började i januari 2007 då även en ny grupp 60-åringar erbjöds att delta. Den andra återundersökningen avslutades i oktober 2009 och en ny grupp 60-åringar inbjöds att delta (avslutades i januari 2010). Den tredje återundersökningen (9 år) påbörjades i februari 2010 och gäller personer 81 år och äldre (avslutades 2012). Totalt var 470 personer aktuella för undersökning varav 372 undersökts och 31 personer avlidit innan undersökningstillfället. Detta motsvarar ett deltagande om 85 procent.

År 2013 inleds fas V som innebär att samtliga som fortfarande är i livet kommer att kallas till ny återundersökning (den fjärde). Denna fas pågår under åren 2013 till 2015.

Redigera
Share Dela