Forskargruppen inom SNAC - åldrandet, vården och omsorgen om äldre personer

SNAC är ett stort och brett nationellt och internationellt forskningssamarbete som omfattar flertalet vetenskapsområden. Vid Sektionen för hälsa är flera seniora forskare och doktorander inom sektionens alla ämnesområden (Folkhälsovetenskap, Omvårdnad/Vårdvetenskap, Medicin och Tillämpad hälsoteknik) engagerade med delstudier i projektet.

Forskare inom SNAC

Medlemmar i gruppen "åldrandet, vården och omsorgen om äldre personer" inom snac med respektive intresseområde


Professor Johan Berglund, Hjärt-kärlsjukdom och parodontit hos äldre, Factors related to quality of life among the elderly with pain, Biomekaniska aspekter på rörelserelaterad smärta, Konfidens och minnesforskning, Fysisk aktivitet, livskvalitet, vårdkonsumtion, livslängd, Tandhälsa och allmän hälsa hos äldre, Osteoporos, Gastro- eosofagal refluxsjukdom hos äldre, Tandstatus och kognitiv sjukdom, Horizontal and vertical targeting in aged care, Informell - formell vård och omsorg, Multimorbiditet, Preventivt arbete med case management i vård av äldre (65+), Ensamhet bland äldre, Fall, yrsel och rädsla för fall hos äldre - prevalens, upplevelse och effekt av intervention

Docent Cecilia Fagerström, Sömn och livskvalitet hos äldre, Horizontal and vertical targeting in aged care, Informell - formell vård och omsorg, Preventivt arbete med case management i vård av äldre (65+), Ensamhet bland äldre, Fall, yrsel och rädsla för fall hos äldre - prevalens, upplevelse och effekt av intervention, Undernäring, kognitiv nedsättning och sömn bland äldre, Rörlighet och funktionsförmåga i relation till äldres livskvalitet, Livstillfredställelse - metodutveckling.

Docent Göran Holst, Studier av inflytande och delaktighet i vård - och omsorgsprocessen för äldre personer med stora behov av vård och omsorg samt upplevd ensamhet bland äldre.

Docent Mikael Rennemark, Factors related to quality of life among the elderly with pain, Konfidens och minnesforskning, Fysisk aktivitet - livskvalitet - vårdkonsumtion - livslängd, Distribution of personality, individual characteristics and internet usage in Swedish Older Adults 

Professor Stefan Renvert, Hjärt-kärlsjukdom och parodontit hos äldre, Tandhälsa och allmän hälsa hos äldre, Osteoporos, Tandstatus och kognitiv sjukdom

Doktorand Jessica Berner, Äldres upplevelse och tillit till användandet av ny teknik, Distribution of personality, individual characteristics and internet usage in Swedish Older Adults

Doktorand Titti Lilje, Rörelserelaterad smärta

Doktorand Amanda Hellström  Sömn och livskvalitet hos äldre

Doktorand Lena Sandin - Wranker, Factors related to quality of life among elderly with pain

Doktorand Katarina Sjögren  Friluftsliv och fysisk aktivitet

Doktorand Agneta Lindvall  De mest sjuka äldre i Blekinge, fördjupad förståelse ur ett patientperspektiv

Doktorand Carmen Sadikovic,  Qality of care and nursing

Doktorand Terese Ericsson, Epidemiology of arythmias among elderly people

Doktorand Suzana Johansson, Äldre personer med hjärtsvikt  

Doktorand Magnus Stentagg, Sexualitet på äldre dagar  
 

Redigera
Share Dela