Vårdsystemstudien


 

Karlskrona kommuns Äldreförvaltning har ett behov av att öka kunskaperna om åldrandet och vården av de äldre för att inför framtiden kunna förbättra vård och omsorg för äldre personer.

Under hösten 2009 startar därför SNAC, i samarbete med BTH, på uppdrag av Äldreförvaltningen, en forskningsstudie i Karlskrona om hur kommunens äldreomsorg är anpassad för de äldres behov. Samma slags studie görs samtidigt i ett antal andra kommuner i landet.

Undersökningen omfattar alla personer som har fyllt 65 år och som beviljats äldreomsorg av Äldreförvaltningen i Karlskrona eller har varaktig hemsjukvård eller rehabilitering.

Under våren 2010 genomfördes en tvärsnittsstudie. Denna har redovisats och efter diskussioner med förvaltningsledningen kommer en fortlöpande registrering av omsorgstagarna att ske med start 1 februari 2011.

Våren 2011 genomfördes en jämförande studie avseende särskilda boenden åren 2010 och 2011. Systemet med fortlöpande registrering har inte fungerat varför vi återgår till att genomföra tvärsnittsstudier — longitudinella sekventiella studier. För särskilt boende två gånger om året och för ordinärt boende en gång per år. 

Under hösten 2011 gjordes en ny totalundersökning som därefter redovisades för Äldrenämnden. Våren 2012 genomfördes en ny studie inom särskilt boende och rapporten innehåller uppgifter från tre års undersökningar, 2010 — 2012.

En ny totalundersökning genomfördes i november 2012. Under detta år har problemområdet smärta aktualiserats och en fördjupad analys genomfördes på de särskilda boendena. Dessutom introducerades ett nytt skattningsinstrument, QUALID, för mätning av livskvalitet. Även detta på de särskilda boendena.

Under maj 2013 genomfördes en ny undersökning riktad till SÄBO.

Hösten 2013 genomfördes en ny totalundersökning och rapporten är överlämnad till Äldreförvaltningen samt berörda verksamhetschefer.

Under maj och juni 2014 genomfördes en ny undersökning riktad till SÄBO. Resultatet kommer att redovisas för Äldrenämndens arbetsutskott den 17-18 september. Därutöver har resultatet redovisats för förvaltningsledning, verksamhets- och områdeschefer.

I november genomförs nästa totalundersökning inom både ordinärt och särskilt boende.

Höstens undersökning är nu genomförd och den nya rapporten återfinns under avsnittet Rapporter inom SNAC- B

Redigera
Share Dela