Vårdforskningens dag

Vårdforskningens dag anordnas årligen av Sektionen för hälsa med syfte att visa på den bredd av forskning som sker på sektionen, från kandidatnivå och upp på forskarnivå. Dagen vänder sig till alla som är intresserade av forskning och utveckling inom hälso- och sjukvård.

Nedan kan du läsa några reportage från tidigare års Vårdforskningens dag.


 

Vårdforskningens dag 2013

Presentation vardforskningens dagDen 6 februari hölls Vårdforskningens dag av Sektionen för hälsa vid BTH med föreläsningar, utdelande av pris för bästa uppsatser samt musikunderhållning kopplat till programpunkterna.

Den röda tråden för dagen var ”Framtidens vård – Äldre, Hälsa och Teknik” med föreläsningar under tre teman: ”Det goda åldrandet”, ”Förbättringsinsatser för äldre personer med omfattande sjuklighet” samt ”Teknik för nyfikenhet och lust till erfarenhet på äldre dar”.

Dagen vände sig till alla som är intresserade av forskning och utveckling inom hälso- och sjukvård.

Tack vare utvecklingen i världen så lever vi allt längre, inte minst här i Sverige, men att bli äldre kan innebära en förändrad syn på hur det är att må bra. Vad innebär då egentligen välbefinnande när vi blir äldre och vilken betydelse har t.ex. sömnen och smärtupplevelsen hos äldre för livskvaliteten och hälsan hos den äldre generationen? Det var några av de frågor som togs upp under dagens första tema ”Det goda åldrandet”

Under temat ”Förbättringsinsatser för äldre personer med omfattande sjuklighet” presenterades utvecklings- och forskningsprojekt kring Äldrelotsar och Närsjuksköterskor; projekt som försöker möta svårigheten för de mest sjuka äldre och deras anhöriga att få en helhetssyn över den vård som utförs. Problematiken kring hur hälso- och sjukvården kan bemöta den äldre personens individuella och i många fall komplexa behov diskuterades och vikten av det individuella mötet samt att förmedla trygghet till patient och anhörig framhölls.

Den snabba utvecklingen av informationssamhället har inneburit att både hälso- och sjukvården och samhället i stort fått anpassa sig och allt fler funktioner utförs via olika informationssystem. Hur vi kan få IT och vården att fungera ihop och hur äldres dator- och internetanvändande egentligen ser ut var två utav de ämnen som togs upp under dagens sista tema ” Teknik för nyfikenhet och lust till erfarenhet på äldre dar”.

Vårdforskningens dag avslutades med utdelning av pris till studenter för bästa kandidatuppsats på Sjuksköterskeprogrammet samt Vårdförbundets pris för uppsatser som ligger i Vårdförbundets anda och särskilt belyser sjuksköterskans specifika kunskaper i ämnet omvårdnad.

Vårdforskningens dag filmades och går att se på BTH:s medieportal

 


 

Vårdforskningens dag 2011!

untitledDen 24 november anordnade Sektionen för Hälsa ”Vårdforskningens dag” på BTH med föreläsningar under två olika teman. "Internationell forskning och HAL" på förmiddagen och "Implementering av forskning" på eftermiddagen.

Under Tema I "Internationell forskning och HAL" fick vi lyssna till universitetslektor Doris Bohman som föreläste om ”Omvårdnad i ett globalt perspektiv”.
EANS Doktoranderna Ewa Andersson och Catharina Lindberg berättade om organet EANS (European Academy of Nursing Sciense). Europeiska akademin för omvårdnad är ett självständigt organiserat organ bestående av enskilda medlemmar som har gjort betydande insatser för främjandet av omvårdnad i Europa genom stipendium och forskning. Syftet med akademin är bland annat att upprätthålla ett forum för europeiska sjuksköterskor och forskare.
christinaStudentutbyte i Sydafrika Christina Andrén, student på sjuksköterskeprogrammet berättade att hon och hennes kurskamrat Karim Hammami varit på studentutbyte i Sydafrika och där gjort en studie om nyutexaminerade sjuksköterskor. ”Experiences of newly qualified nurses of University of Limpopo, Turfloop Campus executing community services in Limpopo Province, South Africa (Minor Field Study, Sydafrika)” I Sydafrika är det stor brist på utbildade sjuksköterskor och många som är utbildade lämnar yrket i förtid. Studien handlar om hur nyutexaminerade sjuksköterskor från Universitetet i Limpopo-provinsen i Sydafrika upplever övergången från att vara student till att arbeta som sjuksköterska när de ska utföra obligatorisk samhällstjänst under 12 månader direkt efter sin examen. Många upplever stark stress och att de inte har tillräckliga kunskaper för att gå ut i yrket. Utbildningen är otillräcklig i förberedelserna för sjuksköterskeyrket och de nyutexaminerade utsätts för stor press. Christina tyckte att projektet varit mycket spännande och lärorikt och kan absolut tänka sig att arbeta som sjuksköterska i ett annat land i framtiden, kanske Sydafrika.

Bästa C-uppsats Tomas Eggers delade ut priset för bästa C-uppsats som i år gick till Martina Eliasson och Anna Ericsson som skrivit uppsatsen ”Hur mår du?” Uppsatsen handlade om att belysa användningen av humor i omvårdnaden av patienter utifrån ett sjuksköterskeperspektiv.

Tema II handlade om "Implementering av forskning" Projektassistent Terese Ericsson föreläste om hur sjuksköterskor uppfattar tillämpning av omvårdnadsforskning i den kliniska verksamheten.

Boel Sandström, industridoktorand berättade om vilka attityder beslutsfattarna har gentemot riktlinjerna för schizofreni.

Helena Sörbris, anestesisjuksköterska berättade om sin studie  angående förekomsten av urinvägsinfektion vid obligatorisk användning av urinvägskateter i samband med höftfrakturer. Hur blev det i praktiken när man ändrade vårdrutinerna kring detta?

Sista programpunkt  var ”Heta stolen” och där befann sig professor Ania Willman som besvarade frågor om implementering av omvårdnadsforskning.

Moderatorer var Catharina Lindberg och Ann-Charlotte Holmgren som också planerat och organiserat dagen.
Besök medieportalen för videoreportage


Information från Vårdforskningens dag 25/11-10

vårdforskn

Vårdforskningens dag hölls på BTH torsdagen den 25/11 för tredje året i rad. Temat för dagen var vårdforskning vid BTH och syftet var att visa på den bredd av forskning som sker på sektionen, från kandidatnivå och upp på forskarnivå.

Dagen började med att Professor Ania Willman föreläste om huvudområdet Omvårdnad och Svensk sjuksköterskeförenings ansvar för utvecklingen av sjuksköterskeprofessionen. Åhörarna fick en historisk tillbakablick om ämnet omvårdnad och vårdvetenskap och om svensk sjuksköterskeförenings del i denna utveckling.

 • Professor Ania Willmans föreläsning om: Huvudområdet Omvårdnad och Svensk sjuksköterskeförenings ansvar för utvecklingen

Detta följdes av presentationer av en rad studentuppsatser som skrivits på både kandidat och magisternivå.

 • "Spola eller inte spola - finns evidens för prevention för kateterstopp" Sjuksköterskor Stina Valdenäs och Elisabeth Andersson.
 • "Har tranbär förebyggande effekt på urinvägsinfektion" Sjuksköterskor Carina Fransson och Patrik Hellström
 • "Munhälsovård i särskilt boende" Sjuksköterskor Anna Hedström och Lena Möllborn.
 • "Närståendes upplevelser av att vårda en familjemedlem palliativt i det egna hemmet" Sjuksköterskor Katarina Losell och Carina Smith.
 • "Kateterrelaterade urinvägsinfektioner, brist på effektiva preventioner" Sjuksköterska Suzana Johansson.

För första gången på Vårdforskningens dag introducerades pris för bästa uppsats på sjuksköterskeprogrammets kandidatnivå. Priset gick i år till uppsatsen:

 • "Livsstilsförändringar efter hjärtinfarkt" Anna Manneklint och Maria Oscarsson.

Eftermiddagen bestod av att disputerade lärare och doktorander vid sektionen presenterade olika forskningsprojekt.

 • "Undernäring och kognitiv nedsättning bland äldre" Lektorer Cecilia Fagerström och Ylva Hellström.
 • "Äldre afrikaner i förändring - det dagliga livet, föreställningar kring hälsa och sjukdom samt påverkan på omvårdnad och familjestruktur" Lektor Doris Bohman.
 • "Kommunikation med personer med demens" Doktorand Thomas Eggers.
 • "Att vara vaken under operation i regional anestesi". Doktorand Ann-Christin Karlsson.
 • "Erfarenheter från ett internationellt forskningssamarbete". Lektor Gunilla Borglin.

 

Ansvarig för Vårdforskningens dag 25/11 2010: Ylva Hellström, universitetslektor.

Länk till reportage och fler bilder från Vårdforskningens dag

 

Redigera

 


Publicerade artiklar


proj


vfdag


 

Share Dela