Catharina Lindberg, doktorand

Vårdvetenskap

Catharina Lindberg

Titel

Leg sjuksköterska, Doktorand

Sektion

Blekinge Tekniska Högskola
Institutionen för hälsa
371 79 Karlskrona
0455/385429 catharina.lindberg@bth.se

Titel avhandlingsarbete

"Autonomi som förutsättning för tillit i en teknikintensiv vårdmiljö"

Övergripande syfte med avhandlingen

Studiens övergripande syfte är att undersöka autonomi som begrepp ur ett omvårdnadsperspektiv, hur och när patienter uppfattar autonomi samt hur och när patienters autonomi tas tillvara och kan främjas i samband med omvårdnadsåtgärder i teknikintensiva vårdmiljöer.

Avhandlingsarbete och preliminärt tidsschema

Halvtidskontroll 2014-05-07

Preliminär disputation februari 2016

Huvudhandledare

Namn: Cecilia Fagerström
Titel: Doktor i medicinsk vetenskap, universitetslektor, docent.
Tillhörighet: Blekinge Tekniska Högskola, Institutionen för hälsa, 371 79 Karlskrona, Sverige
E-post: cecilia.fagerstrom@bth.se

Handledare

Namn: Ania Willman
Titel: Professor i vårdvetenskap
Tillhörighet: Blekinge Tekniska Högskola, Institutionen för hälsa, 371 79 Karlskrona, Sverige; Malmö högskola, Institutionen för vårdvetenskap, 205 06 Malmö
E-post: ania.willman@mah.se

Namn: Bengt Sivberg
Titel: Professor i vårdvetenskap med inriktning mot psykiska funktionshinder och etiska frågeställningar inom vården.
Tillhörighet: Lunds Universitet, Institutionen hälsa, vård och samhälle
E-post: bengt.sivberg@med.lu.se

Peer reviewed publikationer

Lindberg, C., Fagerström, C., Sivberg, B., & Willman, A. (2014). In press: Concept analysis: patient autonomy in a caring context. Journal of Advanced Nursing. doi: 10.1111/jan.12412

Fridlund, B., Jönsson, A.C., Andersson, E.K., Bala, S.-V., Dahlman, G.-B., Forsberg, A., Glasdam, S., Kristensson, A., Lindberg, C., Sivberg, B., Sjöström-Strand, A., Wihlborg, J. and Samuelson, K. (2014) Essentials of Nursing Care in Randomized Controlled Trials of Nurse-Led Interventions in Somatic Care: A Systematic Review. Open Journal of Nursing, 4, 181-197. http://dx.doi.org/10.4236/ojn.2014.43023

Posterpresentationer

Lindberg, C.*, Fagerström, C., Sivberg, B., & Willman, A. (2013). Patient Autonomy in Caring - An Individualised Constructive Process. Riksföreningen Anestesi/Intensivvård Höstkongress, Stockholm, 21-22/11, 2013.

Lindberg, C.*, Fagerström, C., Sivberg, B., & Willman, A. (2013). Patient Autonomy in Caring - An Individualised Constructive Process. European Academy of Nursing Science (EANS) Summer Conference, Nijmegen, Nederländerna, 3-4/7-2013.  

* = presentatör

Nätverk

Jag är medlem i:

Svensk sjuksköterskeförening http://www.swenurse.se/                                                 Vårdpersonal inom cardiologi (VIC), http://www.v-i-c.nu/                                               Riksföreningen för Anestesi- och Intensivvård, http://www.aniva.se/

Jag har deltagit i:

Konferensen "Medicinteknik i Skåne" 13/3-2014 i Lund.                                                  Konferensen "Advanced Home Care 2025" 25/4-2013 i Lund.

Professionell bakgrund (yrke, inriktning)

Jag började min bana som Leg. Sjuksköterska 1985 och efter några års verksamhet vid medicin-, urolog- och ortopedklinik tog jag 1990 min examen från Specialistutbildningen inom intensivvård. Jag har därefter arbetat på IVA med tillhörande postoperativ verksamhet och under de sista tio åren fram till 2008 haft min anställning inom Thoraxkirurgisk intensivvård. Jag läste fr.o.m. 2006 parallellt en Kompletterande pedagogisk utbildning, KPU, vid Stockholms Universitet (SU) och tog där även min kandidatexamen i utbildningsvetenskap (2008) och min magisterexamen i utbildningsvetenskap med inriktning mot praktiska kunskapstraditioner (2010). Sedan 2008 har jag min hemvist på sektionen för hälsa (HAL) vid Blekinge Tekniska Högskola (BTH) där jag till största delen har arbetat som lärare inom sjuksköterskeprogrammet. Den 1/1-2011 blev jag antagen till forskarutbildning vid Lunds Universitet där jag deltar i doktorandseminarier inom ramen för "LANS (Lunds Advanced Nursing Study group)" vilken fr.o.m. 2013 ersatts av forskargruppen "Högteknologisk vård" vid Institutionen för hälsa, vård och samhälle.

Externa medel och forskningsanslag

Medel om 800.000 kr för doktorandstudier under två år inom ramen för projektet "Autonomi som förutsättning för tillit i en teknikintensiv vårdmiljö" beviljades av Blekinge Forskningsråd, Landstinget Blekinge.

Redigera

 


Publicerade artiklar


proj


vfdag


 

Share Dela