Boel Sandström, doktorand

Vårdvetenskap

Titel

Legitimerad sjuksköterska, industridoktorand

Sektion

Blekinge Tekniska Högskola
Institutionen för hälsa
371 79 Karlskrona
Telefon, e-post (länk till adressboken)

Titel avhandlingsarbete

Implementering av nationella riktlinjer för personer med schizofreni - attityder och uppfattningar hos beslutsfattare och personal

Övergripande syfte med avhandlingen

Det övergripande syftet för avhandlingen är att medverka till att personer med schizofreni erhåller en evidensbaserad vård i enlighet med nationella riktlinjer. Mer specifikt är syftet att skapa ny kunskap om faktorer som påverkar implementering av riktlinjer på såväl nationell som regional och lokal nivå.

Avhandlingsarbete och preliminärt tidsschema

Mittseminarium planerat april/maj 2013

Disputation våren 2015

Huvudhandledare

Namn: Bengt Svensson
Titel: Docent
Tillhörighet: Lunds Universitet, Institutionen hälsa, vård och samhälle, 220 00 Lund
E-post: bengt.svensson@med.lu.se

Handledare

Namn: Ania Willman
Titel: Professor i Vårdvetenskap
Tillhörighet: Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa, 371 79 Karlskrona
E-post: ania.willman@bth.se

Namn: Gunilla Borglin
Titel: Docent, Med dr, lektor Vårdvetenskap
Tillhörighet: Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa, 371 79 Karlskrona
E-post: gunilla.borglin@bth.se

Publicerade artiklar

Sandström B., Svensson B., Willman A & Borglin G., (2014) ‘How do we know if this is the best?’: Mental health care professionals’ views regarding the national guidelines for psychosocial interventions. International Journal of Mental Health Nursing, 23, 221-231.

Sandström, B., Willman, A., Svensson, B., Borglin, G. (2013) Mapping attitudes and awareness with regard to national guidelines: an e-mail survey among decision makers. Journal of Nursing Management, DOI: 10.1111/jonm.12061 

Sandström, B., Borglin G., Nilsson, R., Willman, A. (2011) Promoting the implementation of evidence-based practice: A literature review focusing on the role of nursing leadership. Worldviews on Evidence-Based Nursing, 8, 4, 212-223.

Accepterade artiklar

 

Artiklar under Peer-review

 

Artiklar i Manuskript

 

Konferenspresentationer

Boel Sandström B, Willman A, Svensson B & Borglin G. Top-level mental health managers and politician’s views on national guidelines targeting mental health care. Oral presentation at Horatio: European Festival for Psychiatric Nursing, 20th – 23rd September 2012, Stockholm Sweden. Submitted February 2012

Nätverk

Jag är medlem i:

Svensk sjuksköterskeförening www.swenurse.se

Professionell  bakgrund

Jag examinerades 1989 som specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård. Efter att ha arbetat några år inom psykiatrin läste jag till vårdlärare och har arbetat som det och universitetsadjunkt i nästan 10 år, framför allt vid Högskolan Kristianstad. Därefter följde några år som bitr avdelningschef vid en psykiatrisk avdelning innan jag tog steget över till FoU-arbete vid Blekinge Kompetenscentrum.
Jag är för närvarande industridoktorand och mitt avhandlingsarbete liksom mitt arbete vid Blekinge Kompetenscentrum syftar till att undersöka olika aspekter av implementeringen av de nationella riktlinjerna för psykosociala insatser vid schizofreni samt medverka till att patienter/brukare erhåller en evidensbaserad vård. Jag är även sekreterare i EBV-rådet.

Externa medel och forskningsanslag

Sandström, B., Borglin, G., & Willman, A., Implementation of national guidelines for people with schizophrenia – attitudes among decisionmakers, Blekinge Research Council: 800 000SEK, commencing 2011 – Dec. 2012

En förstudie inför projektet "Evidensbaserad vård i kommunal vård och omsorg - kunskapssökning" beviljades 100.000 kr av Blekinge Forskningsråd, Landstinget Blekinge.

Redigera

 


Publicerade artiklar


proj


vfdag


 

Share Dela