vardvetenskap bild

Aktuella projekt i Vårdvetenskap

Forskningen inom Vårdvetenskap ska bidra till att förnya och förbättra vård och omsorg såväl nationellt som internationellt oavsett vårdgivare. Kunskap om vårdandet syftar även till att ge en djupare förståelse för dess bevekelsegrunder och meningssammanhang. Vårdvetenskap fokuserar på begrepp såsom människan, hälsan, den vårdande relationen och den vårdande miljön.

Nedan kan du läsa mer om några av de projekt som pågår inom Vårdvetenskap vid Sektionen för hälsa.


 

Livet efter en hjärtinfarkt samt upplevelsen av socialt stöd till yngre personer och deras närstående.

Studiens övergripande syfte är att belysa yngre personers upplevelser av att ha överlevt en akut hjärtinfarkt samt deras och deras närståendes upplevelser av  stöd. Studien syftar också till att undersöka sjuksköterskors upplevelser av stöd satt i relation till omvårdnaden av denna patientgrupp.
Kontaktperson: Ewa AnderssonImplementering av nationella riktlinjer för personer med schizofreni - attityder och uppfattningar hos beslutsfattare och personal

Det övergripande syftet för avhandlingen är att medverka till att personer med schizofreni erhåller en evidensbaserad vård i enlighet med nationella riktlinjer. Mer specifikt är syftet att skapa ny kunskap om faktorer som påverkar implementering av riktlinjer på såväl nationell som regional och lokal nivå.
Kontaktperson: Boel SandströmAtt vara patient under regional anestesi och operation

Projektet avser att beskriva innebörden av att vara patient under regional anestesi och operation utifrån ett livsvärldsperspektiv. Den kunskap som detta avhandlingsarbete bidrar med kan öka förståelsen för hur det är att genomleva den intraoperativa situationen från patientens perspektiv. Denna kunskap kan användas för att vidareutveckla vården och omhändertagandet av den vakna patienten i den intraoperativa kontexten.
Kontaktperson: Ann-Christin Karlsson


 

Autonomi som förutsättning för tillit i en teknikintensiv vårdmiljö

Studiens övergripande syfte är att undersöka autonomi som begrepp ur ett omvårdnadsperspektiv, hur och när patienter uppfattar autonomi samt hur och när patienters autonomi tas tillvara och kan främjas i samband med omvårdnadsåtgärder i teknikintensiva vårdmiljöer.
Kontaktperson: Catharina Lindberg


Redigera

 


Publicerade artiklar


proj


vfdag


 

Share Dela