Handläggningsordning för disciplinärenden vid BTH

 

När en anmälan om misstänkt disciplinförseelse gjorts ska rektor låta utreda ärendet. Rektor har uppdragit åt högskolans Ledningskansli att göra utredningen. Ett första steg i utredningen är att studenten underrättas om misstanken och ges möjlighet att redogöra för sin inställning till vad som framkommit i anmälan. Beroende på vilka uppgifter studenten lämnar under förhöret kan dessa skickas till anmälaren för kompletterande yttrande.

När ärendet är tillräckligt utrett föredras det för rektor som beslutar om åtgärd. Rektor kan härmed besluta att ärendet lämnas utan vidare åtgärd, föranleder varning av rektor eller att det hänskjuts till disciplinnämnden för prövning.

 

Om ärendet lämnas utan vidare åtgärd alternativt föranleder varning  

Studenten och anmälaren meddelas beslutet.

Om rektor beslutar att utdela varning kan studenten begära att beslutet ska underställas disciplinnämnden för prövning. Studenten ska underrättas om denna rättighet (10 kap 9-10 § HF).

 

Om ärendet hänskjuts till disciplinnämnden

Nämnden ska ge den student som berörs av ärendet tillfälle att inför nämnden uttala sig i saken. Om rektor anser det vara av vikt för ärendets avgörande kallas även andra personer som kan lämna upplysningar i ärendet. Studenten har rätt att närvara när andra uttalar sig inför nämnden, om inte särskilda skäl talar mot det (10 kap 11 § HF).

Om ett ärende hänskjuts till disciplinnämnden, får rektor efter samråd med den lagfarna ledamoten med omedelbar verkan interimistiskt avstänga studenten från verksamheten vid högskolan (10 kap 14 § HF). Ett beslut om interimistisk avstängning ska gälla till dess ärendet har prövats av disciplinnämnden, dock längst under en månad.

 

Vid beslut om disciplinär åtgärd

Ett beslut om avstängning ska genast tillämpas, om annat inte föreskrivs i beslutet (10 kap 12 § HF). Beslutet delges berörd sektion eller motsvarande. Om beslutet avser avstängning meddelas Högskolans IT-avdelning, bibliotek, studerandeavdelning samt Centrala studiestödsnämnden (CSN), (enl. 10 kap 13 § HF).

I samband med att studenten delges beslut om varning eller avstängning ska hon/han informeras om rätten att överklaga beslutet samt hur ett överklagande går till.

Redigera
Share Dela