Vad är en disciplinförseelse?

 

I 10 kap högskoleförordningen (HF) finns bestämmelser om disciplinära åtgärder för studenter.

Disciplinnämnden har till uppgift att hantera ärenden där följande typer av förseelser har begåtts:

1.      med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda när en studieprestation ska bedömas (fusk),

2.      stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan,

3.      stör verksamheten vid högskolans bibliotek eller annan särskild inrättning inom   Högskolan eller, 

4.      utsätter en annan student eller en arbetstagare vid högskolan för trakasserier.

Grundad misstanke om att någon av dessa förseelser föreligger ska skyndsamt anmälas till rektor.

 

Nedan följer några exempel på de olika typerna:

1. Den första typen av förseelse rör försök till fusk. För att en disciplinåtgärd ska kunna vidtas mot en student måste det först vara utrett att studenten avsett att vilseleda, eller har inlett utförandet av ett vilseledande, vid prov eller när en studieprestation ska bedömas.

Ett vilseledande innebär att någon inges en felaktig uppfattning. Som exempel på vilseledande (fusk) kan nämnas användning av otillåtna hjälpmedel vid en tentamen t.ex. "fusklappar", otillåten litteratur eller otillåtna anteckningar i tillåten litteratur. Även otillåtna mekaniska eller elektroniska hjälpmedel (t.ex. mobiltelefon, plagiat från databaser eller Internet) kan utgöra exempel på försök till vilseledande med sin kunskap vid prov, hemtentamen, uppsatsskrivning eller laborationsmoment.

Vilseledande kan även ske genom åtgärder efter ett prov. Som exempel på denna typ av vilseledande kan nämnas ändring av skrivningssvar efter avslutad examination och ändring av poäng som en lärare har bedömt en skrivning med (Nils Jareborg, "Disciplinansvar för studenter som fuskar eller stör").

Vid utbildningsmoment såsom hemtentamen eller laborationer, där läraren ofta uppmuntrar ett visst samarbete, är det viktigt att känna till att det även betraktas som fusk om två studenter hjälper varandra att fuska. En student kan med andra ord bli föremål för disciplinåtgärd om han/hon tillåter en annan student kopiera hans/hennes svar.   

Det är nödvändigt att ett vilseledande avser något som är relevant för bedömningen av studieprestationen för att bedömas som ett disciplinärende (Jareborg).

Som student har Du ansvar för att ta del av den information sektionen ger avseende vad som är och inte är tillåtet vid tentamen, uppsats etc. Olika regler kan dessutom gälla för olika kursuppgifter. Det är Ditt ansvar att ta del av den information som ges.

2. Förseelsen enligt andra punkten i HF innebär att disciplinära åtgärder får vidtas när en student hindrar eller stör undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen. Det kan vara fråga om överträdelser av ordningsregler som har den verkan att verksamheten störs. Begreppet verksamhet kan i sammanhanget omfatta alla former av studiespecifik verksamhet, även praktiska moment som är förlagda på andra platser än i högskolans lokaler (Jareborg). 

3. Enligt tredje punkten i HF finns det möjligheter att vidta disciplinära åtgärder mot studenter som överträder bibliotekens ordningsregler. Den vanligaste förseelsen i detta sammanhang är att studenter inte registrerar sina lån av bibliotekets böcker. Exempel på annan särskild inrättning är enligt förordningen datorrum och datorenhet.

4. En form av trakasserier som avses enligt punkt fyra är sexuella sådana. Andra former som kan utgöra disciplinförseelser inbegriper trakasserier på grund av etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.

Det är viktigt att påpeka att ovan information inte är uttömmande. Varje disciplinärende bedöms utifrån alla de omständigheter som föreligger i det enskilda ärendet.

Redigera
Share Dela