Disciplinära åtgärder

 

De disciplinära åtgärder som kan komma i fråga vid förseelse är varning eller avstängning (enl. 10 kap 2 § HF). Disciplinära åtgärder får, enligt HF, inte vidtas senare än två år efter det att en förseelse har begåtts.

 

Varning

Varning meddelas antingen av rektor eller av disciplinnämnden, om ärendet hänskjutits dit.

Om rektor beslutar att utdela varning, kan studenten begära att beslutet ska underställas disciplinnämnden för prövning. Det är viktigt att studenten underrättas om denna rättighet.

 

Avstängning

Ett beslut om avstängning meddelas av disciplinnämnden och ska tillämpas genast, om annat inte föreskrivs i beslutet. Avstängning får ske under en eller flera perioder, dock högst sex månader. Ett beslut om avstängning innebär att studenten under tiden för avstängningen inte får delta i någon form av verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan, d.v.s. förbud att delta i föreläsningar, seminarier, laborationer, examination, handledning eller dyl. Ett beslut om avstängning innebär också att studenten inte får använda högskolans IT-resurser samt vistas i högskolans lokaler.

När en student blir avstängd meddelas bl.a. berörd sektion, IT-avdelningen, Studerandeavdelningen vid högskolan och Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Studenten kan överklaga ett beslut om avstängning och varning av disciplinnämnden hos Förvaltningsrätten.

Redigera
Share Dela