Vad händer med examinationen...

 

...om en student fälls i disciplinnämnden?

Det är viktigt att känna till att disciplinnämnden eller rektor inte kan bestämma om en tentamen/uppsats ska godkännas eller underkännas, när en student misstänks för att ha försökt vilseleda med sin kunskap; disciplinnämndens prövning omfattar inte denna fråga. Läraren utsedd som examinator för kursen avgör detta. Det normala bör vara att bedömningen av examinationen uppskjuts tills frågan om studenten har fuskat är avgjord. Då kan läraren ta ställning i examinationsfrågan. Examinator har dock ingen skyldighet att examinera den aktuella tentamen eller uppsatsen om studenten gjort sig skyldig till fusk (Jareborg). Examinator behöver inte heller avvakta ett disciplinärt beslut om man bedömer att studentens prestation inte uppfyller kraven för godkänt betyg.

Ett betygsbeslut kan omprövas vid konstaterat fusk. Om fusk däremot inte har kunnat styrkas bör normalt examination ske.

...om en student frias i disciplinnämnden?

Om fusk inte kan bevisas bör examination normalt ske. I undantagsfall kan det vara motiverat att vägra att examinera ett prov, trots att det inte har kunnat styrkas att studenten handlat med avsikt att vilseleda om sina kunskaper. Otillåtna hjälpmedel kan ha använts utan att kraven för disciplinära åtgärder i 10 kap. 1 § HF är uppfyllda. Så kan vara fallet om studenten använt otillåtet hjälpmedel utan att ha förstått att det inte var tillåtet. I sådant fall kan det vara rimligt att en bedömning av tentamen inte sker.

Redigera
Share Dela