Anmälan

Om det finns grundad misstanke om disciplinförseelse ska det enligt 10 kap. 9 § i högskoleförordningen skyndsamt anmälas till rektor (inte till disciplinnämnden). Kravet på skyndsamhet innebär att disciplinärenden måste prioriteras högt.

I HF sägs inte uttryckligen vem som ska göra en anmälan om disciplinförseelse; skyldigheten att anmäla är inte begränsad till vissa befattningshavare såsom sektionschefer, studierektorer, programansvariga eller examinatorer. Vem som helst ska och får göra en anmälan till rektor (Hans-Heinrich Vogel, "Förfarandet i disciplinärenden enligt högskoleförordningen: några förvaltningsrättsliga frågor").

Institutionen bör informera studenten om att det föreligger misstanke om disciplinförseelse.

Hur ska en anmälan utformas?

Anmälan görs på särskild blankett och utredningsunderlaget bifogas som bilagor. En utförlig beskrivning av ärendet ska alltid bifogas. Anmälan sker t.ex. via e-post och ställs till rektor men skickas till registrator (registrator@bth.se). Kopia går även till ansvarig handläggare.

 • Ange studentens namn och personnummer för identifiering i Ladok.
 • Bifoga ett Ladokutdrag till anmälan.
 • Ange studentens adress och andra kontaktuppgifter om sektionen har uppgifter som inte finns registrerade i Ladok.
 • Det ska framgå vilken kurs (namn, beteckning och omfattning) som studenten misstänks ha fuskat i, stört eller hindrat vid tentamen eller annan studieprestation. Det är viktigt med information om vilken fas av utbildningen studenten befinner sig i, grund- eller avancerad nivå, för att förstå vilken studieerfarenhet studenten har. Det ska också framgå vilken roll uppgiften har i kursen; vilken grad av självständighet är förväntad?
 • Ange fakta i ärendet samt en utförlig beskrivning av vad som skett.
 • Om otillåtna hjälpmedel använts ska dessa bifogas till anmälan. Tänk på att dessa kopieras så att eventuella markeringar i texten är synliga även efter kopiering.
 • Det ska framgå i anmälan vilka uppgifter studenterna fått om tillåtna hjälpmedel vid tentamen eller vilka anvisningar avseende uppsatsskrivning som lämnats till studenterna på aktuell kurs. Då anmälan handlar om misstanke om plagiat var noga med att ange vilken information om plagiat och referenshantering studenterna getts i kursen. Hur har studenterna fått information om vilka regler som gäller för vetenskapligt skrivande? Om studenterna fått tydliga instruktioner bifoga dem till anmälan.
 • Vid misstanke om plagiat, kör texten i plagiatkontrollsystem (t.ex. Urkund, Genuine Text, iThenticate). Kontrollera noga vad systemet noterat som plagiat och jämför med den ursprungliga källan då körningen ger endast en signal om att delar i dokumentet stämmer överrens med annan text tillgänglig på Internet.
 • När plagiatkontrollen av studentens arbete är klar ange med tydliga markeringar (t.ex. med färgöverstrykning i texten) i den uppgift/rapport/examination som ligger till grund för anmälan vilka delar som är plagierade. Motsvarande markeringar ska även göras i originaltexten/källan. Markera sedan de olika avsnitten i studentens arbete med t.ex. nummer och ange på motsvarande sätt i den källa som plagierats för att visa hur texterna korresponderar. Skriv tydliga kommentarer till markeringarna i texten vad studenten gjort, t ex: icke markerade citat men källa i referenslistan, helt utelämnade referenser, o s v.
 • Spara all skriftlig kommunikation med studenten när misstanke om fusk föreligger, såväl vanlig e-post som meddelanden inne i en eventuell lärplattform. Skriv ut den kommunikation som är relevant för fallet (synpunkter på anmälan, kommentarer om det inlämnade arbetet etc.) och bifoga till den övriga dokumentationen.
 • Anteckna gärna muntliga uppgifter från tentamensvakt eller annat vittne i anmälan och ange kontaktuppgifter till dessa vittnen.
 • Det är viktigt att i anmälan belysa vilka konsekvenserna för en misstänkt student kan vara vid en eventuell avstängning. Det kan t.ex. handla om obligatoriska övningar, verksamhetsförlagd urbildning, examination, utbytesstudier eller liknande som ligger nära i tiden enligt studentens planerade studiegång.
 • Om det är fråga om engelskspråkig undervisning och studenten inte är svensk rekommenderas att anmälan skrivs på såväl engelska som svenska.
 • Om man gör bedömningen att en tolk behövs i ärendet ska detta anges i anmälan.   

Blankett för anmälan om misstanke om vllseledande i samband med prov eller annan bedömning av studieprestation eller annan typ av disciplinförseelse.

Redigera
Share Dela