Protokoll fört vid sammanträde med fakultetsnämnden

Tid: Fredagen den 10 oktober 2003 kl 9.15-11.00.

Plats: IPDs stora konferensrum, Ronneby

Närvarande:

Ordförande

Lars Lundberg, ledamot

Företrädare för de studerande

Patrik Hermansson, ledamot

Företrädare för verksamheten

Kerstin Arnesson, ledamot

 

Göran Broman, ledamot

 

Ingvar Claesson, ledamot

 

Anders Hederstierna, ledamot

 

Lena Trojer, ledamot

Övriga

Madeleine Söderberg, sekreterare

FRÅNVARANDE:

 

Företrädare för verksamheten

Jane Mattisson, ledamot

 

Arne Nilsson, ledamot

Företrädare för de studerande

Ronnie Gustafsson, ledamot

 

Inger Pettersson, ledamot

 

Sammanträdet öppnas

§ 64

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

   
   

Fastställande av föredragningslista

§ 65

Lena Trojer anmäler att hon vill informera om Samarbetet inom forskarhandledarutbildningen. Föredragningslistan fastställs med tillägg av denna punkt under Övrigt.

   
   

Val av justerare

§ 66

Kerstin Arnesson väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

   
   

Föregående mötes protokoll

§ 67

Protokoll från nämndens sammanträde 2003-05-23 godkänns och läggs till handlingarna. Föregående mötes protokoll är ännu ej justerat och tas upp igen på nästa möte.

   
   

Dekanus delegationsbeslut

§ 68

Beslut om utnämning av oavlönad docent, DF004/03 och DF020/03 anmäls. Ingvar Claesson påpekar att det vore önskvärt att examination och betyg nämns i besluten om docentutnämning. Lars Lundberg och Madeleine Söderberg formulerar om besluten för de två docenterna.

   
   

Anmälan om disputationer och licentiatseminarier

Disputation ylva gislén

§ 69

Jonas Löwgren har anmält disputation för Ylva Gislén. Fakultetsnämnden beslutar att utse ordförande, opponent och betygsnämnd i enlighet med inkommet förslag, se bilaga 1.

Disputation hålls i Malmö. Lena Trojer kommer att försöka ordna så att en presentation även hålls på BTH

Licentiatseminarium thomas englund

Göran Broman anmäler licentiatseminarium för Thomas Englund. Se bilaga 2.

Information om kommande licentiatseminarier

Madeleine Söderberg redovisar en sammanställning av disputationer och licentiatseminarier som kommer under hösten.

   
   

Forskningsstrategin

§ 70

Lars Lundberg informerar om att Högskolestyrelsen nu fastställt forskningsstrategin som Fakultetsnämnden arbetat fram. Göran Broman undrar över valet av rubrik för området Utveckling av komplexa produkter och tjänster.

   
   

Information om halvårsbokslutet

§ 71

Vid föregående möte fick Madeleine Söderberg i uppgift att ta reda på om det fanns någon helårsprognos för forskningsmedlen och förklaring till att vissa institutioner avviker.

Institutionerna lämnar inte någon prognos för forskningsmedel vid halvåret. Endast två institutioner har lämnat kommentarer till avvikelser.

Vid nästa möte vill nämnden ha en uppföljning av FAKs ekonomi och en prognos för forskningsmedlen om det finns tillgängligt.

   
   

Forskarutbildningsämne i matematik

§ 72

Vid föregående möte diskuterades ett förslag till inrättande av forskarutbildning i matematik. Diskussionen handlade då om vilka möjligheter det finns att bredda området för att få in fler kompetenser och vilken inriktning man tänkt sig på programmet. Förslagsställarna har sedan dess inkommit med kompletterande information.

Nämnden önskar en mer konkret beskrivning av bredd, inriktning och tillämpningsområden, gärna med en lista på fler personer och om det finns möjligheter till externa anslag. Nämnden vill se en bättre förankring vid BTH genom att fler av matematikerna vid BTH och/eller fler BTH forskare från tillämpningsområden kan delta i den föreslagna verksamheten. Lars Lundberg föreslår att ärendet bordläggs till våren. Efter omorganiseringen vid årsskiftet finns det kanske bättre förutsättningar att öppna upp mot andra mer tillämpade områden på BTH.

   
   

Fördelning av forskningsmedel 2004

§ 73

Förslaget till fördelning av forskningsmedel 2004 har förberetts av en arbetsgrupp bestående av Göran Broman, Ingvar Claesson (sammankallande), Ronnie Gustafsson, Jane Mattisson, Madeleine Söderberg och Lena Trojer. Förslaget grundar sig på ansökningar från institutioner och enheter, riktlinjer fastställda av nämnden (FAK §43/2003) samt 2003 års fördelning.

I enlighet med riktlinjerna prioriteras kontinuitet. Befintlig forskningsverksamhet som fungerar, det vill säga publicerar och examinerar ut licentiater och doktorer skall enligt riktlinjerna inte behöva räkna med mer än 10-procents neddragning. Detta har inte riktigt kunnat tillgodoses. I förslaget till fördelning av forskningsmedel 2004 är neddragningen 11,88 procent (medräknat faktor 2,88 % för pris och löneuppräkning) jämfört med 2003, med följande undantag,

1. Institutionen för Maskinteknik får en extra satsning på 500 kkr, då deras profilansökan hos KKS om totalt 36 miljoner annars kan äventyras.

2. Centrum för Elektronisk Säkerhet tilldelas endast medel för den befintliga doktoranden. Resterande verksamhet bör integreras i den nya organisationen.

3. Fakultetsnämnden reducerar sina egna medel till 800 kkr.

4. Inga medel till Fakultetsnämndens strategiska fond.

Förslaget är gjort med underbalansering runt 2 miljoner, vilket tidigare år visat sig ge ett utfall i balans vid årets slut.

Fakultetsnämnden är medveten om att det finns flera nya, angelägna satsningar som är i behov av medel, men det finns helt enkelt inte utrymme för detta inom ramen för forskningsanslagen. Projektet Åldrandet i Blekinge får, liksom tidigare år, finansieras inom ramen för institutionens budget. ALGA-satsningen inom matematik bör återkomma i ett senare skede, i en mera tillämpad form där konkreta förslag till samarbete med företag, samhälle och övriga applikationsinriktade institutioner ingår. Sådant samarbete bör kunna underlättas efter omorganiseringen på BTH.

Beslut:

Fakultetsnämnden beslutar att föreslå högskolestyrelsen fördelning av anslagsmedel för forskning enligt bilaga 3.

Skulle innevarande år ge ett överskott relativt budgeten för forskningsanslagen, föreslår Fakultetsnämnden att Högskolestyrelsen avsätter dessa medel till en strategisk fond för användning 2004.

Nämnden anser också att avtaxeringen bör minskas för att visa en neddragning i likhet med de minskade medlen för forskningsverksamheten.

   
   

Övrigt

Räddningsverkets forskningsprogram

§ 74

Madeleine Söderberg informerar om att Räddningsverket kommer att besöka BTH 11 november för att informera om deras forskningsprogram.

Samarbetet inom forskarhandledarutbildningen

Lena Trojer informera om att högskolorna som deltar i samarbetet med forskarhandledarutbildningen, SydOst+, planerar en gemensam konferens under hösten.

Växjö universitet har gjort en doktorandenkät och man planerar att göra samma även på de andra högskolorna. Resultaten från enkäten kommer användas som ett verktyg i kvalitetsarbetet. Lena Trojer har diskuterat genomförandet med Doktorandklubben som har krav på anonymitet.

   
   

Nästa möte

§ 75

Nästa sammanträde hålls 28 november i Karlshamn.

På dagordningen för nästa möte finns bland annat Ekonomisk uppföljning, Mötesdatum under våren, Fakultetsnämndens budget 2004 och Kriterier för indragning av doktorands resurser. Lars Lundberg ska även se om nämnden kan få information om Fundraisingkampanjen.

   

Vid protokollet

_______________________________

Madeleine Söderberg

Sekreterare

Justeras

_______________________________

Lars Lundberg

Kerstin Arnesson

Ordförande

Justerare

Protokoll

ProtokollFAK031010.pdf

Bilaga 1 - Anmälan om disputation för Ylva Gislén

bil1_disputation_YlvaG.pdf

Bilaga 2 - Anmälan om licentiatseminarium för Thomas Englund

bil2_licentiatseminarium_TEN.pdf

Bilaga 3 - Förslag till fördelning av anslagsmedel

bil3_forslag_fordelning031010.pdf

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela