PROTOKOLL FÖRT VID SAMMANTRÄDE MED FAKULTETSNÄMNDEN, BLEKINGE TEKNISKA HÖGSKOLA

Tid: Tisdagen 4 december 2001

Plats: Stora konferensen, IPD, Ronneby

Närvarande:

Ordförande Lars Lundberg, professor

Ledamöter Lena Trojer, professor

Ingvar Claesson, professor

Arne Nilsson, professor

Sirrka-Liisa Ekman, professor

Inger Pettersson, studeranderepresentant

Jenny Nordgren, studeranderepresentant

Lars Mårtensson, studeranderepresentant

Adjungerade ledamöter: Ove Pettersson, forskningssamordnare

Danuta Fjellestad, professor

Thorsten Nybom, professor

Frånvarande: Rune Gustavsson, professor

Sture Hägglund, professor Linköpings Universitet

Rolf Johannesson, professor LTH

Paul Davidsson, universitetslektor

Mikael Rennemark. universitetslektor

 

Sammanträdet öppnas

§ 1

Ordförande öppnar sammanträdet

   

Fastställande av föredragningslista

§ 2

Föredragningslistan fastställes med följande ändring punkt 6 (Kort aktuell information) flyttas till forskningsnämnden

   

Val av justeringsperson

§ 3

Lena Trojer väljes till justeringsperson.

   

Föregående mötes protokoll

§ 4

6.1 Forskarskolan inget besked lämnat. Ansvarig från BTH är Ove Pettersson. Diskussioner pågår även med Karlskrona kommun och Landstinget i Blekinge ang medel.

6.2 Granskning av HSV skedde 2001-11-13. Besked väntas i mitten av december.

6.3 Disputationen äger rum 2001-12-07.

6.4 Regionstrategin ska vara klar i preliminärt skick i april 2002, viktigt att BTH:s strävan att bli universitet framgår.

6.5 BTH besök 2001-12-13 av personer från Kalmar Högskola bl a med anledning av ev samarbete i E-health. Viktigt att samarbete sker inom högskolan i olika forskningsprojekt. En grupp bestående av dekanus, Rune Gustavsson, Sirkka-Liisa Ekman, Arne Nilsson och Mikael Rennemark ska träffas och diskutera hur samarbete ska ske bl a inom IT- och hälsa.

Protokollet lades därefter till handlingarna.

   

Dekanus delegationsbeslut

§ 5

Dekanusbeslut D 070, D 071, D 072 anmäls och läggs till handlingarna.

   

Kort aktuell information

§ 6

Punkten flyttad till forskningsnämnden.

   

Diskussions- och informationsärende

§ 7

§ 7.1 Rutinerna för disputation och licentiatseminarium

Påtalades vikten av att de fastställda rutinerna följs, vid ev ändringar efter fakultetsnämndens beslut får dekanus mandat att fastställa dessa.

Prefekterna ska av dekanus påminnas om rutinerna vid disputationer och licentiatseminarium.

Paul Davidsson ska åläggas uppgiften att göra en blankett för den information som ska sändas in till fakultetsnämnden. Eventuella yttranden över rutinerna ska lämnas till Paul Davidsson direkt.

   

Beslutsärenden

§ 8

§ 8.1 Ansökan om rättighet att bedriva forskarutbildning i egen regi i ämnet maskinteknik

Fakultetsnämnden beslöt att inrätta forskarutbildningsämnet Maskinteknik

§ 8.2 Anhållan om namnändring för forskarutbildningsämnet Design och digitala medier

Fakultetsnämnden beslöt att ändra namnet för detta forskarutbildningsämnet till Interaktionsdesign (Interaction Design). Lena Trojer ansvarar för att studieplaner m m ändras.

   

Övrigt

§ 9

Intet

   

Avslutning

 

§ 10

Ordföranden avslutar sammanträdet.

Vid protokollet

Ing-Marie Billgren

Sekreterare

Justeras:

 

Lars Lundberg Lena Trojer

Ordförande Justeringsperson

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela