Protokoll fört vid sammanträde med fakultetsnämnden, blekinge tekniska högskola

Tid:

Onsdagen 24 oktober 2001

 

 

Plats:

Sammanträdesrummet Ankaret, Karlskrona

 

 

Närvarande:

 

Ordförande

Lars Lundberg, professor

Ledamöter

Lena Trojer, professor

 

Rune Gustavsson, professor

 

Ingvar Claesson, professor

 

Inger Pettersson, studeranderepresentant

 

Jenny Nordgren, studeranderepresentant

Adjungerade ledamöter

Ove Pettersson, forskningssamordnare

 

Danuta Fjellestad, professor

 

Mikael Rennemark, universitetslektor

 

 

Frånvarande

Arne Nilsson, professor

 

Sirrka-Liisa Ekman, professor

 

Sture Hägglund, professor Linköpings Universitet

 

Rolf Johannesson, professor LTH

 

Paul Davidsson, universitetslektor

 

Lars Mårtensson, studeranderepresentant

   

 

Sammanträdet öppnas

§ 1

Ordförande öppnar sammanträdet

 

 

Fastställande av föredragningslista

§ 2

Föredragningslistan fastställes.

 

 

Val av justeringsperson

§ 3

Inger Pettersson väljes till justeringsperson.

 

 

Föregående mötes protokoll

§ 4

Intet

 

   

Dekanus delegationsbeslut

§ 5

Dekanusbeslut D 066, D 067, D 068 anmäls och läggs till handlingarna.

 

 

Kort aktuell information

§ 6

§ 6.1.

Fortfarande oklart med forskarskolan

§ 6.2

Civilingenjörsansökan är inskickad. Granskning av HSV sker 2001-11-13.

§ 6.3

Rune Gustavsson lämnar information om disputation inom datavetenskap (Bengt Karlsson) troligen 2001-12-07, även en licavhandling i början av januari.

§ 6.4

Ove Pettersson informerar om att Regionala utvecklingsstrategin ska fastställas maj—juni. BTH utveckling mot universitet en viktig fråga i denna strategi. Catarina Blom och Ove Pettersson besökt Näringslivsdepartementet för att Blekinge ska kunna bli ett pilotprojekt vad gäller regioner.

§ 6.5

Rune Gustavsson informerar om att Kalmar Högskola vill ha samarbete vad gäller E-health.

 

 

 

Diskussions- och informationsärende

§ 7

§ 7.1 Forskarutbildning maskinteknik

Göran Broman lämnar information och svarar på frågor vad gäller ansökan om rättighet att bedriva forskarutbildning i egen regi i ämnet maskinteknik.

Beslut tas vid nästa fakultetsnämnd 2001-12-04.

§ 7.2 Rutiner kring docenturer. Docentföreläsningar ska återinföras såsom ett examinationsmoment.

§ 7.3 Design och digitala media kommer att lämna in ansökan om namnbyte.

 

 

Beslutsärenden

§ 8

 

 

 

Övrigt

§ 9

Intet

 

 

Avslutning

 

§ 10

Ordföranden avslutar sammanträdet.

Vid protokollet

 

 

 

Ing-Marie Billgren

 

Sekreterare

 

 

 

Justeras:

 

 

 

Lars Lundberg

Inger Pettersson

Ordförande

Justeringsperson

 

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela