Protokoll fört vid sammanträde med Fakultetsnämnd

Tid: 2005-08-31 kl. 9.30-12.00

Plats: Stora Konferensen, Ronneby

Närvarande:

Ordförande

Ingvar Claesson, ledamot

Företrädare för de studerande

Jenny Lundberg, ledamot

Annika Hellman, ledamot

Företrädare för verksamheten

Göran Broman, ledamot

Paul Davidsson, ledamot

Danuta Fjellestad, ledamot

Louise Stjernberg, ledamot

 

 

Övriga

Magnus Ekblad, planeringssekreterare

Frånvarande:

Företrädare för verksamheten

Lars Emmelin, ledamot

Anders Hederstierna, ledamot

Arne Nilsson, ledamot

Företrädare för de studerande

Tony Gorschek, ledamot

 

 

Sammanträdet öppnas § 60

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

 

 

Fastställande av föredragningslista § 61

Föredragningslistan fastställs med tillägg under övrigt: information om den s.k. vetenskapsfestivalen, information om storleken på fakultetsmedlen för 2006 och BTHs möjlighet att utfärda examen Filosofie doktor.

 

 

Val av justerare § 62

Danuta Fjellestad väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

 

 

Föregående mötes protokoll § 63

Protokoll från nämndens sammanträde 2005- godkänns och läggs till handlingarna.

 

 

Dekanus delegationsbeslut och percapsulam-beslut § 64

Dekanus delegationsbeslut och percapsulambeslut anmäls och läggs till handlingarna.

 

Information § 65

Nämnden informeras om:

- Arbetet med att ta fram nya promoveringsdiplom fortskrider och rektor fattar beslut om fastställande (ICL)

- Frågeställningen om huruvida BTH kan utfärda Filosofie doktorsexamen för de som genomgått forskarutbildningen vid BTH (ICL)

- En ungefärlig uppgift om hur stort fakultetsanslaget för 2006 kan komma att bli (MEK)

 

 

Information från LFN § 66

Paul Davidsson informerar nämnden om LFN: s arbete med att ta fram en processbeskrivning av beredning av ärende rörande anställning som lärare.

 

 

Diskussion av utseende av hedersdoktor § 67

Nämnden diskuterar utseende av hedersdoktor vid den akademiska högtiden 2005 och 2006.

 

 

 

Information av utvärdering av forskarutbildningen i teknik § 68

Lars Lundberg inbjuds för att informera om sitt arbete med att samordna arbetet med BTHs självvärdering i samband med HSVs utvärdering av forskarutbildningen i teknik. Nämnden väljer ut tillämpad signalbehandling, programvaruteknik och maskinteknik för att belysa som forskningsmiljöer. Lars Lundberg ges i uppdrag att ta kontakt med TKS för att se om även fysisk planering ska lyftas fram i utvärderingen. Lars Lundberg återrapporterar senast till nämnden i mitten av oktober. Nämnden fastställer självvärderingen percapsulam. Nämnden ger Magnus Ekblad i uppdrag att undersöka hur mycket ersättning nämnden kan ge från fakultetsanslaget för Lars Lundbergs arbetstid.

 

 

Ersättning till Jörgen Nordberg för arbete med utvärderingen § 69

Nämnden ersätter TEK med en kostnad motsvarande en månadslön med påslag för Jörgen Nordbergs arbete med HSVs utvärdering.

 

Utseende av arbetsgrupp för utvärdering § 70

Nämnden fastställer förslaget och utser Lars Lundberg som sammankallande och Ingvar Claesson, Jörgen Nordberg, Jenny Lundberg samt Lena Trojer som ledamöter.

 

Utseende av arbetsgrupp för fördelning av fakultetsanslaget § 71

Nämnden fastställer förslaget och utser Göran Broman som sammankallande och Danuta Fjellestad, Anders Hederstierna, Lousie Stjernberg samt Tony Gorschek som ledamöter, medan Ingvar Claesson adjungeras till mötena.

Ansökan från Sara Eriksén om medel för seminarieserie § 72

Nämnden beviljar Sara Erikséns ansökan om medelstilldelning till tvärvetenskapligt seminarium.

 

 

Till nästa möte § 73

- Diskussion om ersättning från nämnden till arbetsgruppen som arbetar med utvärderingen.

 

 

_______________________________

Magnus Ekblad

Sekreterare

_______________________________

Ingvar Claesson

Ordförande

_______________________________

Danuta Fjellestad

justeras

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela