Kallelse till sammanträde med blekinge tekniska högskolas fakultetsnämnd

Tid: Torsdagen den 25 oktober 2007, kl. 9.30 – 16

Plats: Stora konferensen, Ronneby

Föredragande:

Göran Broman GBR

Ingvar Claesson ICL

Paul Davidsson PDV

Niklas Lavesson NLA

Hanna Scott HSC

Anna Tinnert ATI

Mats Walter MWL

Om någon eller några av dessa inte kan delta bordläggs ärendet om inte annan ledamot eller planeringssekreteraren kan överta föredragningen.

Dagordning

Inledning

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslista

3. Val av justerare

Informations- och diskussionsärenden:

4. Föregående mötes protokoll (bilaga 1 – 2007-09-07, ICL)

5. Dekanus delegationsbeslut och nämndens beslut per capsulam (bilaga 2, ICL)

6. Information från dekanus (ICL)

7. Information från LFN (bilaga 3.1-3.2, PDV)

8. Process för inrättande av professur (PDV)

9. Information från doktorandsektionen (bilagor 4.1-4.2, NLA/HSC)

10. Information från kvalitétsgruppen (bilaga 5.1-5.2, ICL/ATI)

11. Fakultetsnämndens interna budget (bilaga 6, ICL/ATI)

12. Fakultetsnämndens process för ansökan om medel ur vetenskapsområden (bilaga 7.1-7.2, ICL)

13. Hantering av återrapportering avseende strategiska medel avsatta ur anslaget till vetenskapsområden budgetåret 2007 (ICL)

14. Medel ur anslaget till vetenskapsområden 2008. Utformande av anvisningar för ansökningar om internationaliseringsmedel (ICL).

15. Möjlighet till avräkning av doktorands studietid (bilaga 8, ICL)

16. Open access, BTH:s forskningsdatabas och webbsidor om forskning (Peter Linde, biblioteket)

17. Regleringsbrev – återrapporteringskrav avseende publikationer (P Linde/ATI)

Beslutsärenden:

18. Docentärende (bilaga 9, ICL)

19. Förslag till Mall för allmän studieplan (bilaga 10, MWL/ATI)

20. Förslag till allmän studieplan i maskinteknik (bilaga 11, MWL/GBR)

21. Förslag till fördelning av medel ur anslaget till vetenskapsområden till följd av i budgetpropositionen minskat föreslaget anslag (bilaga 12, ICL)

Avslutning:

22. Övrigt

23. Till nästa möte

Välkomna!

Ingvar Claesson Anna Tinnert

Ordförande enligt uppdrag

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Anna Tinnert på e-postadress Anna.Tinnert@bth.se

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela