Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Fakultetsnämnd

 

Tid: Torsdagen den 3 februari kl 09:00–12:00.

Plats: Hus J, byggnad 6, plan 4, rum J 4228 (Utsikten)

 

Föredragande:

Anton Borg                        ATB

Håkan Grahn                                            HGR

Niklas Lavesson                 NLA

Olle Hilborn                        OHI

 

Om någon eller några av dessa inte kan delta bordläggs ärendet om inte annan ledamot eller planeringssekreteraren kan överta föredragningen.

 

Dagordning

Inledning:

0. Sammanträdet öppnas

1. Fastställande av föredragningslista

2. Val av justerare

3. Stående adjungeringar (HGR)

 

Informations- och diskussionsärenden:

4. Fakultetsnämndens uppdrag (bilagor, HGR)

5. Föregående mötes protokoll (bilaga, HGR)

6. Dekanus och prodekanus delegationsbeslut (bilagor, HGR)

7. Information från dekanus (HGR)

8. Information från fakultetsnämndens koordinator för utbildning på forskarnivå (bilagor, NLA)

9. Information från doktorandsektionen (ATB/OHI)

10. Information från LFN 2010 (bilaga, HGR)

11. Uppföljning av fakultetsnämndens internbudget 2010 (bilagor, HGR)

12. Uppföljning av fakultetsnämndens strategiska satsningar 2010, (bilagor, HGR)

13. Revidering av Regler vid disputation (bilagor, HGR)

14. Revidering av Regler vid licentiatseminarium (bilagor, HGR)

 

Beslutsärenden:

15.  Fastställande av delegationsordning för fakultetsnämnden (bilaga, HGR)

16.  Inrättande av Lärarförslagsnämnd och utseende av ledamöter (bilaga, HGR)

17.  Fastställande av Regler för byte av handledare (bilaga, NLA)

18.  Utseende av ledamot i kvalitetsråd (bilaga, HGR)

19.  Forskarfredag 2011 (bilaga, HGR/NLA)

20.  Fastställande av fakultetsnämndens internbudget 2011 (bilagor, HGR)

21.  Fastställande av fakultetsnämndens strategiska satsningar 2011 (bilaga, HGR)

22.  Docentansökan S Kao-Walter. Inkomna sakkunnigutlåtanden (bilagor, HGR)

23.  Datum för sammanträden i fakultetsnämnden 2011 (bilaga, HGR)

 

Avslutning:

24.  Övrigt

 

Välkomna!

 

Håkan Grahn                                                                        Anna Tinnert

Ordförande                                                                    enligt uppdrag

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela