Protokoll fört vid sammanträde med fakultetsnämnden, blekinge tekniska högskola

Tid:               Fredagen 2001-05-11

Plats:            Konferensrum Ankaret, Karlskrona

Närvarande:      

Ordförande   

Lars Lundberg, professor

Ledamöter

Lena Trojer, professor

Arne Nilsson, professor

Victor Adolfsson, studeranderepresentant

Fredrik Jonson, studeranderepresentant

Adjungerade ledamöter  

Danuta Fjellestad, professor

Sirkka-Liisa Ekman, professor

Thorsten Nybom, professor

Mikael Rennemark, universitetslektor

Paul Davidsson, universitetslektor

Frånvarande

Rolf Johannesson, professor LTH 

Ingvar Claesson, professor

Rune Gustavsson, professor

Ove Pettersson, forskningssamordnare

Sture Hägglund, professor Linköpings Universitet

Henrik Johnsson, studeranderepresentant

                          

Sammanträdet öppnas

§ 1

Ordförande öppnar sammanträdet

Fastställande av föredragningslista

§ 2

Föredragningslistan fastställes.

Val av justerare

§ 3

Arne Nilsson väljes till justeringsperson.

Föregående mötes protokoll

§ 4

§ 8.1  Studieplanerna är nu reviderade

 

Inkomna och avgivna skrivelser

§ 5

Förteckningen över inkomna och avgivna skrivelser anmäls och läggs till handlingarna. Ev önskemål om kopia på skrivelse anmäls till Ing-Marie Billgren Hle. Denna punkt skall finnas på forskningsnämndens agenda i fortsättningen            

Dekanus delegationsbeslut

§ 6

Dekanusbeslut D 042, D 043, D 044, D 046, D 047, D 048 och D 049 anmäls och läggs till handlingarna med följande tillägg: Lars Lundberg skall kontakta docent Erik Stolterman Umeå ang bitr handledare enl D 046 detta var inte tidigare gjort.

Kortfattad aktuell information

§ 7

§ 7.1

Profilsatsningen programvaruteknik 6 miljoner på 6 år klart med start januari 2002.

§ 7.2

Antalet ansökningar till BTH inför hösten är lågt, om rätten till civingenjörsexamen fås blir det förhoppningsvis bättre. Arbetsgrupp för civingexamen finns och arbetet är igång.

§ 7.3

Ingen ändring av fakultetsnämndens inriktning vad gäller strategi i universitetsfrågan.

§ 7.4

Sekr orienterade om att hon på rektors uppdrag, ev ej längre kommer att verka såsom sekreterare. Ordföranden ska diskutera detta med rektor.

Diskussions- och informationsärende

§ 8

Intet

Beslutsärenden

§ 9

Följande tider och platser beslöts för höstens möten:

2001-08-28 kl 0900 Ronneby, Stora Konferensen IPD

2001-10-16 kl 0900 Karlskrona, Ankaret

2001-12-04 kl 0900 Ronneby, Stora Konferensen IPD

Övrigt

§ 10

Intet

Avslutning       

 

§ 11

Ordföranden avslutar sammanträdet.

Vid protokollet

Ing-Marie Billgren

Sekreterare                                                Justeras:

                                           

                                                                                      

                                                                                         

Lars Lundberg

Arne Nilsson

Ordförande 

Justeringsperson

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela