PROTOKOLL FÖRT VID SAMMANTRÄDE MED FAKULTETSNÄMNDEN, BLEKINGE TEKNISKA HÖGSKOLA

Tid: Torsdagen 1:a februari 2001

Plats: Seminarierummet ITS, Ronneby

Närvaro:

Ordförande Lars Lundberg, professor

Ledamöter Rune Gustavsson, professor

Lena Trojer, professor

Ingvar Claesson, professor

Victor Adolfsson, studeranderepresentant

Fredrik Jonsson, studeranderepresentant

Adjungerade ledamöter Danuta Fjellestad, professor

Bertil Rolf, professor

Ove Pettersson, forskningssamordnare

Paul Davidsson, universitetslektor

Sture Hägglund, professor Linköpings universitet (adjungerad) per tfn

Frånvarande Rolf Johannesson, professor LTH (adjungerad)

Arne Nilsson, professor

Henric Johnson, studeranderepresentant

Sammanträdet öppnas

§ 1

Ordförande öppnar sammanträdet

Fastställande av föredragningslista

§ 2

Föredragningslistan fastställes.

Val av justerare

§ 3

Lena Trojer väljes till justeringsperson.

Föregående mötes protokoll

§ 4

Frågan ang information av Bengt Aspvall ang prefix kvarstår.

§ 7 Karlshamns-projektet: Vad gäller området Intelligenta logistiksystem finns överenskommelse med Växjö Universitet samt en preliminär överenskommelse med TFK ang placering av dess sydsvenska kontor. Information lämnad till Vinnova om läget.

§ 9.1 Webbsida finns numera under forskning. Här ska bl a protokoll från fakultets- och forskningsnämnd finnas.

§ 9.4 Framtida fakultetsorganisation. Frågan tas upp i dagens forskningsnämnd.

§ 9.5 Handledarutbildning finns med på dagens dagordning

Inkomna och avgivna skrivelser

§ 5

Förteckningen över inkomna och avgivna skrivelser anmäls och läggs till handlingarna. Ev önskemål om kopia på skrivelse anmäls till Ing-Marie Billgren Hle.

Dekanus delegationsbeslut

§ 6

Dekanusbeslut D 025, D 026, D 028, D 033. D 034 anmäls och läggs till handlingarna.

Kortfattad aktuell information

§ 7

IPD ansökan till KK-stiftelsen del 2 kommer att lämnas.

KK-stiftelsen besöker BTH 2001-03-13.

Årsredovisning forskning pågår, ca 400 000 minus.

Finansminister Bo Ringholm besökte BTH 2001-01-31. Tema för besöket: ”varför denna högskola varit så framgångsrik”.

Fakultetsnämnd

Diskussions- och informationsärende

§ 8

Inventering av handledarutbildning vid BTH

§ 8.1

Lena Trojer informerar om den inventering av forskning och forskarutbildning som gjorts inför kommande handledarutbildning vid BTH. 2001-02-01 ska inventeringen sändas till Rådet för högskoleutbildning och handledarutbildning.

Lena delar också ut reviderad utgåva av skrivelsen.

Föreslås en forskningsfinansieringskurs inom handledarutbildningen. Kommer att inarbetas i ansökan till 2001-04-01. Preliminär ansökan tas upp vid mötet 03-12—13.

Uppföljning av doktorander

§ 8.2

Diskussion kring det underlag som Paul Davidsson tagit fram vad gäller uppföljning av doktorander. Önskar synpunkter på format och vad som bör vara med, alla de punkter som tidigare bestämts finns med. Förutsätts att doktorand och handledare tillsammans lämnar synpunkter. Doktoranderna ska vara antagna. Vid nästa utgåva bör jämförelse ske med föregående år och vidare bör sammanställning remitteras till prefekterna. Uppföljning bör också ske hur prognoserna har blivit.

Avslutande av samman- § 9

trädet Ordföranden avslutar sammanträdet.

Vid protokollet

Ing-Marie Billgren

Sekreterare

Justeras:

Lars Lundberg Lena Trojer

Ordförande Justeringsperson

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela