Protokoll fört vid sammanträde med fakultetsnämnd

Tid: 2006-11-29, kl. 9.30-15.00

Plats: Seminarierum ITS, Ronneby

Närvarande:

Ordförande Ingvar Claesson

Företrädare för verksamheten

Christel Borg

Göran Broman

Vanja Lindberg

Louise Stjernberg, närvarande fr o m § 203

Företrädare för de studerande

Jenny Lundberg

Andreas Jacobsson

Martin Bagge

Övriga

Anna Tinnert, planeringssekreterare

Frånvarande:

Anders Hederstierna

Paul Davidsson

Sammanträdet öppnas § 191

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

Fastställande av föredragningslista § 192

Föredragningslistan ändras;

- information från Center för territoriell utvecklingsplanering, CTUP, flyttas till efter lunch

- tillägg av ärenden under Övrigt;

Rutiner för ledamöter vid avhandlingar för remiss

Kvalité inom forskarutbildningen

Föredragningslistan fastställs med ovanstående ändringar.

Val av justerare § 193

Andreas Jacobsson väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Föregående mötes protokoll § 194

Protokoll från nämndens sammanträde 2006-10-26 godkänns och läggs till handlingarna.

Dekanus delegationsbeslut och percapsulam-beslut § 195

Dekanus delegationsbeslut läggs till handlingarna. Det finns inga beslut per capsulam.

Information § 196

Dekanus informerar.

- Docentföreläsning av universitetslektor Markus Fiedler äger rum 2006-12-06.

- Anmälan om två disputationer:

Lawrence Henesey, datavetenskap, 2006-12-22

Johan Wall, maskinteknik, 2007-01-15.

Information från lfn § 197

Information från Lärarförslagsnämnden, LFN, flyttas till nästa möte i fakultetsnämnden.

Information från doktorandsektionen § 198

Jenny Lundberg informerar om arbetet i doktorandsektionen.

Inom Akademi Sydost diskuteras formerna för ett gemensamt doktorandombud liksom frågeställningar gemensamma för utbildning på forskarnivå. Fakultetsnämnden diskuterar om eventuella samarbeten inom Akademi sydost avseende utbildning på forskarnivå.

Information från kvalitétsgruppen § 199

Andreas Jacobsson informerar om arbetet i kvalitétsgruppen.

Nämnden delegerar till dekanus att till nästa sammanträde föreslå ytterligare kandidater att ingå i gruppen.

Studierektorstjänst § 200

Arbetsbeskrivning för studierektor för forskarutbildningen har förelagts nämnden. Nämnden diskuterar förslaget och uppdrar åt planeringssekreteraren att revidera beskrivningen till att omfatta 25 % av en heltidstjänst.

Spikblad § 201

Nämnden diskuterar förelagda förslag till spikblad och exempel på spikblad från biblioteket. Planeringssekreteraren får i uppdrag att framföra nämndens revideringsförslag till ansvariga vid biblioteket samt att från fakultetsnämndens webb-sida ordna en länk till förslag till spikblad.

Individuell studieplan § 202

Nämnden diskuterar förelagda mallar för individuell studieplan från Chalmers respektive Mälardalens högskola. Nämnden föreläggs ytterligare ett exempel från avdelningen för maskinteknik. Nämnden uppdrar år planeringssekreteraren att revidera det sistnämnda exemplet och publicera det på fakultetsnämndens webb-sida tillsammans med information från högskoleförordningen motsvarande 6 kap. § 36. Forskarstuderande har valet att välja eget format alternativt använda fakultetsnämndens förslag till individuell studieplan.

Nämnden påtalar vidare:

1. Innan en forskarstudent, inskriven vid fakulteten vid BTH, får förlängt förordnande bör doktoranden tillse att text motsvarande den individuella studieplanen (den senast reviderade, inte äldre än 1 år) läggs in i fältet för individuell studieplan i Ladok.

2. Forskarstuderande vilka är anställda vid BTH men inskrivna vid annat lärosäte bör i samband med förlängt förordnande av sin tjänst till fakultetsnämndens sekreterare bilägga individuell studieplan (den senast reviderade, inte äldre än 1 år) samt ett Ladok-utdrag.

Mötet ajourneras för lunch.

Uppgifter för uppföljning av forskarstudier § 203

Vid fakultetsnämndens sammanträde 2006-05-15, § 118, uttryckte nämnden behov av att ta fram en databas innehållande uppgifter kring forskning och forskarutbildning. Till kallelsen för dagens sammanträde har bilagts ett förslag på uppgifter att sammanställa för samtliga vid BTH inskrivna och/eller verksamma forskarstudenter. Nämnden diskuterar förslaget och uppdrar åt planeringssekreteraren att bereda ärendet vidare.

Matematik med tillämpningar § 204

Bakgrund

Fakultetsnämnden vid BTH bordlade vid sammanträde 2006-09-08, § 165, inkommen ansökan om inrättande av forskarutbildningsämnet Matematik med tillämpningar. Till kallelsen för dagens sammanträde har bilagts förslag till allmän studieplan i Matematik med tillämpningar. Utbildningen ska bedrivas inom den för BTH, Högskolan i Kalmar och Växjö universitet gemensamma forskarskolan i Matematik och modellering, inrättad den 30 oktober 2006. Nämnden diskuterar ärendet.

Beslut

1) Fakultetsnämnden beslutar enhälligt om att inrätta forskarutbildningsämnet Matematik med tillämpningar vid BTH.

2) Den allmänna studieplanen för forskarutbildning i Matematik med tillämpningar fastställs med krav på revideringar av redaktionell karaktär. Nämnden uppdrar åt planeringssekreteraren att till ansvariga för utbildningen framföra nämndens revideringskrav.

Information från Center för territoriell utvecklings-planering, CTUP § 205

Jan-Evert Nilsson, professor vid CTUP, ger en presentation av uppgifter och verksamhet vid kompetenscentret.

Fakultets-nämndens interna budget 2007 § 206

Bakgrund

Ett förslag till fakultetsnämndens interna budget för budgetåret 2007 har förelagts nämnden. Nämnden diskuterar förslaget.

Beslut

Under förutsättning att ett minimikrav om fem elever uppfylls, önskar fakultetsnämnden avsätta medel för en kurs i Vetenskapsfilosofi under 2007. Nämnden beslutar fastställa fakultetsnämndens interna budget med följande ändring: Från posten ”Seminarier/kurser” flyttas 90 000 SEK till posten ”Vetenskapsfilosofi”.

Nämnden uppdrar åt dekanus att kontakta Lena Trojer, ansvarig vid BTH för utbildning för handledare inom forskarutbildningen, för ytterligare diskussion.

Kommittén för god forskningssed § 207

Dekanus ger bakgrunden till ärendet. Vid BTH, Högskolan i Kalmar och Växjö universitet finns en gemensam Kommitté för god forskningssed. Kommitténs ledamöter utses av respektive rektor. Fakultetsnämnden vid BTH har att föreslå två kandidater som representanter för BTH.

Beslut

Fakultetsnämnden vid BTH föreslår att rektor utser universitetslektor Anders Hederstierna samt doktorand Jenny Lundberg som representanter för BTH i Kommittén för god forskningssed.

Mötestider i nämnden våren 2007 § 208

Nämnden beslutar om följande mötestider januari t o m september 2007:

29-30 januari, Guö, Karlshamn

14 mars, Karlskrona

10 maj, Ronneby

7 september, Karlskrona

Resterande möten 2007 planeras vid senare möte i nämnden.

Övrigt

Rutiner för ledamöter vid avhandlingar för remiss § 209

Louise Stjernberg önskar förtydligande av uppgiften som ledamot att ge synpunkter i samband med att länk till avhandling tillsänds ledamöter i nämnden för remiss. Nämnden diskuterar ärendet.

Kvalité inom forskarutbildningen § 210

Dekanus ger information om fortskridandet i arbetet med syfte att säkerställa kvalitén inom forskarutbildningen vid BTH.

Nästa möte § 211

Till nästa möte den 29-30 januari planeras följande ärenden:

- återrapportering från dem som under 2006 tilldelades medel ur fakultetsnämndens fond för strategiska satsningar

- arbetsbeskrivning för studierektor för forskarutbildningen

- studierektor för forskarutbildningen

- representanter i fakultetsnämndens kvalitetsgrupp

- rutiner för uppföljning av individuell studieplan

- kompetensbedömning för huvudhandledare

_______________________________

Anna Tinnert

sekreterare

Justeras:

Ingvar Claesson Andreas Jacobsson

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela