Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Fakultetsnämnd

Tid: Torsdagen, 2005-03-31, kl. 9.00-13.00

Plats: Stora konferensrummet, Ronneby

Föredragande:

ICL (Ingvar Claesson)

MEK (Magnus Ekblad)

TGO (Tony Gorschek)

PDA (Paul Davidsson)

Om någon eller några av dessa inte kan delta bordläggs ärendet om inte annan ledamot eller planeringssekreteraren kan överta föredragningen.

Dagordning

Inledning

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslista

3. Val av justerare

Informations- och diskussionsärenden:

4. Föregående mötes protokoll (bilaga 1 – 2005-01-27)

5. Dekanus delegationsbeslut (bilaga 2)

6. Nämndens percapsulam-beslut (bilaga 3)

7. Information (ICL)

8. Sammanställning av nämndens interna budget (bilaga 4 – MEK)

9. Nämndens delegationsordning till dekanus (MEK)

10. Diskussion om att återuppta fakultetsklubbens verksamhet (MEK)

11. Befordringsärende i Lärarförslagsnämnden (PDA)

Beslutsärenden:

12. Inrättande av nytt forskarutbildningsämne i spelutveckling i samarbete med Högskolan på Gotland (bilaga 5 – ICL)

13. Utseende av suppleant till lärarförslagsnämnden

14. Utseende av opponent och betygsnämnd för Christina Björkman (bilaga 6)

15. Byte av forskarutbildningsämne för Annelie Ekelin (bilaga 7)

16. Utseende av ledamot till med GUN gemensam arbetsgrupp för kvalitetsarbete för grund- respektive forskarutbildningen vid BTH (MEK)

17. Utseende av ny studierektor för forskarutbildningen. Förslag: Jörgen Nordberg (TEK) eller Anna Forsberg Malm (TKS). (MEK)

18. Fastställande av budgetramar för nämndens deltagande i arbetet med att förbättra den grafiska profilen på promoveringsdiplom respektive avhandlingarnas omslag (TGO)

19. Fastställande av datum och plats för nämndens första möte HT 2005.

Avslutning:

20. Övrigt

21. Till nästa möte

Efter det ordinarie nämndmötet följer två forskningspresentationer:

- 12.00 Ylva Hellström (HAL)

- 12.30 Eva Öresjö (TKS)

Förbered frågor. Efter dessa två föredragningar finns möjlighet att delta i lunch med nämnden och de inbjudna sektionscheferna.

Välkomna!

Ingvar Claesson

ordförande

Magnus Ekblad

enligt uppdrag

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Magnus Ekblad på e-postadress Magnus.Ekblad@bth.se

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela