Protokoll fört vid sammanträde med Fakultetsnämnden

Tid: Tisdagen den 30 november 2004 kl 9.00-12.00

Plats: Volga, Karlshamn

Närvarande:

Ordförande

Lars Lundberg, ledamot

Företrädare för verksamheten

Lena Trojer, ledamot

Göran Broman, ledamot (närvarande på telefon från §§ 80-84)

Företrädare för de studerande

Peter Bengtsson, ledamot

Jenny Lundberg, ledamot

Miroslaw Staron, ledamot

Övriga

Magnus Ekblad, planeringssekreterare

Frånvarande:

Företrädare för verksamheten

Kerstin Arnesson, ledamot

Arne Nilsson, ledamot

Anders Hedenstierna, ledamot

Företrädare för de studerande

Tony Gorschek, ledamot

Sammanträdet öppnas § 68

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

Fastställande av föredragningslista § 69

Föredragningslistan fastställs med följande punkter under övrigt: uppföljning av examina på forskarutbildningen 2004, budget för forskarhandledarkurs samt anmälan av licentiatexamen från Ingvar Claesson.

Val av justerare § 70

Jenny Lundberg väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Föregående mötes protokoll § 71

Protokoll från nämndens sammanträde 2004-10-19 godkänns och läggs till handlingarna.

Information från dekanus § 72

Dekanus informerar om att ändringar av beslut om ändring av forskarutbildningsämne (DF14/04) ännu inte har genomförts och att inte heller de formulär för avregistrering från forskarutbildningen som nämnden har beställt ännu inte har tagits fram.

Information om budget § 73

Budgetuppföljningen för nämndens interna budget redovisas. Siffrorna visar ett överskott, varför dekanus uppdrar åt planeringssekreteraren att ta reda på hur stort överskottet är och hur dessa medel får användas. Kan de användas till någon prioriterad forskningsanknuten verksamhet ska dekanus och Lena Trojer formulera ett förslag om detta.

Dekanus delegationsbeslut § 74

Dekanus delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna (DF17/04, DF018/04, DF019/04, DF016/04)

Anmälan av studieavbrott § 75

Studieavbrott för Bo Liwång anmäls och läggs till handlingarna.

Anmälan av licentiats-seminarier § 76

Två licentiatsseminarier anmäls (Patrik Berander respektive Andreas Jacobsson)

Beslutsprotokoll § 77

Två beslutsprotokoll från licentiatsexaminationer anmäls och läggs till handlingarna (Patrik Brandt och Louise Wennberg).

Diskussion av publiceringarnas omfattning § 78

Nämnden diskuterar en PM från VR där omfattningen av svenska lärosätens publiceringar i vissa tidsskrifter jämförs. BTH faller enligt analysen inte väl ut i detta avseende. Nämnden uppdrar åt Lena Trojer och Claes Wohlin (under förutsättning att han efter tillfrågan ställer sig positiv) att skriva något om detta i ett lämpligt forum. Dekanus får i uppdrag att tillsammans med planeringssekreteraren skriva ett brev till berörda parter vid BTH med information om VR:s PM och nämndens åtgärder.

Grafisk profil, licentiat respektive doktorsavhandling § 79

Doktorandrepresentanterna föreslår att nämnden initierar ett arbete med att ändra den grafiska profilen på licentiat respektive doktorsavhandlingar. Nämnden ställer sig positiv till förslaget och uppdrar åt doktorandrepresentanterna att kontakta informationsavdelningen.

Grafisk profil, diplom § 80

Doktorandrepresentanterna föreslår att nämnden initierar ett arbete med att ändra den grafiska profilen på de diplom som utfärdas vid examination på forskarutbildningen. Nämnden ställer sig positiv till förslaget och uppdrar åt doktorandrepresentanterna att kontakta informationsavdelningen.

Fastställande av disputation § 81

Martin Johanssons disputation fastställs, men nämnden vill ta till protokollet att det hade varit bra om disputationsakten hade förlagts till någon av BTH:s tre campi.

Fakultetsklubbens seminarieserie § 82

Nämnden diskuterar Håkan Lennerstads förslag att få fortsätta med fakultetsklubbens tvärvetenskapliga seminarieserie. Nämnden uttrycker att denna serie har ett stort värde, men att den måste diskuteras i förhållande till andra utgiftsposter i budgeten för 2005 – en sådan är handledarkursen Sydost + (se vidare under punkten övrigt).

Referensgrupp för forskarutbildningsprogrammet spelutveckling § 83

Nämnden inrättar referensgrupp som ska koordinera arbetet med att iscensätta ett gemensamt forskarutbildningsämne i spelutveckling tillsammans med Högskolan på Gotland. Gruppen består av Lars Lundberg, Craig Lindley, Lena Trojer, Claes Wohlin och Peter Ekdahl. Nämnden beslutar också att tillföra ytterligare två uppdrag i arbetsgruppens direktiv. För det första att beskriva kopplingar och samverkansambitioner mellan ämnen och sektioner inom BTH. För det andra ge förslag på inom vilket ämne det eventuella programmet ska placeras.

Övrigt § 84

-Dekanus uppdrar åt planeringssekreteraren att följa upp de disputationer och licentciatsexaminationer som genomförts under innevarande år för att se om examina också har tagits ut.

-Lena Trojer bedömer att kostnaderna för forskarhandledningskursen Sydost + blir 38 000, vilket föreslås betalas av nämnden (andra hälften skjuts till av rektors egna medel). Nämnden ställer sig positiv till kursen och finansieringsformen av den. Detta innebär att nämnden vill prioritera detta före andra kostnader, exempelvis Håkans Lennerstads förslag om medel för fakultetsklubbens seminarieserie. Dekanus och planeringssekreteraren ser över budgeten och om det måste ske en prioritering ska en dialog med Håkan Lennerstad föras med sikte på att få ner kostnaden för seminarieserien.

-Licentiatsseminarium för Zohra Yermeche anmäls.

Till nästa möte § 85

Nästa möte hålls i Karlskrona 27/1 kl. 9.00-12.00.

Dekanus tackar ledamöterna för deras insatser under det gångna året. Lena Trojer framför å nämndens vägnar ett tack till Lars Lundberg för hans insatser som dekanus under de två förflutna mandatperioderna.

_______________________________

Magnus Ekblad

Sekreterare

_______________________________

Lars Lundberg

Ordförande

_______________________________

Jenny Lundberg

justeras

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela