Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Fakultetsnämnd

Tid: 2007-01-29 - 2007-01-30, kl. 9.30 – ”open end”.

Plats: Guö värdshus, Karlshamn

Föredragande:

AHE Anders Hederstierna

ICL Ingvar Claesson

JLU Jenny Lundberg

PDA Paul Davidsson

Dagordning

Inledning

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslista

3. Val av justerare

Informations- och diskussionsärenden:

4. Föregående mötes protokoll (bilaga 1 – 2006-11-29)

5. Dekanus delegationsbeslut och nämndens beslut per capsulam (bilaga 2)

6. Information från dekanus (ICL)

7. Information från LFN (bilaga 3.1 – 3.2, PDA)

8. Information från doktorandsektionen (bilaga 4, JLU/ICL)

9. Information från kvalitétsgruppen (AHE)

10. Representanter i fakultetsnämndens kvalitétsgrupp

11. Studierektorstjänst (bilaga 5.1 – 5.2, ICL)

12. Fakultetsnämndens budget 2006 (ATI)

13. Uppföljning av projekt vilka tilldelades medel ur fakultetsnämndens strategiska fond budgetåret 2006 (bilaga 6)

Beslutsärenden:

14. Fördelning av medel ur fakultetsnämndens budget 2007, strategisk fond (bilaga 7.1 – 7.2)

Avslutning:

15. Övrigt

16. Till nästa möte

Välkomna!

Ingvar Claesson Anna Tinnert

Ordförande enligt uppdrag

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Anna Tinnert på e-postadress Anna.Tinnert@bth.se

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela