Protokoll fört vid sammanträde med Fakultetsnämnd

Tid: 2005-05-19, kl 9.30-13.00

Plats: Sammanträdesrum Ankaret, Campus Gräsvik

Närvarande:

Ordförande

Ingvar Claesson, ledamot

Företrädare för de studerande

Peter Bengtsson, ledamot (från § 45)

Tony Gorschek, ledamot

Jenny Lundberg, ledamot

Företrädare för verksamheten

Göran Broman, ledamot

Paul Davidsson, ledamot

Lars Emmelin, ledamot

Danuta Fjellestad, ledamot

Anders Hedernstierna, ledamot

Arne Nilsson, ledamot

Övriga

Magnus Ekblad, planeringssekreterare

Frånvarande:

Företrädare för verksamheten

Louise Stjernberg, ledamot

Sammanträdet öppnas § 39

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

Fastställande av föredragningslista § 40

Föredragningslistan fastställs med tillägg: principiella frågor om kriterier vid professorstillsättningar (under punkt 7), Danuta Fjellestad önskar diskutera nämndens roll i strategiska frågor. Nämnden kommer därför att föra denna diskussion vid sitt möte 2005-08-31.

Val av justerare § 41

Lars Emmelin väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Föregående mötes protokoll § 42

Protokoll från nämndens sammanträde 2005-03-31 godkänns och läggs till handlingarna.

Dekanus delegationsbeslut och percapsulam-beslut § 43

Dekanus delegationsbeslut DF016/05.

Information § 44

Ordföranden informerar.

- Utfall i tilldelning av Centre of Exellence.

- Två licentiatsseminarier anmäls.

Planeringssekreteraren informerar.

- Remissvaret på EUs sjunde ramprogram är fastställt av rektor.

Rapport från LFN § 45

Information om aktuella tillsättningsärenden. Beslut och riktlinjer som tas fram i LFN ska spridas till FAKs ledamöter.

Paul Davidsson ger en bakgrund till frågeställning om kriterier för professorstillsättningar. Nämnden diskuterar frågan.

EU-kommissionens forskarnas kväll § 46

Nämnden ställer sig positivt till förslaget. Nämnden utser Danuta Fjellestad att vara sammankallande i arbetsgrupp. Arbetsgrupp tillsätts vid nästa möte.

Skrivelse från Bo Helgesson § 47

Ordföranden föredrar skrivelsen och framhåller att nämnden tilldelar medel till sektioner – inte till forskargrupper. Fakultetsnämnden rekommenderar Bo Helgesson att ta upp frågan med sektionschefen på TEK och tillämplig avdelningschef.

Inrättande av nya forskarutbildningsämnen § 48

Tony Gorschek föredrar diskussionsärendet och nämnden fattar beslut i ärendet vid nästa möte.

Betygsnämnder § 49

Tony Gorschek föredrar diskussionsärendet och nämnden ger i uppdrag åt Jörgen Nordberg att bereda ärendet vidare till beslutspunkt.

Kurser i pedagogik § 50

Tony Gorschek föredrar diskussionsärendet och nämnden ger Jörgen Nordberg uppdraget att vidare undersöka behovet av en formell reglering i form av beslut av nämnden.

Diskussion om utseende av hedersdoktor § 51

Nämnden fattar beslut per capsulam under juni eller senast vid sitt nästa möte.

Studierektor för forskarutbildningen § 52

Ingvar Claesson introducerar studierektorn för forskarutbildningen Jörgen Nordberg som redogör för hur han tolkar sitt uppdrag. Nämnden ger Nordberg i uppdrag att göra en uppskattning om hur många som kommer att disputera under 2006 och 2007.

Fastställande av delegationsordning § 53

Bakgrund

Magnus Ekblad föredrar förslaget till beslut.

Beslut

Nämnden fastställer delegationsordningen med ändring av utseende av sakkunniga vid docentutnämningar.

Promotor vid den akademiska högtiden § 54

Bakgrund

Ingvar Claesson föreslår Lena Trojer till promotor.

Beslut

Nämnden fastställer förslaget och utser Lena Trojer till promotor vid den akademiska högtiden 2005.

Utdraget justeras omedelbart.

Vidaredelegation från LFN § 55

Bakgrund

Paul Davidsson föredrar förslaget till beslut.

Beslut

Nämnden fastställer vidaredelegationen.

Utseende av sakkunniga § 56

Bakgrund

Ingvar Claesson föreslår att Jan-Olof Gustavsson föreslår sakkunniga till bedömning av Nedelko Gbrics ansökan om att bli antagen till docent och att Göran Broman beslutar i ärendet.

Beslut

Nämnden fastställer förslaget.

Mötestider HT 2005 § 57

Nämnden beslutar om mötestider för HT 2005:

- 2005-08-31 (är fastställt tidigare, men fastställs nu med tillägg att mötet skall innefatta en strategidiskussion)

- 2005-09-30, Karlskrona

- 2005-12-01, Ronneby

Övrigt § 58

Bakgrund

Tony Gorschek anmäler ett beslutsärende om fastställande av ny grafisk profil för omslag till doktors- respektive licentiatavhandlingar.

Beslut

Nämnden fastställer förslaget men väljer att stryka ordet ”departement”.

Till nästa möte § 59

Nästa möte är 2005-08-31 i Ronneby. Då kommer bland annat följande att avhandlas:

- Utseende av arbetsgrupp för forskarnas kväll

- Styrdokument för inrättande av nya forskarutbildningsämnen

- Styrdokument för betygsnämnder

- Doktoranders utbildning i pedagogik

Bilaga 1: Protokollutdrag.

Bilaga 2:

Delegationsordning FAK

_______________________________

Magnus Ekblad

Planeringssekreterare (protokollförare)

_______________________________

Ingvar Claesson

Ordförande

_______________________________

Lars Emmelin

justeras

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela