Protokoll fört vid sammanträde med fakultetsnämnd

Tid: 2007-03-14, kl. 9.30 – 12.15

Plats: Ankaret, Karlskrona

Närvarande:

Ordförande Ingvar Claesson

Företrädare för de studerande

Andreas Jacobsson

Martin Bagge

Företrädare för verksamheten

Christel Borg

Göran Broman

Paul Davidsson

Anders Hederstierna, närvarande § 19-27, 35, del av § 34

Vanja Lindberg

Övriga

Anna Tinnert, planeringssekreterare

Frånvarande:

Företrädare för de studerande:

Jenny Lundberg

Företrädare för verksamheten:

Louise Stjernberg

Mats Walter

Sammanträdet öppnas § 19

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

Fastställande av föredragningslista § 20

Följande ärenden läggs till agendan:

- Fakultetsnämndens forskarutbildningskoordinator

- BTH:s kvalitétsgrupp

- Industriell ekonomi och management

Föredragningslistan fastställs.

Val av justerare § 21

Martin Bagge väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

Föregående mötes protokoll § 22

Protokoll fört vid internat med nämnden 2007-01-29 - 2007-01-30 godkänns och läggs till handlingarna.

Dekanus delegationsbeslut och percapsulam-beslut § 23

Dekanus delegationsbeslut läggs till handlingarna. Det finns inga beslut per capsulam.

Information § 24

- Anmälan av disputation:

Per Linde disputerar den 25 maj i ämnet interaktionsdesign. Anmälan och underlag sänds på sedvanlig remiss i fakultetsnämnden.

- Kort information om av Högskoleverket kommande uppföljning: ”Uppföljning av kvalitetsgranskning: Internationalisering av grund- och forskarutbildning.”

Information från lfn § 25

Paul Davidsson informerar om ärenden i Lärarförslagsnämnden (LFN).

Information från doktorandsektionen § 26

Andreas Jacobsson informerar om arbetet i doktorandsektionen. Fortsatta diskussioner pågår mellan doktorandsektionerna inom Akademi sydost avseende formerna för ett doktorandombud.

Information från kvalitétsgruppen § 27

Dekanus informerar om arbetet i fakultetsnämndens kvalitétsgrupp. Nämnden har förelagts ”Nationellt kvalitetssäkringssystem för perioden 2007-2012” från Högskoleverket samt utdrag ur regleringsbrevet för år 2007. Nämnden diskuterar nyckeltal för forskarutbildningen och ledamöterna får i uppdrag att inför nästa sammanträde i nämnden till planeringssekreteraren insända ytterligare förslag till nyckeltal tillämpbara för forskarutbildningen vid BTH. Vidare diskuterar nämnden forskarutbildningen utifrån de återrapporteringskrav som ställs i regleringsbrevet avseende kvalitet och internationalisering.

Fakultetsnämndens webb-sidor § 28

Planeringssekreteraren ger bakgrunden till ärendet. Nämnden diskuterar fortsatt hantering. Forskarutbildningskoordinatorn och planeringssekreteraren får i uppdrag att inför nästa sammanträde i nämnden ge förslag till reviderade webb-sidor.

Allmänna studieplaner § 29

Planeringssekreteraren ger bakgrunden till ärendet. Utdrag ur förordning SFS 2006:1053 samt de allmänna studieplanerna för forskarutbildningsämnen vid BTH har förelagts nämnden. Nämnden diskuterar revideringar av de allmänna respektive individuella studieplanerna föranledda av den nya förordningen. Individuella studieplaner ska från 1 juli 2007 uttrycka omfattning av kurs i högskolepoäng. Planeringssekreteraren får i uppdrag att revidera den av fakultetsnämnden fastställda mallen för individuell studieplan samt att inhämta information från andra lärosäten avseende revidering av allmänna studieplaner med hänsyn till SFS 2006:1053. Ärendet bordläggs.

Fakultetsnämndens interna budget § 30

Planeringssekreteraren föredrar ärendet. Uppföljning av fakultetsnämndens interna budget för perioden januari till och med 9 mars föreläggs nämnden.

Avsättande av medel för utbildning av handledare inom forskarutbildningen flus och flusp § 31

Dekanus föredrar ärendet. Nämnden har förelagts budgetförslag för ”Forskarhandledarutbildningar i Sydost” (FLUS respektive FLUSp). Dekanus föreslår att medel från fakultetsnämndens interna budget avsätts: 133 000 kr för FLUS och 50 000 kr för FLUSp.

Beslut

Nämnden beslutar i enlighet med förslaget.

Fakultetsnämndens forskarutbildnings-koordinator § 32

Dekanus föredrar ärendet. Fakultetsnämndsledamot Mats Walter föreslås till fakultetsnämndens forskarutbildningskoordinator. Omfattning av arbetsuppgifterna föreslås till motsvarande 25 % av en heltidstjänst (lärare) under perioden 1 april t om 31 december 2007.

Beslut

Nämnden beslutar i enlighet med förslaget och utser Mats Walter som fakultetsnämndens forskarutbildningskoordinator.

Övrigt

Bth:s kvalitétsgrupp § 33

Dekanus informerar om BTH:s kvalitétsgrupp.

Industriell ekonomi och management § 34

Dekanus ger bakgrunden till ärendet. Nämnden diskuterar. Fakultetsnämnden omber sektionen för management att till sammanträde i fakultetsnämnden inkomma med ansökan om inrättande av forskarutbildningsämnet ”Industriell ekonomi och management”, alternativt ombe fakultetsnämnden att per capsulam fatta beslut om inrättande. Fakultetsnämnden önskar även en beskrivning av hur sektionen planerar den fortsatta processen efter ett eventuellt inrättande. Vidare påtalar nämnden vikten av att den pågående rekryteringsprocessen av professorer i ämnet påskyndas.

Avslut § 35

Nästa möte:

Till nästa sammanträde i fakultetsnämnden planeras diskussion om nyckeltal för forskarutbildningen vid BTH och redovisning av dessa i samband med sektionernas årliga ansökan om medel ur anslaget till vetenskapsområden.

Anna Tinnert

sekreterare

Justeras:

Ingvar Claesson Martin Bagge

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela