Protokoll fört vid sammanträde med Fakultetsnämnden

Tid: Torsdagen den 7 oktober 2004 kl 9.00-12.00.

Plats: Stora Konferensrummet, Soft Center, Ronneby

Närvarande:

Ordförande

Lars Lundberg, ledamot

Företrädare för de studerande

Peter Bengtsson, ledamot

Tony Gorschek, ledamot

Jenny Lundberg, ledamot

Företrädare för verksamheten

Göran Broman, ledamot

Ingvar Claesson, ledamot

Anders Hederstierna, ledamot

Lena Trojer, ledamot

Övriga

Madeleine Pettersson, sekreterare

Craig Lindley, adjungerad § 63

Frånvarande

Företrädare för verksamheten

Kerstin Arnesson, ledamot

Arne Nilsson, ledamot

Övriga

Magnus Ekblad, sekreterare

§ 56

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 57

Föredragningslistan fastställs utan tillägg.

§ 58

Anders Hederstierna väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

§ 59

Protokoll från nämndens sammanträde 2004-08-23 godkänns och läggs till handlingarna.

§ 60

Ordföranden informerar om att nämndens sammansättning gäller fram till 1 december, 2004. Till dess ska ett nyval av ledamöter och dekanus ha ägt rum.

§ 61

Beslut om antagning av forskarstuderande, DF009/04 anmäls och läggs till handlingarna. Ärendet DF014/04 godkänns och läggs till handlingarna efter att beslut justerats med förtydligande att byte av forskarutbildningsämne skett till ”Telekommunikation, GST - Graduate School of Telecommunications”. Betygsnämndsprotokoll avseende Martin Fredrikssons disputation anmäls och läggs till handlingarna.

§ 62

Ordföranden meddelar att BTH bör se över rutiner kring avregistrering av forskarstuderanden. Nämnden delegerar till ordföranden och Magnus Ekblad att ta fram ett lämpligt formulär i ärendet.

§ 63

Lars Lundberg hälsar Craig Lindley, Högskolan Gotland välkommen. Lindley är inbjuden till punkten för att besvara de frågeställningar som uppkom i ärendet under föregående nämndmöte. Efter information från Lindley och slutet sammanträde mellan ledamöterna enas nämnden om att en djupare analys bör göras innan ett beslut kan fattas. Nämnden ger därför Lena Trojer i uppdrag att, tillsammans med Bo Helgesson, Pelle Ehn och Craig Lindley, diskutera närmare de frågeställningar som finns och presentera detta på nästa möte.

§ 64

Lena Trojer presenterar förslaget. En studeranderepresentant betonar att det är viktigt att en sådan handledarutbildning också erbjuds till professorer. Nämnden är eniga om att en dylik forskarhandledarutbildning ska vara öppen för alla och att det bör ses som en form av kompetensutveckling. Samtliga ledamöter ställer sig positiva till förslaget och ger Trojer och ordföranden i uppdrag att undersöka vilka medel nämnden har avsatt för samkostnader samt att inleda en dialog med rektor i ärendet för diskussion om eventuell finansiering från Högskoleledningen.

§ 65

Nämnden beslutar att förorda att Lars Håkansson blir oavlönad docent i ämnet elektroteknik efter genomförd docentföreläsning. Professor Göran Broman utses till examinator och ges i uppdrag att i samråd med

Håkansson utse ett datum för föreläsning och utannonsera det på gängse sätt. Professor Lars Lundberg utses till suppleant.

§ 66

Göran Broman presenterar beredningsgruppens förslag. Nämnden beslutar att ge Broman i uppgift att justera förslaget med de punkter som nämnden enades om och därefter skicka uppdaterat förslag till samtliga ledamöter. Därefter fattas ett per capsolum-beslut, vilket ordföranden har i uppdrag att distribuera till Högskolestyrelsen.

§ 67

Nästa möte hålls tisdag 30 november i Karlshamn.

Vid protokollet

Madeleine Pettersson

Sekreterare

Lars Lundberg

ordförnade

Anders Hederstierna

justerare

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela