Protokoll fört vid sammanträde med Fakultetsnämnd

Tid: 2006-03-15, kl. 9.30

Plats: Stora Konferensen, Ronneby

Närvarande:

Ordförande

Ingvar Claesson, ledamot

Företrädare för de studerande

Andreas Jacobsson, ledamot

Mikael Karlsson, ledamot

Företrädare för verksamheten

Göran Broman, ledamot

Paul Davidsson, ledamot

Anders Hederstierna, ledamot

Louise Stjernberg, ledamot

Övriga

Magnus Ekblad, planeringssekreterare

Anna Tinnert, planeringssekreterare

Frånvarande:

Företrädare för verksamheten

Lars Emmelin, ledamot

Danuta Fjellestad, ledamot

Arne Nilsson, ledamot

Företrädare för de studerande

Maria Engberg, ledamot

Sammanträdet öppnas § 113

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

Anna Tinnert, ny planeringssekreterare, presenteras för nämnden.

Fastställande av föredragningslista § 114

Föredragningslistan fastställs.

Val av justerare § 115

Louise Stjernberg väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Föregående mötes protokoll § 116

Protokoll från nämndens sammanträde 2006-01-19 godkänns och läggs till handlingarna.

Dekanus delegationsbeslut och percapsulam-beslut § 117

Dekanus delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna.

Information § 118

Ingvar Claesson informerar om Högskoleverkets utvärderingsrapport av teknikvetenskaplig forskarutbildning. Nämnden uttrycker behov av att ta fram en databas innehållande uppgifter kring forskning och forskarutbildning.

Ingvar Claesson informerar om årsredovisningen för 2005.

Information från Vetenskapsrådet distribueras:

-”Vetenskapsrådets utlysning inför år 2007 med sista ansökningsdatum den 19, den 25 och den 27 april 2006”.

Information från Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin distribueras:

-”IVAs forskarutbyte med Kina inom förnybar energi och miljö 2006”

-”IVAs resebidrag till Östeuropa 2006 inom teknik eller tillämpad naturvetenskap”

Information från LFN § 119

Paul Davidsson informerar om arbetet i lärarförslagsnämnden.

LFN har sammanställt instruktioner till sakkunniga avseende befordran till professor. Nämnden lämnar synpunkter på förslaget.

Information från kvalitétsgruppen § 120

Magnus Ekblad informerar om arbetet i den kvalitetsgrupp som nämnden tillsatte vid förra mötet.

Spikbladets utformning § 121

Nämnden diskuterar spikbladets utformning och anser att ett förslag till mall bör tas fram av planeringssekreterarna.

Publicering av avhandlingar i ämnet Interaktionsdesign § 122

Magnus Ekblad presenterar en inkommen skrivelse från Malmö högskola. Nämnden diskuterar skrivelsen och uppdrar åt dekanus och planeringssekreterarna att föra ytterligare diskussioner med Malmö Högskola.

Skrivelse från rektor angående forskarskola i matematik § 123

Nämnden beslutar att ställa sig bakom den inlämnade skrivelsen från rektor angående forskarskola i matematisk modellering. Nämnden anser det lämpligt att doktorander i forskarskolan skrivs in som forskarstuderande vid BTH om ett ämne motsvarande matematisk modellering inrättas vid BTH. Nämnden anser vidare att nämnda forskarskola ska ha profilen matematisk modellering med tillämpning och att dess doktorander således bör ha ett nära samarbete med rådande tillämpad forskning.

Utseende av hedersdoktor vid BTH för 2006 § 124

Ärendet bordläggs.

Utseende av promotor vid den akademiska högtiden 2006 § 125

Till promotor vid den akademiska högtiden 2006 utses Lena Trojer.

Till promotor för installation av hedersdoktor utses Göran Broman (Göran Broman deltar inte i detta beslut).

Fastställande av informationstext om BTH som bilaga till avhandlingarna § 126

Nämnden diskuterar förelagd text. Nämnden fattar beslut att motsvarande text inte ska ingå i avhandlingarna från BTH.

Utseende av ny ledamot i referensgruppen för Utveckling av digitala spel § 127

Ärendet bordläggs. Dekanus får i uppdrag att komma med förslag på ny ledamot i referensgruppen för Utveckling av digitala spel.

Övrigt § 128

Louise Stjernberg informerar om forskarskola med tvärvetenskaplig bredd där friluftsliv är gemensam nämnare.

Till nästa möte § 129

På nästa sammanträde 2006-05-15 kommer nämnden bland annat behandla följande:

- Tider för höstens möten i fakultetsnämnden

- Sammanställning av nämndens interna budget 2006

- Tilldelning av fakultetsanslag; anvisningar från FAK

- Sammanställning av önskvärda uppgifter i databas över forskarstudenter vid tekniska fakulteten.

- Spikbladets utformning

- Publicering av avhandlingarna i ämnet Interaktionsdesign

- Ny ledamot i referensgruppen för Utveckling av digitala spel

________________________________________

Anna Tinnert

Sekreterare

________________________________________

Ingvar Claesson

Ordförande

________________________________________

Louise Stjernberg

justeras

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela