Protokoll fört vid sammanträde med fakultetsnämnden

Tid: Torsdagen den 13 maj 2004 kl 9.00-11.00.

Plats: Volga, Östra Piren, Karlshamn

Närvarande:

Ordförande:

Lars Lundberg, ledamot

Företrädare för de studerande:

Ronnie Landqvist, ledamot

Jenny Lundberg, ledamot

Patrik Hermansson, ledamot

Företrädare för verksamheten:

Ingvar Claesson, ledamot

Arne Nilsson, ledamot

Lena Trojer, ledamot

Övriga:

Madeleine Pettersson, sekreterare

Sara Eriksén, (närvarande §36)

Peter Linde, (närvarande § 34)

Jan-Evert Nilsson, (närvarande § 33)

Anders Törnqvist, (närvarande § 33)

Frånvarande:

Företrädare för verksamheten:

Kerstin Arnesson, ledamot

Göran Broman, ledamot

Anders Hederstierna, ledamot

Jane Mattisson, ledamot

 

Sammanträdet öppnas § 25

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

 

Fastställande av föredragningslista § 26

Föredragningslistan fastställs med tillägg av punkterna Anmälan om Eventuella nya forskarutbildningsämnen och Information från doktorandsektionen under Övrigt.

 

Val av justerare § 27

Patrik Hermansson väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

 

Föregående mötes protokoll § 28

Protokoll från nämndens sammanträde 2004-03-18 godkänns och läggs till handlingarna. Nämndens ledamöter diskuterar emellertid den uppkomna händelsen i samband med § 22 eftersom utsedd examinator Ingvar Claesson inte närvarade vid docenturföreläsningen utan ersattes med examinator Bengt Aspvall. För att i framtiden undvika dylika situationer beslutar nämnden att en suppleant alltid ska utses i samband med do-centurföreläsningar.

 

Dekanus delegationsbeslut § 29

Beslut om antagning av forskarstuderande, DF007/04 och DF006/04 anmäls och läggs till handlingarna.

 

Anmälan om disputationer och licentiatseminarier § 30

Licentiatseminarium Inger Gustafsson

Lena Trojer har anmält licentiatseminarium för Inger Gustafsson, TKS. Se bilaga 1.

Licentiatseminarium Lawrence Edward Henesey

Paul Davidsson har anmält licentiatseminarium för Lawrence Edward Henesey, TEK. Se bilaga 2.

Licentiatseminarium Tony Gorschek

Claes Wohlin har anmält licentiatseminarium för Tony Gorschek, TEK. Se bilaga 3.

Licentiatseminarium Fredrik Lindström

Ingvar Claesson har anmält licentiatseminarium för Fredrik Lindström, TEK. Se bilaga 4.

Disputation Tomas Sokoler

Pelle Ehn har anmält disputation för Tomas Sokoler, inskriven hos TKS men verksam vid K3, Malmö Högskola. Fakultetsnämnden beslutar att utse ordförande, opponent och betygsnämnd i enlighet med inkommet förslag och kompletterande information via telefonsamtal mellan Lars Lundberg och Pelle Ehn vid sittande möte. Suppleant i betygsnämnden är Professor Peter Ullmark, Chalmers Tekniska Högskola. Se bilaga 5.

Disputation Pirjo Elovaara

Lena Trojer har anmält disputation för Pirjo Elovaara, TKS. Fakultets-nämnden beslutar att utse ordförande, opponent och betygsnämnd i en-lighet med inkommet förslag. Se bilaga 6.

Disputation Jan Mark de Haan

Ingvar Claesson har anmält disputation för Jan Mark de Haan, TEK. Fakultetsnämnden beslutar att utse ordförande, opponent och betygs-nämnd i enlighet med inkommet förslag. Se bilaga 7.

 

Fördelningen av forskningsmedel § 31

Nämnden diskuterar olika modeller för hur fördelningen av forsknings-medel kan se ut och dess för- respektive nackdelar. Nämnden enas om att fördelningen bör ske till sektionerna och att riktlinjer ska biläggas till sektionscheferna. Vidare bör även en referensgrupp från nämnden stå till förfogande om sektionerna önskar sådan service. Fakultetsnämnden be-slutar därför att utse en grupp bestående av Lars Lundberg, Lena Trojer och Ingvar Claesson som får i uppgift att revidera nuvarande riktlinjer i enlighet med dagens diskussion. De uppdaterade riktlinjerna ska sedan sändas på remiss inom nämnden före beslut om nya riktlinjer tas.

 

Forskningsprogrammet miljöstrategiska verktyg (mist) § 32

Lars Lundberg berättar om den skrivelse som inkommet från Lars Em-melin till fakultetsnämnden för kännedom.

 

Bth-finansierade doktorandtjänster vid fysisk planering och ctup § 33

Anders Törnqvist, Lars Emmelin och Jan-Evert Nilsson har skickat in ett diskussionsunderlag rörande BTH-finansierade doktorandtjänster vid Fysisk planering och CTUP. Anders Törnqvist och Jan-Evert Nilsson inleder med att presentera sin skrivelse och bakgrunden till den. Fakul-tetsnämnden tar upp en allmän diskussion runt frågan och betonar vikten av att framhäva de delar av verksamheten som ligger i linje med kriteri-erna för ansökan om forskningsmedel.

 

Forskningsdatabasen § 34

Peter Linde har inkommet med ett diskussionsunderlag avseende forskningsdatabasen. Peter Linde inleder därför med att presentera sin skrivelse och önskar erhålla nämndens synpunkter på forskningsdataba-sens syfte samt vem som ska stå som ägare till forskningsdatabasen. Nämndens ledamöter diskuterar ärendet och enas om att forskningsdata-basen ska uppfylla såväl interna som externa intressenters behov. Vidare anser nämnden att biblioteket ansvarar för underhåll av databasen men att fakultets-nämnden har ett strategiskt utvecklingsansvar för den. Så-lunda ser nämnden Lindes initiativ till diskussion som mycket positivt.

 

Remiss om ny doktorsutbildning § 35

Lars Lundberg informerar om den arbetsgrupp bestående av honom själv, Paul Davidsson och Kennet Henningsson som fått i uppgift att ta fram ett remissvar från BTH avseende ny doktorsutbildning. Den 17 maj kommer ett informationsmöte hållas i Ronneby för att informera om huvuddragen i förslaget. Lars Lundberg meddelar att synpunkter gärna får lämnas till arbetsgruppen.

 

Stödjande nätverk kring forskarutbildningsämnet informatik och arbete § 36

Sara Eriksén har skickat in ett diskussionsunderlag som bemötande på fakultetsnämndens kommentar från mötet den 22 januari 2004. Sara Eriksén berättar att hon har lämnat in en befordringsansökan om profes-sur som nu är under granskning av sakkunniga. Vidare bemöter hon nämndens synpunkter om att fler seniora forskare ska knytas till ämnet. Fakultetsnämnden anser att det vore bra om en gemensam avsiktsförklar-ing tas fram där aktuella seniora forskare påvisar stabiliteten och konti-nuiteten i den samlade kompetensen, vilket är särskilt viktigt ur ett dok-torandperspektiv.

 

Hedersdoktorer § 37

Ett beslutsunderlag delas ut vid mötet. Ärendet diskuteras men nämnden beslutar att bordlägga beslutspunkten till nästa möte då nämnden avser att bjuda in Danuta Fjellestad.

 

Höstens mötesdatum § 38

Fakultetsnämnden beslutar höstens mötesdatum till:

- 23 augusti i Karlskrona (kl 9-12)

- 7 oktober i Ronneby (kl 9-12)

- 30 november i Karlshamn (kl 9-12)

Övrigt § 39

Anmälan om eventuellt nya forskarutbildningsämnen

Lena Trojer meddelar att högskolan på Gotland har tagit kontakt med BTH i syfte att undersöka möjligheten att förlägga forskarutbildnings-ämnet spelutveckling vid den tekniska fakulteten på BTH. Diskussion pågår även mellan Kultur och Media på Malmö Högskola och BTH ef-tersom Malmö Högskola är intresserade av att förlägga ett forskarutbild-ningsämne vid vår fakultet.

Information från Doktorandsektionen

Ronnie Landqvist informerar om att han avslutar sitt engagemang i sektionen och att hans efterträdare förmodligen blir Tony Gorschek. Efterträdaren kommer att ersätta Landqvist vid nästa fakultetsmöte. Vidare meddelar Landqvist att planer finns att eventuellt anordna ett Baltiskt-Nordiskt doktorandmöte i Blekinge till hösten. Jenny Lundberg informerar om att nuvarande kurser i svenska som erbjuds till icke-svensktalande doktorander kommer att dras in. Jenny Lundberg ansvarar för att förbereda ett diskussionsunderlag avseende detta till nästa möte. Vidare meddelar Jenny Lundberg att sektionen ser över existerande grafisk layout för BTHs avhandlingar.

 

Till nästa möte § 40

Nästa möte hålls 23 augusti i Karlskrona. På dagordningen för nästa möte finns bland annat Hedersdoktorer och Kurs i svenska för utländska doktorander.

 

Vid protokollet

 

Madeleine Pettersson

Sekreterare

Justeras

Lars Lundberg, Ordförande

Patrik Hermansson, Justerare

Bilagor:

bilaga7_anmICL.pdf bilaga1_anmLTR.pdf bilaga2_anmPDV.pdf bilaga3_anmCWO.pdf bilaga4_anmICL.pdf bilaga5_anmEHN.pdf bilaga6_anmLTR.pdf

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela