Protokoll fört vid sammanträde med fakultetsnämnden

Tid: Fredagen den 28 november 2003 kl 9.00-12.00.

Plats: Östra piren, Karlshamn

Närvarande:

Ordförande

Lars Lundberg, ledamot

Företrädare för de studerande

Ronnie Gustafsson, ledamot

 

Jenny Lundberg, ledamot

Företrädare för verksamheten

Kerstin Arnesson, ledamot

 

Göran Broman, ledamot

 

Ingvar Claesson, ledamot

 

Anders Hederstierna, ledamot

 

Arne Nilsson, ledamot

 

Lena Trojer, ledamot

Övriga

Madeleine Söderberg, sekreterare

FRÅNVARANDE:

 

Företrädare för verksamheten

Jane Mattisson, ledamot

Företrädare för de studerande

Patrik Hermansson, ledamot

 

Sammanträdet öppnas

§ 76

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

   
   

Fastställande av föredragningslista

§ 77

Föredragningslistan fastställs med tillägg av följande punkter under Övrigt:

· Policy för finansieringsplan för doktorander

· Ersättning för disputationskostnader

· FAK:s kostnader 2004

· FAK:s roll i samband med fundraisingkampanjen

   
   

Val av justerare

§ 78

Göran Broman väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

   
   

Föregående mötes protokoll

§ 79

Protokoll från nämndens sammanträden 2003-08-20 och 2003-10-10 godkänns och läggs till handlingarna.

   
   

Dekanus delegationsbeslut

§ 80

Beslut om antagning av forskarstuderande, DF021/03, DF022/03, DF023/03 och DF024/03 anmäls och läggs till handlingarna. Beslut om utseende av biträdande handledare, DF025/03, anmäls och läggs till handlingarna.

   
   

Anmälan om disputationer och licentiatseminarier

Licentiatseminarium fredrik wernstedt

§ 81

Paul Davidsson har anmält licentiatseminarium för Fredrik Wernstedt, IPD. Se bilaga 1.

Licentiatseminarium patrik carlsson

Markus Fiedler har på uppdrag av Arne Nilsson anmält licentiatseminarium för Patrik Carlsson, ITS. Se bilaga 2.

Licentiatseminarium johan wall

Göran Broman har anmält licentiatseminarium för Johan Wall, IMA. Se bilaga 3.

Licentiatseminarium miroslaw staron

Claes Wohlin har anmält licentiatseminarium för Miroslaw Staron, IPD. Se bilaga 4.

Disputation hans tap

Bo Helgesson har anmält disputation för Hans Tap, IAM. Fakultetsnämnden beslutar att utse ordförande, opponent och betygsnämnd i enlighet med inkommet förslag, se bilaga 5.

Disputation martin fredriksson

Lars Lundberg berättar om en disputation som planeras på IPD efter jul. En formell anmälan har dock inte inkommit till Fakultetsnämnden, varför ärendet bordläggs.

   
   

Seminarieserie ”Möten mellan kunskaper”

§ 82

Håkan Lennerstad har lämnat ett förslag om att starta en seminarieserie på BTH med namnet ”Möten mellan kunskaper”. Seriens främsta syften är

1. Att på ett konstruktivt sätt lyfta fram intressanta idéer som finns inom organisationen, som inte är strikta ämneskunskaper. Det kan vara både organisatoriska idéer och ämneskunskaper som berör flera ämnen.

2. Att förstärka den kollegiala gemenskapen och lärarnas idémässiga roll vid BTH.

3. Att, genom mötena över ämnesgränserna, fungera som en grogrund för utkast till nya attraktiva utbildningar.

Fakultetsnämnden beslutar att ge Håkan Lennerstad mandatet att genomföra seminarieserien enligt förslaget. Vidare beslutar nämnden att ersätta sektionen för Håkan Lennerstads arbete med seminarieserien med upp till 80 LÄTU under 2004.

   
   

Lärarförslagsnämnden

§ 83

Fakultetsnämnden har fått en skrivelse angående Lärarförslagsnämndens handläggningstider för lärartillsättningar. Frågan diskuteras. Lars Lundberg frågar om det är något i instruktionerna som är otydligt. Arne Nilsson som är ordförande i Lärarförslagsnämnden anser inte att direktiven behöver göras om. Fakultetsnämnden beslutar därmed att lämna frågan utan åtgärd.

   
   

Prognos för forskningsmedel 2003

§ 84

Institutionerna har lämnat prognoser på hur mycket forskningsmedel som kommer att förbrukas under 2003. Det totala resultatet förväntas hamna strax under det budgeterade.

   
   

Docentansökan Guohua Bai

§ 85

Guohua Bais docentansökan har granskats av sakkunniga som givit positiva utlåtanden. Sedan beslut i maj (FAK §40/2003) är handledarutbildning ett krav för att antas som docent vid BTH, vilket inte framgår om den sökande har.

Fakultetsnämnden beslutar att stödja docentansökan under förutsättning att Guohua Bai kompletterar med forskarhandledarutbildning. En docentföreläsning ska också hållas. Lars Lundberg utses till examinator för föreläsningen och Lena Trojer utses till examinator för handledarutbildningsmomentet.

Någon forskarhandledarkurs kommer inte att ges på BTH förrän tidigast hösten 2004. Därför får Lena Trojer i uppdrag att tillsammans med Guohua Bai planera och se över möjligheterna att gå motsvarande kurs vid ett annat lärosäte eller att genomföra något motsvarande kompetenshöjande moment på BTH.

   
   

Policy för prövning av doktorands rätt till handledning och andra resurser

§ 86

Vid fakultetsnämndens möte 2003-05-23 diskuterades vilka principer som ska gälla vid prövning av doktorands rätt till handledning och andra resurser. Madeleine Söderberg har tagit fram ett förslag till policy med utgångspunkt från diskussionen. Doktorandsektionen och Paul Davidsson, studierektor för forskarutbildningen har lämnat synpunkter på förslaget.

Fakultetsnämnden beslutar att fastställa dokumentet Policy för prövning av doktorands rätt till handledning och andra resurser. Se bilaga 6.

I diskussionen framkommer en fråga om hur en doktorand kan få prövat om handledning eller andra resurser är otillräckliga. Lena Trojer får i uppdrag att se över frågan.

Ronnie Gustafsson berättar att doktorandsektionen planerar att ta fram ett dokument som beskriver doktorandernas rättigheter. Fakultetsnämnden uttalar sitt stöd för detta.

   
   

Ansvarig sektion för forskarutbildningsämnen

§ 87

Idag tillhör varje forskarutbildningsämne en institution. Efter omorganisationen 2004-01-01 ska forskarutbildningsämnena inordnas under de nya sektionerna. Sektionstillhörighet innebär att en viss sektion har det övergripande ansvaret för forskarutbildningsämnet och dess utveckling.

Fakultetsnämnden beslutar att dela upp forskarutbildningsämnena enligt:

Teknovetenskapliga studier TKS

Arbetsvetenskap med inriktning mot IT TEK

Fysisk planering TKS

Interaktionsdesign TEK

Maskinteknik TEK

Datavetenskap TEK

Datorsystemteknik TEK

Programvaruteknik TEK

Telekommunikationssystem TEK

Tillämpad signalbehandling TEK

Telekommunikation TEK

Forskarutbildningsämnena Design och digitala medier och Datalogi placeras inte om under någon sektion eftersom de genom tidigare beslut har utgått.

   
   

Mötestider 2004

§ 88

Fakultetsnämnden beslutar att sammanträde hålls följande datum:

· Torsdag 22/1 2004 kl. 9-12 i Ronneby

· Torsdag 18/3 kl. 9-12 i Karlskrona

· Torsdag 13/5 kl. 9-12 i Karlshamn

   
   

Övrigt

Policy för finansieringsplan för doktorander

§ 89

Lars Lundberg undrar över principen att doktorander ska vara fullständigt finansierade för att antas till forskarstudier och undantag, till exempel om doktoranden har någon form av privat finansiering. Fakultetsnämnden ser inga problem med att man gör denna typ av undantag.

Ersättning för disputationskostnader

Under 2002 ersatte Fakultetsnämnden institutionerna för kostnader i samband med disputationer med upp till 50 kkr. Principen har varit att ersättning utgår om budgeten tillåter. Fakultetsnämnden beslutar att för 2003 ersätta disputationskostnader upp till 50 kkr endast för forskarstuderande som är inskrivna vid BTH.

Fak:s kostnader 2004

Lars Lundberg redogör för planeringen av Fakultetsnämndens kostnader 2004. De större förändringarna jämfört med tidigare är

· Arbetsuppgifterna för studierektorn för forskarutbildningen har minskat varför ersättningen för 2004 kommer att minskas till ungefär hälften.

· Kostnader tillkommer för genomförandet av en seminarieserie, se §82 ovan.

· Ersättningen för disputationskostnader tas bort.

Fakultetsnämnden är med och finansierar tre särskilda aktiviteter vid BTH – forskarhandledarutbildning, kurs i vetenskapsfilosofi och seminarieserien ”Möten mellan kunskaper”. De ansvariga för dessa tre verksamheter uppmanas att stämma av med varandra och eventuellt samordna aktiviteter om det finns gemensamma nämnare.

Fak:s roll i samband med fundraisingkampanjen

Lena Trojer väcker frågan om vad Fakultetsnämnden har för roll i samband med fundraisingkampanjen. Lars Lundberg anser att nämndens viktigaste bidrag i kampanjen skett genom forskningsstrategin som tagits fram tidigare i år.

Doktorandenkät

Ronnie Gustafsson undrar hur det går med doktorandenkäten som genomförts inom samarbetet Sydost+.

Information om magisterprogram

Göran Broman informerar om magisterprogram i strategiskt ledarskap för hållbarhet som startar till höstterminen 2004.

   
   

Nästa möte

§ 90

Nästa sammanträde hålls 22 januari i Ronneby.

Lars Lundberg avslutar mötet med att önska alla God Jul och Gott Nytt År.

   

Vid protokollet

_______________________________

Madeleine Söderberg

Sekreterare

Justeras

_______________________________

Lars Lundberg

Göran Broman

Ordförande

Justerare

Protokoll

ProtokollFAK031128.pdf

Bilaga 1 - Anmälan om licentiatseminarium för Fredrik Wernstedt

bil1_licentiatseminarium_FWE.pdf

Bilaga 2 - Anmälan om licentiatseminarium för Patrik Carlsson

bil2_licentiatseminarium_PCA.pdf

Bilaga 3 - Anmälan om licentiatseminarium för Johan Wall

bil3_licentiatseminarium_JWL.pdf

Bilaga 4 - Anmälan om licentiatseminarium för Miroslaw Staron

bil4_licentiatseminarium_MST.pdf

Bilaga 5 - Anmälan om disputation för Hans Tap

bil5_disputation_HTP.pdf

Bilaga 6 - Policy för provning av doktorands rätt till handledning och andra resurser

bil6_Policy_for_provning_av_doktorands_resurser.pdf

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela