Kallelse till sammanträde med

Blekinge Tekniska Högskolas Fakultetsnämnd

 

Tid: Torsdagen den 8:e september 2011 kl. 09:00–16:00.

Plats: Hus J, byggnad 6, plan 4, rum J 4228 (Utsikten)

 

Föredragande:

Håkan Grahn                                            HGR

Claes Hedberg                    CHE

Jürgen Börstler                   JUB

Nils Forsman                      NFO

Efraim Laksman                 EFL

Niklas Lavesson                 NLA

 

Om någon eller några av dessa inte kan delta bordläggs ärendet om inte annan ledamot eller planeringssekreteraren kan överta föredragningen.

 

Dagordning

Inledning:

0. Sammanträdet öppnas

1. Fastställande av föredragningslista

2. Val av justerare

 

Informations- och diskussionsärenden:

3. Föregående mötes protokoll samt protokoll från per capsulam-beslut (bilagor, HGR)

4. Dekanus och prodekanus delegationsbeslut (bilagor, HGR)

5. Information från dekanus (HGR)

6. Information från doktorandsektionen (NFO/EFL)

7. Information från fakultetsnämndens koordinator för utbildning på forskarnivå (NLA)

8. Information från LFN (bilagor, JUB)

9. Uppföljning av fakultetsnämndens internbudget (bilagor, HGR)

10.  Uppföljning av fakultetsnämndens strategiska satsning (bilaga, HGR)

11.  Standard för svensk indelning av forskningsämnen. Kodning av forskarutbildningsämnen vid BTH (bilagor, HGR)

12.  Inför strategiska projekt 2012 (bilagor, HGR)

13.  Docentansökan P Eisele (bilagor, HGR)

 

Beslutsärenden:

14.  Fastställande av reviderad mall för individuell studieplan (bilaga, CHE)

15.  Lägsta ekonomiska nivå för att bli antagen till forskarnivå och andel stipendiedoktorander (bilaga, HGR)

16.  Akademisk högtid. Utseende av Hedersdoktor 2011 (HGR)

17.  Docentansökan C Fagerström (bilagor, HGR)

18.  Docentansökan P Okidi Lating (bilagor, separat från övrigt underlag, HGR)

19.  Grafisk mall för avhandlingar respektive licentiatuppsatser (bilagor föreläggs vid sammanträdet, HGR)

20.  Ansökan om förlängd doktorandtid, V. Viet (bilaga, HGR)

21.  Anslaget till BTH budgetår 2012. Förslag till fördelning (länk till ansökningar har tillsänts, ytterligare bilagor tillsänds ledamöter em den 5 sept., HGR)

22.  Möjlighet att ansöka om examensrättigheter på forskarnivå inom nya områden för forskning vid BTH – fortsatt hantering av ärendet (bilaga, HGR)

 

Avslutning:

23.  Övrigt

 

 

Välkomna!

 

 

 

Håkan Grahn                                                                                        Anna Tinnert

Ordförande                                                                    enligt uppdrag

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela