Protokoll fört vid sammanträde med Fakultetsnämnd

Tid: 2005-12-01 kl. 9.30-11.00

Plats: Stora Konferensen, Ronneby

Närvarande:

Ordförande

Ingvar Claesson, ledamot

Företrädare för de studerande

Andreas Jacobsson, ledamot

Mikael Karlsson, ledamot

Företrädare för verksamheten

Göran Broman, ledamot

Paul Davidsson, ledamot

Anders Hederstierna, ledamot

Övriga

Madeleine Pettersson, forskningssekreterare

Magdalena Nordin, adjungerad § 95

Frånvarande:

Företrädare för de studerande

Maria Engberg, ledamot

Företrädare för verksamheten

Lars Emmelin, ledamot

Danuta Fjellestad, ledamot

Arne Nilsson, ledamot

Louise Stjernberg, ledamot

Övriga

Magnus Ekblad, planeringssekreterare

Sammanträdet öppnas § 87

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

Fastställande av föredragningslista § 88

Föredragningslistan fastställs med följande tillägg och justeringar:

- Tillägg under Övrigt med punkten Forskarutbildning teknovetenskap

- Tillägg under Övrigt med punkten Beslutsmässighet FAK

- Justering av punkt ”Diskussion om examensbenämningar på forskarutbildningen vid BTH” till sist på föredragningslistans informations- och diskussionsärenden

- Justering så att beslutsärende 13 och 14 i kallelsen byter plats i beslutsordning

Val av justerare § 89

Andreas Jacobsson väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Föregående mötes protokoll § 90

Protokoll från nämndens sammanträde 2005-09-30 godkänns och läggs till handlingarna.

Dekanus delegationsbeslut och percapsulam-beslut § 91

Dekanus delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna. Ordföranden informerade om att de felaktigheter som fanns i kallelsens bifogade delegationsbeslut numera är korrekt uppdaterade i beslutsdatabasen.

Angivna remissvar § 92

Nämnden diskuterar ärendet. Planeringssekreteraren får i uppdrag att påskynda processen att formulera ett ramavtal mellan BTH och Högskolan på Gotland avseende samverkan kring forskarutbildningsämnet Utveckling av digitala spel. Fakultetsnämnden ska godkänna avtalsförslaget innan det undertecknas av berörda parter. Vidare anser nämnden att separata överenskommelser bör formuleras för samtliga doktorander som bedriver forskarutbildning vid BTH men som är anställda vid annat lärosäte. Planeringssekreteraren får i uppdrag att utforma en mall för en dylik överenskommelse. Mallen ska finnas tillgänglig via forskarutbildningens webbsidor. Nämnden ger vidare Jörgen Nordberg i uppdrag att uppdatera nämnda webbsidor samt de dokument som finns publicerade.

Information § 93

Information om att Ingvar Claesson diskuterat FAKs budget 2006 med rektor och förvaltningschef och att de är överens om att en underbalansering av budgeten är tillåten under förutsättning att återbetalning sker 2007. Vidare informerar ordföranden om att sektionernas ansökningar om fördelning av den strategiska fonden ska behandlas på nämndens strategimöte den 19 januari.

Rapport från LFN § 94

Paul Davidsson informerar om inkomna ansökningar till utannonserat lektorat i psykologi. Nämnden ger planeringssekreteraren i uppdrag att påminna Monica Bengtsson, sekreterare i Lärarförslagsnämnden, att protokoll från LFN-mötena ska distribueras med FAK-kallelsen.

Diskussion om förslag till arkivföreskrifter för forskare verksamma vid BTH § 95

Nämnden diskuterar förslaget till arkivföreskrifter (bevarande och gallringsplan) för forskare verksamma vid BTH med Magdalena Nordin, som bjudits in till punkten. Vidare påtalar nämnden för Nordin att förvaltningen bör se till så att en sorteringsfunktion implementeras i BTHs beslutsdatabas.

Redovisning av FAKs kvarstående interna medel för 2005 § 96

Ordföranden informerar om att detaljerad redovisning saknas avseende FAKs kvarstående interna medel.

Diskussion om ersättning till sektioner som arbetat med HSVs utvärdering § 97

Nämnden beslutar att ett arvode om 50 000 kr ska utbetalas till den sektion/avdelning där Lars Lundberg är anställd för den arbetstid Lundberg lagt ner i samband med HSVs utvärdering av BTHs forskarutbildning.

Diskussion om examensbenämningar på forskarutbildningen vid BTH § 98

Nämnden diskuterar utfärdande av filosofie doktorsexamen kontra teknologie doktorsexamen. Planeringssekreteraren ges i uppdrag att till nästa möte, i samråd med rektor, ta fram ett beslutsförslag i ärendet

Utnämnande av Nedelko Grbic till docent § 99

Vice dekanus Göran Broman föredrar ärendet, eftersom ordföranden är examinator för Grbic. Nämnden beslutar att bifalla Grbics ansökan om att bli antagen som oavlönad docent i Tillämpad Signalbehandling.

Utseende av examinator för Nedelko Grbics docentföreläsning § 100

Ordföranden föredrar ärendet. Nämnden beslutar att utse Göran Broman till examinator för Grbics docentföreläsning. Broman ges i uppdrag att tillsammans med Grbic bestämma lämplig tidpunkt för föreläsningen. Grbic ansvarar för att utannonsering sker på lämpligt sätt.

Fastställande av mötestider för VT 2006 § 101

Följande mötestider fastslås:

- 19/1 (strategimöte i form av internat, plats meddelas senare)

- 15/3 Ronneby, kl 9.30

- 15/5 Karlskrona, kl 9.30

Övrigt § 102

- Nämnden diskuterar forskarutbildningen inom ämnet teknovetenskapliga studier

- Ordföranden ges i uppdrag att kontakta Arne Nilsson angående hans deltagarfrekvens på nämndens möten. Ärendet anses som särskilt viktigt ur beslutsmässighetssynpunkt.

Till nästa möte § 103

- Återuppföljning Högskolestyrelsens diskussion BTHs budget

- Beslut examensbenämningar på forskarutbildningen vid BTH

- Strategiska fonden

_______________________________

Madeleine Pettersson

Sekreterare

_______________________________

Ingvar Claesson

Ordförande

_______________________________

Andreas Jacobsson

justeras

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela