Protokoll fört vid sammanträde med fakultetsnämnd

Protokoll fört vid sammanträde med Fakultetsnämnd

Tid: 2006-10-26, kl. 9 – 14.30

Plats: Ankaret, Gräsvik, Karlskrona

Närvarande:

Ordförande Ingvar Claesson

Företrädare för verksamheten

Göran Broman

Paul Davidsson

Anders Hederstierna

Louise Stjernberg

Företrädare för de studerande

Martin Bagge (deltog i ärenden efter lunch)

Andreas Jacobsson

Jenny Lundberg

Övriga

Anna Tinnert, planeringssekreterare

Sammanträdet öppnas § 168

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

Fastställande av föredragningslista § 169

Föredragningslistan fastställs.

Val av justerare § 170

Anders Hederstierna väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Föregående mötes protokoll § 171

Protokoll från nämndens sammanträde 2006-09-08 godkänns och läggs till handlingarna.

Dekanus delegationsbeslut och nämndens beslut per capsulam § 172

Dekanus delegationsbeslut läggs till handlingarna (det finns inga beslut fattade per capsulam).

Information

från lärarförslags-nämnden § 173

Paul Davidsson informerar om arbetet i lärarförslagsnämnden.

Information från doktorandsektionen § 174

Jenny Lundberg informerar om arbetet i doktorandsektionen. Inom Akademi sydost diskuterar man formerna för gemensam introduktion av doktorander samt inrättande av ett doktorandombud.

Information från kvalitétsgruppen § 175

Anders Hederstierna och Andreas Jacobsson informerar om arbetet i fakultetsnämndens kvalitétsgrupp. Till följd av entledigande från uppdrag i fakultetsnämnd respektive som studierektor för forskarutbildningen behöver gruppens sammansättning ändras. Detta planeras till efter genomfört fyllnadsval till fakultetsnämnden vilket äger rum i november.

Utvärdering av teknikvetenskaplig forskarutbildning vid svenska universitet och högskolor § 176

Dekanus presenterar Högskoleverkets utvärdering av teknikvetenskaplig forskarutbildning vid svenska universitet och högskolor. Nämnden diskuterar utvärderingen främst utifrån de rekommendationer för Blekinge tekniska högskola som bedömargruppen ger.

Ny ledamot i styrgruppen för Utveckling av digitala spel § 177

Nämnden har i uppdrag att utse en ny ledamot i styrgruppen för Utveckling av digitala spel efter det att Claes Wohlin, BTH, begärt om entledigande från uppdraget.

Beslut

Nämnden beslutar utse Martin Fredriksson, sektionen för teknik vid BTH, som ny ledamot i styrgruppen för Utveckling av digitala spel.

Studierektortjänst § 178

Studierektor för forskarutbildningen, Jörgen Nordberg, har lämnat in en skrivelse till nämnden med begäran om entledigande med omedelbar verkan. Nämnden diskuterar ärendet och ger Göran Broman och planeringssekreterare (Anna Tinnert) i uppdrag att bereda ärendet vidare.

Eventuell revidering av anvisningar och tillämpning av regler vid docentansökan § 179

Bakgrund

I enlighet med gällande rutiner och riktlinjer för ansökan och antagning som oavlönad docent vid BTH kan fakultetsnämnden utse oavlönade docenter inom det tekniska området. Nämnden diskuterar frågan om att möjliggöra att utse oavlönade docenter utanför det tekniska området.

Beslut

Nämnden beslutar revidera rutiner och riktlinjer för ansökan och antagning som oavlönad docent vid BTH. Ansökan om att utses till oavlönad docent inom område som inte räknas till det tekniska, ska möjliggöras med följande restriktion: Vid ansökan att utses till oavlönad docent utanför det tekniska området ska berörd sektionschef i samråd med professorskompetens i området föreslå två sakkunniga i området. Förslaget ska vara skriftligt och signerat av såväl sektionschef som den som bistår med professorskompetensen inom området.

Nämnden uppdrar åt dekanus att per delegation fastställa nya rutiner och riktlinjer för ansökan och antagning som oavlönad docent vid BTH i enlighet med nämndens förslag.

Strategisk fond § 180

Fel i kallelsen; för ärendet hänvisas till beslutsärende ”Budgetpropositionen för 2007…”.

Handledar-

utbildning för utbildning på forskarnivå § 181

I enlighet med högskoleförordningen, reviderad enligt SFS 2006:1053

6 kap. 32 §, ska lärosäten som anordnar utbildning på forskarnivå anordna utbildning av handledare. Minst en av handledarna för en doktorand ska ha genomgått en sådan utbildning eller av fakultetsnämnden bedömts ha motsvarande kompetens.

Fakultetsnämnden diskuterar förordningstexten. Nämnden anser det angeläget att man som engelskspråkig har möjlighet att följa handledarutbildningen som ges för anställda vid BTH. Dekanus får i uppdrag att med Lena Trojer, vid BTH ansvarig för utbildningen som ges till handledare, diskutera möjligheten för engelskspråkiga att följa handledarutbildningen.

Skrivelse från C. Wohlin § 182

Bakgrund

En skrivelse från Claes Wohlin, BTH, har inkommit till nämnden. Nämnden diskuterar skrivelsen.

Beslut

1. Fakultetsnämnden beslutar utifrån åberopade meriter ge

C. Wohlin dispens från att delta i motsvarande utbildning av handledare som idag ges för anställda vid BTH.

2. Fakultetsnämnden beslutar att samliga handledare inom utbildning på forskarnivå, vilka ej gått utbildning för handledare och som önskar åberopa ”motsvarande kompetens” (C. Wohlin inkluderad) ska genomgå en kommande slags kompletterande utbildning varande cirka en dag. Dekanus får i uppdrag att kontakta Lena Trojer för vidare diskussion om formerna för denna kompletterande utbildning.

Mötet ajourneras för lunch.

__________________________________________________________

Docentansökan § 183

Bakgrund

En ansökan om att utses till oavlönad docent utanför det tekniska området har inkommit till nämnden.

Beslut

Genom dagens beslut om revidering av rutiner och riktlinjer möjliggör fakultetsnämnden att oavlönade docenter utanför det tekniska området kan utses. Nämnden tillstyrker att gå vidare i aktuellt ärende. I enlighet med nämndens restriktion (§ 179) ska berörd sektionschef i samråd med professorskompetens i området ge förslag på sakkunniga. Dekanus fattar sedan beslut om sakkunniga per delegation.

Inkomna sakkunnig-utlåtanden, docentansökan § 184

Bakgrund

Dr Markus Fiedler, avdelningen för telekommunikationssystem, har inkommit med ansökan om att bli oavlönad docent vid Blekinge tekniska högskola. Två eniga sakkunniga förordar att M Fiedler antas som oavlönad docent.

Beslut

Fakultetsnämnden beslutar utse Markus Fiedler till docent under förutsättning att godkänd docentföreläsning genomförs.

Ingvar Claesson utses till examinator för docentföreläsningen.

Budget-propositionen för 2007, Prop. 2006/07:1 § 185

Bakgrund

I budgetpropositionen för 2007, Prop. 2006/07:1, föreslås BTH tilldelas lägre anslag för forskning och forskarutbildning än vad som föreslås i Prop. 2005/06:1. Fakultetsnämndens förslag till fördelning av fakultetsmedel fastställdes vid sammanträde i nämnden den 8 september 2006. Den slutliga budgeten fastställs av högskolestyrelsen. Nämnden diskuterar eventuella tillvägagångssätt för att ta hänsyn till denna förändring av anslagsnivå.

Beslut

Som en följd av regeringens föreslagna neddragning av anslagsbeloppet för forskning och forskarutbildning vid BTH beslutar fakultetsnämnden att värdet av den strategiska fonden minskar med motsvarande belopp. Beloppet för övriga poster föreslås vara oförändrade från beslut i fakultetsnämnden den 8 september 2006.

FAK rev strategisk fond 2006-10-26 §185.pdf

Strategisk fond § 186

Bakgrund

Förslag till anvisningar för ansökan ur den strategiska fonden budgetåret 2007 har bilagts kallelsen. Nämnden diskuterar förslaget.

Beslut

Anvisningar för ansökan ur den strategiska fonden budgetåret 2007 fastställs under förutsättning att nämndens revideringar genomförs. Planeringssekreterare (A. Tinnert) får i uppdrag att revidera anvisningarna vilka sedan fastställs per delegation av dekanus.

Nämnden beslutar vidare inbjuda representanter för de grupper som fick strategiska medel budgetåret 2006 för att återrapportera. Nämnden beslutar att dessa återrapporteringar avseende tilldelade medel ska äga rum den 29:e respektive 30:e januari 2007.

Antagningsordning för forskarutbildning § 187

Bakgrund

Dekanus ger bakgrunden till ärendet. Förslag till reviderad antagningsordning för forskarutbildningen har bilagts kallelsen. Nämnden diskuterar förslaget.

Beslut

Antagningsordning för forskarutbildning fastställs under förutsättning att nämndens revideringar genomförs. Planeringssekreterare (A. Tinnert) får i uppdrag att revidera anvisningarna i samråd med dekanus och Anders Hederstierna. Anvisningarna fastställs därefter per delegation av dekanus.

Inrättande av forskarskola i Matematik och modellering § 188

Bakgrund

Frågan om en för BTH, Högskolan i Kalmar och Växjö universitet gemensam forskarskola i Matematik och modellering har utretts av en gemensam arbetsgrupp med representanter för respektive lärosäte. Skrivelserna ”Letter of intent” och” Riktlinjer för forskarskola i matematik och modellering gemensam för Blekinge tekniska högskola, Högskolan i Kalmar och Växjö universitet” har inkommit till fakultetsnämnden vid BTH. Nämnden diskuterar skrivelserna.

Beslut

Fakultetsnämnden vid BTH ställer sig bakom ett inrättande av en för BTH, Högskolan i Kalmar och Växjö universitet gemensam forskarskola i Matematik och modellering.

Fakultetsnämnden ställer sig bakom ”Letter of intent” under förutsättning att följande mening revideras: ”Forskarskolan bör vid starten ha minst tolv doktorander och dessa måste bekostas av ordinarie fakultetsmedel.” Fakultetsnämnden vid BTH menar att man inte kan kräva att dessa doktorander måste bekostas av ordinarie fakultetsmedel.

Utdraget justeras omedelbart.

Övrigt § 189

Intet

Till nästa möte § 190

Till nästa sammanträde i nämnden planeras följande ärenden

- information från Jan-Evert Nilsson, Center för territoriell

utvecklingsplanering (CTUP)

- matematik med tillämpningar

- studierektortjänst

- utbildning av handledare inom forskarutbildningen

_______________________________

Ingvar Claesson

Ordförande

_______________________________

Anders Hederstierna

Justeras

_______________________________

Anna Tinnert

Sekreterare

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela