Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Fakultetsnämnd

Tid: 2005-09-30, kl. 9.30- 13.30

Plats: Gräsvik (Ankaret)

Föredragande:

JNO (Jörgen Norberg)

MEK (Magnus Ekblad)

GBR (Göran Broman)

Om någon eller några av dessa inte kan delta bordläggs ärendet om inte annan ledamot eller planeringssekreteraren kan överta föredragningen.

Dagordning

Inledning

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslista

3. Val av justerare

Informations- och diskussionsärenden:

4. Föregående mötes protokoll (bilaga 1 – 2005-08-31)

5. Dekanus delegationsbeslut (bilaga 2)

6. Information

7. Diskussion av Bolognaprocessens konsekvenser för forskarutbildningen vid BTH (JNO)

8. Diskussion av Bevarande- och gallringsplan för forskningshandlingar (bilaga 3 – MEK)

9. Diskussion av ersättning till arbetsgruppen som arbetar med utvärderingen (MEK)

Beslutsärenden:

10. Fastställande av FAK förslag till styrelsen om fördelning av fakultetsanslaget för 2006 (bilaga 4 – GBR)

11. Fastställande av mötestider för VT 2006 (MEK)

Avslutning:

12. Övrigt

13. Till nästa möte

Välkomna!

Ingvar Claesson Magnus Ekblad

Ordförande enligt uppdrag

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Magnus Ekblad på e-postadress Magnus.Ekblad@bth.se

Sammanställning av informationspunkter

- Information om brev från dekanus till rektor med förslag om att utfärda filosofie doktorsexamen vid BTH.

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela