Protokoll fört vid sammanträde med Fakultetsnämnd

Tid: 2006-01-19, kl. 9.30

Plats: Ankaret (Gräsvik)

Närvarande:

Ordförande

Ingvar Claesson, ledamot

Företrädare för de studerande

Maria Engberg, ledamot

Andreas Jacobsson, ledamot

Mikael Karlsson, ledamot

Företrädare för verksamheten

Göran Broman, ledamot

Paul Davidsson, ledamot

Danuta Fjellestad, ledamot

Anders Hederstierna, ledamot

Louise Stjernberg, ledamot

Övriga

Magnus Ekblad, planeringssekreterare

Frånvarande:

Företrädare för verksamheten

Lars Emmelin, ledamot

Arne Nilsson, ledamot

Sammanträdet öppnas § 104

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

Fastställande av föredragningslista § 105

Föredragningslistan fastställs

Val av justerare § 106

Mikael Karlsson väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Dekanus delegationsbeslut och percapsulam-beslut § 107

Dekanus delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna.

Information § 108

Ingvar Claesson informerar om HSVs platsbesök i samband med utvärderingen av forskarutbildningen i teknik.

Information från LFN § 109

Paul Davidsson informerar om arbetet i lärarförslagsnämnden.

Tilldelning av medel från den strategiska fonden § 110

Nämnden går igenom de nitton ansökningarna. Varje ledamot ges tillfälle att kommentera varje ansökan. De ledamöter som direkt eller indirekt är iblandade i någon ansökan lämnar sammanträdesrummet när deras ansökningar diskuteras och behandlas.

Mikael Karlsson lämnar mötet och Louise Stjernberg utses till ny justeringsperson.

Nämnden beslutar om följande tilldelning ur den strategiska fonden för 2006:

- ”Strategisk uppväxling för ny KKS-profil vid BTH”; 500 000 kr

- ”Programvaruteknik och ekonomi/management”; 350 000 kr

- ”Ansökan om strategiska medel – Industriell ekonomi”; 300 000 kr

- ”IT-säkerhet”; 250 000 kr

- ”Strategi, IT och kompetens”; 250 000 kr

- ”Strategisk satsning på forskning i utveckling av digitala spel”; 250 000 kr

- ”Utveckling av H-IKT – forskning för morgondagens hälsoinformation, hälsokommunikation och hälsovägledning på hälsotorg”; 100 000 kr

Nämnden har genomgående i tilldelningen sänkt sökta belopp med upp till 50 %. Nämnden anser att dessa strategiska satsningar i möjligaste mån också bör prioriteras på respektive sektion i form av medfinansiering.

Övrigt § 111

Nämnden diskuterar följande:

- Frågan om kvalitetsprocesser och kvalitetssäkring diskuteras. Nämnden tillsätter en arbetsgrupp som ges i uppdrag att föreslå hur arbetet med detta kan konkretiseras och föras vidare. I gruppen ingår Andreas Jacobsson, Danuta Fjellestad, Anders Hederstierna, Jörgen Nordberg och Mikael Karlsson. Magnus Ekblad utses till att vara gruppens sammankallande.

- Nämnden diskuterar BTHs deltagande i en forskarskola i matematik.

- Nämnden diskuterar möjligheter att föra in forskarutbildning i engelska i den tekniska fakulteten.

Till nästa möte

§ 112

På nästa sammanträde 2006-03-15 kommer nämnden bland annat att behandla följande:

- Skrivelse från rektor om forskarskola i matematik

- Kvalitetsgruppen sammanträder

- Utseende av hedersdoktor

- Utseende av promotor

_______________________________

Magnus Ekblad

Sekreterare

_______________________________

Ingvar Claesson

Ordförande

_______________________________

Mikael Karlsson

Justeras

_______________________________

Louise Stjernberg

justeras

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela