Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Fakultetsnämnd

Tid: 2005-12-01 kl. 9.30

Plats: Stora konferensen, Ronneby

Föredragande:

ICL (Ingvar Claesson)

PDA (Paul Davidsson)

MNO (Magdalena Nordin)

Om någon eller några av dessa inte kan delta bordläggs ärendet om inte annan ledamot eller planeringssekreteraren kan överta föredragningen.

Dagordning

Inledning

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslista

3. Val av justerare

Informations- och diskussionsärenden:

4. Föregående mötes protokoll (bilaga 1 – 2005-09-30)

5. Dekanus delegationsbeslut (bilaga 2.1-2.6)

6. Avgivna remissvar (bilaga 3)

7. Information

8. Rapport från LFN (PDA)

9. Diskussion om förslag till arkivföreskrifter för forskare verksamma vid BTH (MNO -bilaga 4)

10. Diskussion om examensbenämningar på forskarutbildningen vid BTH (ICL)

11. Redovisning av FAKs kvarstående interna medel för 2005 (ICL)

12. Diskussion om ersättning till sektioner som arbetat med HSVs utvärdering (ICL)

Beslutsärenden:

13. Utseende av examinator för Nedelko Gbrics docenföreläsning (ICL)

14. Utnämnande av Nedelko Grbic till docent (ICL - bilaga 5.1-5.3)

15. Fastställande av mötestider för VT 2006 (ICL)

Avslutning:

16. Övrigt

17. Till nästa möte

Välkomna!

Ingvar Claesson Magnus Ekblad

Ordförande enligt uppdrag

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Magnus Ekblad på e-postadress Magnus.Ekblad@bth.se

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela