Protokoll fört vid sammanträde med fakultetsnämnden

Tid: Torsdagen den 22 januari 2004 kl 9.00-12.00.

Plats: Oktagonen, Ronneby

Närvarande:

Ordförande

Lars Lundberg, ledamot

Företrädare för de studerande

Patrik Hermansson, ledamot

 

Jenny Lundberg, ledamot

Företrädare för verksamheten

Göran Broman, ledamot

 

Ingvar Claesson, ledamot

 

Lena Trojer, ledamot

Övriga

Madeleine Söderberg, sekreterare

 

Sara Eriksén (närvarande §11)

Frånvarande:

 

Företrädare för verksamheten

Kerstin Arnesson, ledamot

 

Anders Hederstierna, ledamot

 

Jane Mattisson, ledamot

 

Arne Nilsson, ledamot

Företrädare för de studerande

Ronnie Gustafsson, ledamot

 

Sammanträdet öppnas

§ 1

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

   
   

Fastställande av föredragningslista

§ 2

Föredragningslistan fastställs med tillägg av punkten Besparingskrav på forskningen under Övrigt.

   
   

Val av justerare

§ 3

Ingvar Claesson väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

   
   

Föregående mötes protokoll

§ 4

Protokoll från nämndens sammanträde 2003-11-28 godkänns och läggs till handlingarna.

   
   

Dekanus delegationsbeslut

§ 5

Beslut om antagning av forskarstuderande, DF026/03, DF028/03, DF029/03, DF030/03 och DF032/03 anmäls och läggs till handlingarna.

   
   

Anmälan om disputationer och licentiatseminarier:

Licentiatseminarium Johanna Törnquist

§ 6

Paul Davidsson har anmält licentiatseminarium för Johanna Törnquist, TEK. Se bilaga 1.

Licentiatseminarium Henric Johnson

Arne Nilsson har anmält licentiatseminarium för Henric Johnson, TEK. Se bilaga 2.

Licentiatseminarium Kamilla Klonowska

Lars Lundberg anmäler licentiatseminarium för Kamilla Klonowska, TEK. Se bilaga 3.

   
   

Utnämning av hedersdoktorer, diskussion

§ 7

Fakultetsnämnden diskuterar principerna för utnämning av hedersdoktorer. Lars Lundberg redogör för tidigare utnämningar och bakgrunden till dessa. Lars Lundberg och Madeleine Söderberg får i uppdrag att titta vidare på utnämningar av hedersdoktorer.

   
   

Byte av handledare

§ 8

Claes Wohlin har skickat in en begäran att byta examinator och handledare för tre doktorander. Lars Lundberg har varit i kontakt med samtliga inblandade utom Patrik Berander. Claes Wohlins förslag verkar som en bra lösning av den situation som uppkommit.

Fakultetsnämnden beslutar att ändra examinator och biträdande handledare enligt förslaget, se bilaga 4.

   
   

Utseende av styrelseledamot i Sydplan

§ 9

Fakultetsnämnden har fått en propå om att välja nya representanter för BTH till styrelsen för Sydplan. Sydplan är en centrumbildning vid Lunds Universitet för samverkan inom bebyggelse-, landskaps-, infrastrukturutveckling och samhällsplanering. Programrådet för fysisk planering på BTH har föreslagit att Anita Larsson väljs till ordinarie ledamot och Eric Markus till suppleant.

Fakultetsnämnden beslutar att utse Anita Larsson till ordinarie ledamot i Sydplan och Eric Markus till suppleant.

   
   

Övrigt:

Besparingskrav på forskningen

§ 10

Vid senaste Högskolestyrelsemötet fanns ett förslag till budget för 2005. Budgeten fastställdes inte utan istället gav styrelsen rektor i uppdrag att göra ett nytt förslag med en budget i balans. Detta påverkar forskningsmedlen och ett förslag till ändring av Fakultetsnämndens förslag (FAK §73/2003) finns. Nämnden diskuterar förslaget och kommer fram till fyra synpunkter:

1. Varför är neddragningen större än underbalanseringen i det ursprungliga förslaget?

2. Medel som betecknas övrigt bör kunna användas friare.

3. Inom grundutbildningen omfördelas medel från teknikområdet till övriga områden. Det vore rimligt att liknande justering kunde göras även på forskningssidan.

4. Inom den verksamhet som betecknas teknik finns tvärvetenskaplig forskning som delvis skulle kunna klassas som övrigt. En noggrann bedömning av beteckningarna teknik och övrigt har inte gjorts.

Lars Lundberg får i uppdrag att sända en skrivelse till Högskolestyrelsen utifrån vad som diskuterats.

   
   

Inrättande av forskarutbildningsämne Informatik och arbete

§ 11

Sara Eriksén har skickat in diskussionsunderlag om att inrätta Informatik och arbete som forskarutbildningsämne. Lars Lundberg inleder med att beskriva beslutsgången. I ett första skede tar Fakultetsnämnden upp en allmän diskussion runt frågan. Sara Eriksén berättar om ämnet och bakgrunden till förslaget och svarar på de frågor nämnden har.

Fakultetsnämnden ställer sig positiv till förslaget som så tydligt ligger inom BTH:s profil. Det är också lovvärt att forskargruppen har lyckats bra med externfinansiering. Dock vill nämnden avvakta att gå vidare med frågan tills eventuell professorsbefordran för Sara Eriksén är avgjord. Nämnden skulle gärna se att fler seniora forskare kunde knytas till ämnet.

   
   

Till nästa möte

§ 12

Nästa möte hålls torsdag 18 mars i Karlskrona.

   

Vid protokollet

Madeleine Söderberg

Sekreterare

Justeras

Lars Lundberg

Ordförande

Ingvar Claesson

Justerare

Protokoll

ProtokollFAK040122.pdf

Bilaga 1 - Anmälan om licentiatseminarium för Johanna Törnquist

bilaga1_anm_lic_JTR.pdf

Bilaga 2 - Anmälan om licentiatseminarium för Henric Johnson

bilaga2_anm_lic_HJO.pdf

Bilaga 3 - Anmälan om licentiatseminarium för Kamilla Klonowska

bilaga3_anm_lic_KKL.pdf

Bilaga 4 - Byte av examinator och handledare

bilaga4_ByteExaminator.pdf

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela