Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas fakultetsnämnd

Tid: Torsdagen 7 oktober, kl. 9.00-12.00

Plats: Stora konferensrummet, Ronneby

Dagordning

Inledning

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslista

3. Val av justerare

Informations- och diskussionsärenden:

4. Föregående mötes protokoll (bilaga 1 – protokoll 23 augusti 2004)

5. Information från dekanus

6. Dekanus delegationsbeslut

6.1. Antagning av forskarstuderande Marie J Persson (bilaga 2)

6.2. Byte av forskarutbildningsämne Benny Sällberg (bilaga 3)

6.3. Disputation i Datavetenskap – Martin Fredriksson (bilaga 4)

7. Rutiner kring avregistrering av forskarstuderande (bilaga 5)

8. Diskussion om ett eventuellt samarbete med Högskolan på Gotland avseende utvecklandet av en forskarutbildning i spelutveckling

9. Förslag på gemensam handledarutbildning inom ramarna för det så kallade Sydost + (bilaga 6)

Beslutsärenden:

10. Utnämning av oavlönad docent, Lars Håkansson (bilagor 7.1-7.2)

11. Fördelning av fakultetsanslaget avseende budgetåret 2005 (bilaga 8)

Avslutning:

12. Övrigt

13. Till nästa möte

Välkomna!

Lars Lundberg

Ordförande

Magnus Ekblad

planeringssekreterare

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Magnus Ekblad på e-post: Magnus.Ekblad@bth.se

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela