Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Fakultetsnämnd

Tid: 2006-11-29, kl. 9.30 - ca 15.

Plats: Seminarierum ITS, Ronneby

Föredragande:

ICL Ingvar Claesson

JEN Jan-Evert Nilsson

JLU Jenny Lundberg

PDA Paul Davidsson

Dagordning

Inledning

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslista

3. Val av justerare

Informations- och diskussionsärenden:

4. Föregående mötes protokoll (bilaga 1 – 2006-10-26)

5. Dekanus delegationsbeslut och nämndens beslut per capsulam (bilaga 2.1 - -2.3)

6. Information från dekanus (bilaga 3.1 – 3.2, ICL)

7. Information från Centrum för territoriell utvecklingsplanering, CTUP (JEN)

8. Information från LFN (bilaga 4, PDA)

9. Information från doktorandsektionen (JLU)

10. Information från kvalitétsgruppen

11. Studierektortjänst (bilaga 5.1 – 5.2, ICL)

12. Spikblad (bilaga 6.1- 6.2, ICL)

13. Individuell studieplan för forskarstudenter (bilaga 7.1 – 7.2, ICL)

14. Uppgifter för uppföljning av forskarstudier (bilaga 8.1 – 8.4, ICL)

Beslutsärenden:

15. Matematik med tillämpningar (bilaga 9.1- 9.4, ICL)

16. Fakultetsnämndens interna budget 2007 (bilaga 10.1 – 10.5, ICL)

17. Förslag till ledamöter i för Akademi sydost gemensam etikkommitté (ICL)

18. Mötestider i fakultetsnämnden våren 2007

Avslutning:

19. Övrigt

20. Till nästa möte

Välkomna!

Ingvar Claesson Anna Tinnert

Ordförande enligt uppdrag

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Anna Tinnert på e-postadress Anna.Tinnert@bth.se

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela