Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Fakultetsnämnd

Tid: 2010-02-09, kl. 09:30-12:20

Plats: AET:s konferensrum, Soft Center, Ronneby

 

Närvarande

Företrädare för verksamheten:

Ingvar Claesson, dekanus

Christel Borg

Sara Eriksén

Anders Hederstierna, prodekanus

Jan-Evert Nilsson, §§ 4­-20

Företrädare för de studerande:

Anton Borg

Olle Hilborn

Daniel Palm, § 11-20

Övriga:

Marina Grbic, webbadm FAK, § 4

Niklas Lavesson, forskningskoordinator, § 12

Ulrika Nilsson, planeringssekreterare

Frånvarande:

Göran Broman, företrädare för verksamheten

Paul Davidsson, företrädare för verksamheten

Vanja Lindberg, företrädare för verksamheten

 

§ 1                 Sammanträdet öppnas

Ordförande Ingvar Claesson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2                 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes med vissa tillägg och ändringar av ärendenas ordningsföljd.

§ 3                 Val av justerare

Christel Borg valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

§ 4                 Information om FAK:s webbsidor

Marina Grbic informerade om den nya layouten på FAK:s webbsidor.

§ 5                 Dekanus och prodekanus delegationsbeslut

Dekanus liksom prodekanus delegationsbeslut anmäldes och lades till handlingarna.

§ 6                 Information från dekanus

Dekanus informerade:

  • Henrik Sällberg kommer att disputera den 23 februari i ämnet Industriell ekonomi och management.
  • Lennart Nacke disputerade i ämnet Utveckling av digitala spel den 18 januari.
  • Thomas Sjögren licentierade i ämnet Tillämpad Signalbehandling den 22 januari.
  • lärarrepresentanter till Högskolestyrelsen blev Henric Johnson, Ania Willman och Jan-Evert Nilsson.
  • ett första möte har ägt rum om kommande forskarutbildningsämnen.
  • dagens möte är det sista för Ulrika Nilsson.

§ 7                 Information från LFN

Anders Hederstierna informerade om pågående arbete i Lärarförslagsnämnden (LFN).

Protokoll från LFN:s möte den 8 december delades ut.

§ 8                 Information från doktorandsektionen

Olle Hillborn och Anton Borg informerade om pågående arbete i doktorandsektionen.

§ 9                 FAK:s ekonomiska utfall 2009

Ledamöterna har förelagts uppföljning av FAK:s ekonomiska utfall för 2009. Dekanus sammanfattade.

§ 10               FAK:s budget 2010

Ledamöterna har förelagt FAK:s budget för 2010. Dekanus sammanfattade.

Beslut

Beslutades att doktorander inskrivna vid BTH ska kunna få ett resebidrag per år på upp till 10 000 kronor för att kunna åka på internationella konferenser och där presentera ett paper.

Detta bidrag sökes löpande under året. Ansökan ska innehålla: information om konferensen, det paper som ska presenteras samt resekostnader. Efter avslutad resa ska en kortfattad rapport tillsammans med rekvisitionen lämnas till nämnden. Uppdrogs åt Niklas Lavesson att framställa en ansökningsblankett.

§ 11               Budget för Forskarhandledarutbildningar i Sydost/FLUS

Ledamöterna har förelagt budget för forskarhandledarutbildningar i Sydost. Dekanus sammanfattade. Det är Lena Trojers ansvar att budgeten håller sig inom ramarna samt att åtta deltagare från BTH genomgår FLUS och fyra personer FLUSp under år 2010.

§ 12               Doktorandkurser som har beviljats medel från FAK 2009 enligt bilaga

Ledamöterna har förlagts doktorandkurser som har beviljats medel från FAK 2009. Dekanus sammanfattade.

Beslut

Uppdrogs åt Niklas Lavesson att se till att doktorandkursplanerna stämmer överens med de kurser som beviljades utvecklingsmedel från nämnden.

Uppdrogs åt Niklas Lavesson att framställa en kravspecifikation på en doktorandportal.

Niklas Lavesson kommer att bjudas in till samtliga framtida möten för att informera om sitt arbete.

§ 13               Internationaliseringsrapport från Armando León

Ledamöterna har förelagts internationaliseringsrapport från Armando León. Dekanus sammanfattade. Rapporten lades till handlingarna.

§14                Internationaliseringsrapport från Gunilla Borglin

Ledamöterna har förelagts internationaliseringsrapport från Gunilla Borglin. Dekanus sammanfattade. Rapporten lades till handlingarna.

§ 15               Internationaliseringsrapport från Quang Trung Duong

Ledamöterna har förelagts internationaliseringsrapport från Quang Trung Duong. Dekanus sammanfattade. Rapporten lades till handlingarna.

§ 16               Internationaliseringsrapport från Ulrich Engelke

Ledamöterna har förelagts internationaliseringsrapport från Ulrich Engelke. Dekanus sammanfattade. Rapporten lades till handlingarna.

§ 17               Sakkunnigutlåtande Stefan Hellmer

Anders Hederstierna anmäler jäv och lämnar rummet.

Bakgrund

Stefan Hellmer, BTH, har ansökt om att utses till oavlönad docent i ämnet industriell ekonomi och management. De två sakkunniga var eniga.

Beslut

Nämnden beslutade att utse Stefan Hellmer till oavlönad docent i industriell ekonomi och management under förutsättning att godkänd docentföreläsning genomförs. Sara Eriksén utsågs till examinator för docentföreläsningen.

§ 18               Övrigt

Inget övrigt att rapportera.

§ 19               Till nästa möte

Information från mötet om kommande forskarutbildningsämnen. Samordningsgruppen fick i uppdrag att sammanställa detta dokument och att nämnden ska komma in med synpunkter på förslaget innan det skickas till rektor.

§ 20               Avslut

Dekanus tackar ledamöterna för deras insatser i nämnden och avslutar mötet kl. 12:20.

 

_______________________________   _______________________________

Ulrika Nilsson                                            Ingvar Claesson

sekreterare                                               ordförande

 

_______________________________  

Christel Borg

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela