Kallelse till sammanträde med blekingetekniska högskolas fakultetsnämnd

Tid: Tisdagen 28 augusti 2001 kl 0900

Plats: Stora Konferensen IPD, Ronneby

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder att delta eller om Du deltar på telefon och i så fall på vilket nummer, till

Ing-Marie Billgren, telefon 0455-38 50 09, fax – 38 50 07 eller epost ing-marie.billgen@bth.se senast 05-09.

Förslag till föredragningslista vid ordinarie sammanträde

1

2

Sammanträdet öppnas

Fastställande av föredragningslistan

3

Val av justeringsperson

./.

4

Föregående mötes protokoll

./

5

Förteckning över inkomna och avgivna skrivelser

./.

./.

./.

./.

./.

./.

/.

6

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Dekanus delegationsbeslut

Antagning av forskarstuderande samt utseende av handledare och examinator (Ekelin) (D 055)

Utseende av bitr handledare (D 056)

Antagning av forskarstuderande samt utseende av handledare och examinator (Häggander) (D 058)

Antagning av forskarstuderande samt utseende av handledare och examinator (Constantinescu) (D 059)

Antagning av forskarstuderande samt utseende av handledare och examinator (Lundberg) (D 060)

Antagning av forskarstuderande samt utseende av handledare och examinator (Staron) (D 062)

7

Kort aktuell information

8

Diskussions och informationsärenden

9

Beslutsärenden

9.1

Ändring av sammanträdesdatum oktober (10-16 till 10-24)

./.

9.2

Docentansökan Abbas Mohammed

10

Övrigt

11

Avslutning

Välkomna!

Lars Lundberg

Dekanus

Ing-Marie Billgren

E.u

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela