Kallelse till sammanträde med blekinge tekniska högskolas fakultetsnämnd

Tid: 2006-05-15, kl. 9.30 – ca 16 (vi pausar för gemensam lunch på Villa Oscar)

Plats: Ankaret, Karlskrona

Föredragande:

AEG (Annicka Engblom)

ATI (Anna Tinnert)

ICL (Ingvar Claesson)

JLU (Jenny Lundberg)

PDA (Paul Davidsson)

Om någon eller några av dessa inte kan delta bordläggs ärendet om inte annan ledamot eller planeringssekreteraren kan överta föredragningen.

Dagordning

Inledning

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslista

3. Val av justerare

Informations- och diskussionsärenden:

4. Föregående mötes protokoll (bilaga 1, protokoll 2006-03-15)

5. Dekanus delegationsbeslut (bilaga 2)

6. Information (bilagor 3.1 - 3.3)

7. Presentation från ”Doktoranderna i Akademi Sydost” (JLU)

8. Presentation om ”Vetenskapsdagen 2006” (AEG)

9. Utvärdering av teknikvetenskaplig forskarutbildning vid svenska universitet och högskolor (ICL, bilaga 4)

10. Rapport från LFN (PDA)

11. Rapport från kvalitétsgruppen (ATI)

12. Underlag för databas för uppföljning av forskarstudier (ATI, bilagor 5.1 - 5.2)

13. Spikbladets utformning (ATI, bilagor 6.1 - 6.2)

Beslutsärenden:

14. Utseende av ny ledamot i referensgruppen för Utveckling av digitala spel (ICL)

15. Utseende av hedersdoktor vid BTH (ICL)

16. Publicering av avhandlingarna i ämnet Interaktionsdesign (ICL)

17. Eventuell balansering av tjänsten som studierektor för forskarutbildningen (ICL, bilaga 7)

18. Fastställande av fakultetsnämndens interna budget (ICL, bilagor 8.1 - 8.2)

19. Fakultetsanslaget 2007; fastställande av grupp med uppdrag att sammanställa anvisningar för ansökan och preliminärt förslag till fördelning (bilagor 9.1 - 9.5).

23. Fastställande av mötestider för HT 2006 (ATI, bilaga 10)

Avslutning:

20. Övrigt

21. Till nästa möte

Välkomna!

Ingvar Claesson Anna Tinnert

Ordförande enligt uppdrag

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Anna Tinnert på e-postadress anna.tinnert@bth.se

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela