Protokoll fört vid sammanträde med fakultetsnämnden

Tid: Onsdagen den 20 augusti 2003 kl 9.00-12.00.

Plats: Gräsvik, Karlskrona

Närvarande:

Ordförande

Lars Lundberg, ledamot

Företrädare för de studerande

Ronnie Gustafsson, ledamot

Företrädare för verksamheten

Kerstin Arnesson, ledamot

 

Göran Broman, ledamot

 

Ingvar Claesson, ledamot

 

Anders Hederstierna, ledamot

 

Arne Nilsson, ledamot

 

Lena Trojer, ledamot

Övriga

Nail Ibragimov (adjungerad § 57)

 

Claes Jogréus (adjungerad § 57)

 

Madeleine Söderberg, sekreterare

FRÅNVARANDE:

 

Företrädare för verksamheten

Jane Mattisson, ledamot

Företrädare för de studerande

Patrik Hermansson

 

Inger Pettersson, ledamot

 

Sammanträdet öppnas

§ 48

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

   
   

Fastställande av föredragningslista

§ 49

Föredragningslistan fastställs med tillägg av Information om forskarhandledarutbildningen under Kort information samt NORDTEK, gränsöverskridande forskarutbildningssamarbete under Övrigt.

   
   

Val av justerare

§ 50

Lena Trojer väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

   
   

Föregående mötes protokoll

§ 51

Föregående mötes protokoll är ej justerat och tas upp igen på nästa möte.

   
   

Dekanus delegationsbeslut

§ 52

Ronnie Gustafsson undrar om någon forskarstuderande antagits endast för licentiatexamen. Lars Lundberg gör en notering om att det i kommande delegationsbeslut om antagning av forskarstuderande ska framgå om doktoranden är antagen för licentiatexamen eller doktorsexamen.

Beslut om utnämning av oavlönad docent, DF003/03, anmäls och läggs till handlingarna.

Beslut om antagning av forskarstuderande och utseende av handledare och examinator, DF006/03, DF007/03, DF008/03, DF009/03, DF010/03, DF011/03, DF012/03, DF017/03, DF018/03, anmäls och läggs till handlingarna.

Beslut om ändring av examinator, handledare, biträdande handledare, DF013/03, DF014/03, DF015/03, DF016/03 anmäls och läggs till handlingarna.

Beslut om utseende av sakkunniga vid docentansökan, DF019/03, anmäls och läggs till handlingarna.

   
   

Kort information

Anmälan om disputation

§ 53

Claes Wohlin har anmält disputation för Mikael Svahnberg. Fakultetsnämnden beslutar att utse ordförande, opponent och betygsnämnd i enlighet med inkommet förslag, se bilaga 1.

Information om forskarhandledarutbildning

Lena Trojer fick vid förra mötet i uppdrag att undersöka behovet av att ge forskarhandledarutbildning vid BTH under 03/04. Eftersom kursen gick 02/03 är behovet inte tillräckligt stort för att ge kursen i sin helhet redan i år igen. Forskare vid BTH som behöver utbildningen i år hänvisas till de docentkurser som ges vid närliggande universitet och högskolor. Som en kompetenshöjande aktivitet hålls under hösten konferensdagar inom samarbetet Sydost+ som BTH deltar i.

   
   

Forskningsstrategi för BTH

§ 54

Nämnden diskuterar det utkast till forskningsstrategi som skickats ut med kallelsen. Lars Lundberg, Lena Trojer och Madeleine Söderberg kommer att arbeta om utkastet utifrån nämndens synpunkter. Därefter ska dokumentet gå på remiss till institutioner, enheter och de som bidragit med textmaterial till utkastet.

   
   

Fundraisingprojektet

§ 55

Lars Lundberg informerar om det pågående fundraisingprojektet. Nämnden undrar för hur lång tidsperiod man söker bidrag/donationer. Lars Lundberg kommer att ta upp frågan med rektor.

   
   

Halvårsbokslutet

§ 56

Madeleine Söderberg informerar kort om institutionernas rekvirering av forskningsmedel i samband med halvårsbokslutet. Nämnden önskar även få en prognos på rekvirering för helåret och kommentarer om eventuella avvikelser mot budgeten.

   
   

Inrättande av forskarutbildningsämne i matematik

§ 57

Nail Ibragimov och Claes Jogréus adjungeras för en informell diskussion om att inrätta forskarutbildningsämne i matematik. Nail Ibragimov presenterar forskningsprojektet Advances in Lie Group Analysis (ALGA) och idéer om att ombilda ALGA till ett center vid BTH.

Matematik som ett filosofiskt respektive tekniskt ämne diskuteras. Tanken är att den föreslagna forskarutbildningen skulle ha en tyngdpunkt på tillämpningar.

Nail Ibragimov och Claes Jogréus lämnar mötet.

Nämnden diskuterar förslaget och olika möjligheter att bredda området för att få in fler personer och kompetenser. Lars Lundberg kommer att kontakta förslagsställarna och lämna fakultetsnämndens synpunkter.

   
   

Översättning av titeln teknologie doktor

§ 58

Madeleine Söderberg informerar om hur titlarna teknologie doktor och teknologie licentiat översätts på examensbevisen och bakgrunden till detta.

   
   

Granskningsrådet för vetenskapliga publikationer

§ 59

Peter Linde på biblioteket har skickat in ett förslag att förändra BTHs granskningsråd. Ingvar Claesson menar att det review-system som används idag borde kunna fungera även utan ett särskilt råd för detta ändamål.

Fakultetsnämnden beslutar att avskaffa granskningsrådet för vetenskapliga publikationer. Vidare beslutas att forskningspublikationer vid BTH ska ha granskats och godkänts av en professor eller docent antingen i ämnet eller i ett angränsande ämne. Granskningen ska inte göras av person som står som medförfattare.

   
   

Seminarieserie ”Möten mellan kunskaper”

§ 60

Håkan Lennerstad har lämnat ett förslag till en seminarieserie ”Möten mellan kunskaper”. Fakultetsnämnden tycker initiativet är intressant och ser fram emot en konkretisering av förslaget.

   
   

Fördelning av forskningsmedel 2004 – utseende av arbetsgrupp

§ 61

Anvisningar för forskningsansökningar inför 2004 har gått ut till prefekter och enhetscheferna för CES och CTUP. För att förbereda ett förslag till fördelning av forskningsmedel 2004 inrättas en arbetsgrupp. Fakultetsnämnden utser Göran Broman, Ingvar Claesson, Ronnie Gustafsson, Jane Mattisson och Lena Trojer till arbetsgruppen. Ingvar Claesson är sammankallande. Madeleine Söderberg kommer att fungera som administrativt stöd till gruppen.

   
   

Övrigt

Nordtek, gränsöverskridande forskarutbildning

§ 62

Det nordiska rektorsmötet för de tekniska högskolorna/universiteten (NORDTEK) har gått ut med en förfrågan angående gränsöverskridande ämnesområden. Madeleine Söderberg kommer att kontakta prefekterna angående detta.

   
   

Nästa möte

§ 63

Nästa sammanträde hålls 10 oktober i Ronneby.

På dagordningen för nästa möte finns bland annat Halvårsbokslutet, Fördelning av forskningsmedel 2004 och Kriterier för indragning av doktorands resurser.

   

Vid protokollet

_______________________________

Madeleine Söderberg

Sekreterare

Justeras

_______________________________

Lars Lundberg

Lena Trojer

Ordförande

Justerare

Protokoll

ProtokollFAK030820.pdf

Bilaga 1 - Anmälan om disputation för Mikael Svahnberg

bil1 disputation MSV.pdf

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela