Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Fakultetsnämnd

Tid: 2006-10-26, kl. 9.00 - ca 15.

Plats: Ankaret, Karlskrona

Föredragande:

ICL Ingvar Claesson

JLU Jenny Lundberg

PDA Paul Davidsson

Dagordning

Inledning

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslista

3. Val av justerare

Informations- och diskussionsärenden:

4. Föregående mötes protokoll (bilaga 1 – 2006-09-08)

5. Dekanus delegationsbeslut och nämndens beslut per capsulam (bilaga 2.1 - -2.9)

6. Information

7. Information från LFN (PDA, bilaga 3)

8. Information från doktorandsektionen (JLU)

9. Information från kvalitétsgruppen

10. Utvärdering av teknikvetenskaplig forskarutbildning vid svenska universitet och högskolor (ICL, bilaga 4)

11. Ny ledamot i referensgruppen för Utveckling av digitala spel (ICL)

12. Studierektortjänst (ICL, bilaga 5)

13. Eventuell revidering av anvisningar och tillämpning av regler vid docentansökan (ICL, bilaga 6.1 – 6.9)

14. Strategisk fond (ICL)

15. Handledarutbildning för utbildning på forskarnivå (ICL, bilaga 7.1 – 7.3)

Beslutsärenden:

16. Skrivelse från C Wohlin - handledarkompetens (bilaga 8)

17. Inkomna sakkunnigutlåtanden till docentansökan– vidare hantering av ärendet (bilaga 9.1 - 9.2)

18. Budgetpropositionen för 2007, Prop. 2006/07:1 - eventuell konsekvens för förslag till fördelning av fakultetsmedel (ICL, bilaga 10.1 – 10.5)

19. Strategisk fond –anvisningar för ansökan budgetåret 2007 (bilaga 11)

20. Antagningsordning för forskarutbildningen vid BTH (bilaga 12.1 – 12.8)

Avslutning:

21. Övrigt

22. Till nästa möte

Välkomna!

Ingvar Claesson Anna Tinnert

Ordförande enligt uppdrag

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Anna Tinnert på e-postadress Anna.Tinnert@bth.se

Kompletterande handling, FAK 2006-10-26; Forskarskola Matematik med modellering

kompl mail Ma tillampn..pdf

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela