Protokoll fört vid sammanträde med fakultetsnämnden, blekinge tekniska högskola

Tid:

Tisdagen 28 augusti 2001

Plats:

Stora Konferensen, Ronneby

Närvarande:

Ordförande

Lars Lundberg, professor

Ledamöter

Lena Trojer, professor

Rune Gustavsson, professor fr o m § 9.2

Henric Johnson, doktorand fr o m § 6

Lars Mårtensson, studeranderepresentant

Jenny Nordgren, studeranderepresentant

Adjungerade ledamöter

Danuta Fjellestad, professor

Sirkka-Liisa Ekman, professor

Rolf Johannesson, professor LTH

Mikael Rennemark, universitetslektor

Paul Davidsson, universitetslektor

Frånvarande

Arne Nilsson, professor

Ingvar Claesson, professor

Ove Pettersson, forskningssamordnare

Sture Hägglund, professor Linköpings Universitet

Sammanträdet öppnas

§ 1

Ordförande öppnar sammanträdet

Fastställande av föredragningslista

§ 2

Föredragningslistan fastställes.

Val av justerare

§ 3

Lars Mårtensson väljes till justeringsperson.

Föregående mötes protokoll

§ 4

§ 7.4 Inga förändringar kommer att ske under hösten.

Inkomna och avgivna skrivelser

§ 5

Förteckningen över inkomna och avgivna skrivelser anmäls och läggs till handlingarna. Ev önskemål om kopia på skrivelse anmäls till Ing-Marie Billgren Hle.

Dekanus delegationsbeslut

§ 6

Dekanusbeslut D 055, D 056, D 058, D 059, D 060 och D 062 anmäls och läggs till handlingarna

Kortfattad aktuell information

§ 7

§ 7.1

Information lämnades Daniel Hägganders disputation som äger rum den 14:e september kl 13.15—15.00 Aulan i Soft Center.

§ 7.2

Projektgrupp som består av Lena Trojer, Danuta Fjellestad, Paul Davidsson, Ove Pettersson och Henric Johnson har tagit fram idéer om forskarledarutbildning. Bl a förslag på ett antal tematiska föreläsningar + diskussioner för disputerade docenter samt intresserade professorer samt seminarier för verksamma handledare ca 1/termin där bla diskussioner om olika forskarledarkulturer och konflikthantering kan tas upp.

Diskussions- och informationsärende

§ 8

Intet

Beslutsärenden

§ 9

§ 9.1

Datum för nästa sammanträde ändras från den 16:e oktober till den 24:e oktober.

§ 9.2

Abbas Mohammed blir docent efter genomförd föreläsning med populärvetenskaplig inriktning.

Ordföranden ska ansvara för diskussion ang rutinerna kring docenturer vid nästa möte

Övrigt

§ 10

Intet

Avslutning

§ 11

Ordföranden avslutar sammanträdet.

Vid protokollet

Ing-Marie Billgren

Sekreterare

Justeras:

Lars Lundberg

Lars Mårtensson

Ordförande

Justeringsperson

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela