Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Fakultetsnämnd

Tid: 2009-12-07, kl 10:00—13:35

Plats: Ankaret, BTH, Karlskrona

 

Närvarande

Företrädare för verksamheten:

Ingvar Claesson, dekanus

Christel Borg, §126--131

Göran Broman

Paul Davidsson

Sara Eriksén, § 117--131

Vanja Lindberg

Jan-Evert Nilsson

Företrädare för de studerande:

Anton Borg

Olle Hilborn

Daniel Palm

Övriga:

Marina Grbic, webbadm FAK, § 123

Ulrika Nilsson, planeringssekreterare

Anette Pettersson, bibliotekarie, § 126

Frånvarande:

Anders Hederstierna, prodekanus

 

§ 113   Sammanträdet öppnas

Ordförande Ingvar Claesson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

 

§ 114   Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes med vissa tillägg och ändringar av ärendenas ordningsföljd.

 

§ 115   Val av justerare

Jan-Evert Nilsson valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

 

§ 116   Dekanus och prodekanus delegationsbeslut

Dekanus liksom prodekanus delegationsbeslut anmäldes och lades till handlingarna.

 

§ 117   Information från dekanus

Dekanus informerade:

-         Henrik Åkesson kommer att disputera den 18 december i ämnet Tillämpad signalbehandling.

-         Budgeten för år 2010 beslutades den 4 december av Högskolestyrelsen.

-         ProVision. Bl a ska forskarskolan starta upp i januari.

-         20 januari är det första mötet med gruppen inom FAK som ska arbeta med forskarutbildningsämnena för BTH.

 

§ 118   Information från LFN

Paul Davidsson, ordförande i lärarförslagsnämnden (LFN), informerade om pågående arbete i nämnden.

Protokollet från den 5 november delades ut och genomgicks.

 

§ 119   Information från doktorandsektionen

Olle Hillborn och Anton Borg informerade om pågående arbete i doktorandsektionen.

 

§ 120   FAK:s uppföljning per oktober 2009

Ledamöterna har förelagts uppföljning av intern budget per oktober 2009, dekanus sammanfattade.

Fortsättningvis kommer FAK att ta hela kostnaden för FLUS. Lena Trojer kommer att lämna in en budget för FLUS för år 2010.Budgeten år 2010 för FAK ligger i paritet med innevarande år.

 

§ 121   Doktorandkurs The Economics of Innovation and Technological Change for Engineers, 7,5 hp

Doktorandkursen The Economics of Innovation and Technological Change for Engieneers har förelagts ledamöterna. Kursen är utvecklad av utvecklingsmedel från nämnden. Dekanus sammanfattade.

 

§ 122   Årsredovisning 2009:FAK

Föredrogs av dekanus.

Nämnden diskuterade.

 

§ 123   FAK:s webb

Föredrogs av Marina Grbic.

Nämnden diskuterade. Marina kommer att bjudas in till februari mötet och presentera sitt arbete med FAK:s webb.

 

§ 124   Pris för framgångsrik kunskapsspridning – Ångpanneföreningens forskningsstiftelse

Föredrogs av dekanus.

Bakgrund

Nämnden har blivit tilldelad ärendet Pris för framgångsrik kunskapsspridning – Ångpanneföreningens forskningsstiftelse.

Beslut

Nämnden beslutade att den inte har någon att föreslå. Beslutar att skicka till sektionscheferna för förslag på personer att nominera.  

 

§ 125   Etiska riktliner rörande forskning om urfolk och minoriteter

Föredrogs av dekanus.

Bakgrund

Nämnden har blivit tilldelad ärendet Etiska riktlinjer förande forskning om urfolk och minoriteter.

Beslut

Nämnden svarade:

Så vitt FAK vet har vi inte någon forskning om urfolk och minoriteter. FAK svarar sålunda följande på frågorna:

  1. Nej
  2. Nej
  3. Nej
  4. Nej
  5. Nej

§ 126   Regler vid disputationer

Föredrogs av Anette Petterson.

Bakgrund

Biblioteket har inkommit med förslag till ändringar till Regler vid disputationer vilka har förelagts nämnden.

Beslut

Nämnden beslutar att fastslå Regler vid disputation enligt bilaga.

 

§ 127   Sakkunnigutlåtande angående ansökan om att bli oavlönad docent för Per Eisele

Föredrogs av dekanus.

Bakgrund

Per Eisele, BTH, har ansökt om att utses till oavlönad docent i psykologi. Två oeniga sakkunniga har lämnat sina utlåtanden. Dekanus föreslår att avslå Per Eiseles ansökan om att utses till oavlönad docent eftersom kvantiteten anses vara för liten och att det saknas handledarerfarenhet på doktorandnivå. Nämnden ser fram emot en ny ansökan då detta har uppnåtts.

Beslut

Nämnden beslutar att avslå ansökan för Per Eisele om att bli oavlönad docent.

 

§128    Vårens mötestider

Föredrogs av dekanus.

Bakgrund

Förslag till vårens mötestider har förelagts nämnden.

Beslut

Nämnden beslutar följande mötestider för våren 2010:

-         Vecka 6, 9 februari kl 09:30—12:00, Stora konf, 6-224, Ronneby.

-         Vecka 15, 14 april kl 09:30—15:00, Ankaret, Karlskrona.

-         Vecka  21, 25 maj kl 09:30—15:00, annan ort.

 

§ 129   Övrigt

Kursplan av Keith Clark – Advanced reserarch methods. Denna kursplan förevisades nämnden enligt uppdrag då den har erhållit utvecklingsmedel av nämnden för innevarande år.

 

§ 130   Till nästa möte

Inget att rapportera.

 

§ 131   Avslut

Dekanus tackar ledamöterna för deras insatser i nämnden och avslutar mötet kl. 13:35.

 

Bilaga:

- Regler vid disputation

 

_______________________________          _______________________________

Ulrika Nilsson                                                   Ingvar Claesson

sekreterare                                                      ordförande

 

_______________________________         

Jan-Evert Nilsson                                            

  

 

 

 

 

 

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela