Protokoll fört vid sammanträde med fakultetsnämnd

Tid: 2006-09-08, kl 9 - 16

Plats: Stora Konferensen, Ronneby

Närvarande:

Ordförande Ingvar Claesson

Företrädare för verksamheten

Göran Broman

Paul Davidsson

Danuta Fjellestad

Anders Hederstierna

Louise Stjernberg

Företrädare för de studerande

Andreas Jacobsson

 

Övriga

Fredrik Andersson, planeringssekreterare

Anna Tinnert, planeringssekreterare

Frånvarande:

Företrädare för verksamheten

Arne Nilsson

Lars Emmelin

Företrädare för de studerande

Martin Bagge

Jenny Lundberg

 

Sammanträdet öppnas § 151

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

 

 

Fastställande av föredragningslista § 152

Föredragningslistan fastställs efter ändring av ordningsföljd till följande:

Efter ärende 5 följer ärende 12. Därefter följer samtliga beslutsärenden innan återgång till informationsärenden med start ärende 6.

Till Övrigt läggs:

- språkpolicy

- information från doktorandsektionen

 

 

Val av justerare § 153

Paul Davidsson väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

 

 

Föregående mötes protokoll § 154

Protokoll från nämndens sammanträde 2005-05-15 godkänns och läggs till handlingarna med följande påpekanden:

- § 143, Felaktigt angivna ”sektionen för vårdvetenskap” avser ”sektionen för hälsa”

- § 150, Nämnden biföll att doktorandsektionen vid BTH utgör ett stående inslag på fakultetsnämndens agenda vilket inte är fallet inför dagens möte.

 

 

Dekanus delegationsbeslut och per capsulam-beslut § 155

Dekanus delegationsbeslut och beslut per capsulam läggs till handlingarna med följande kommentarer:

- Nämnden uttrycker önskemål om att finansieringsplan eller motsvarande information bör delges ledamöterna för samtliga nyantagna doktorander som helt eller delvis finansieras genom fakultetsanslag från BTH (även i de fall nyantagna doktorander är inskrivna vid andra fakulteter än fakulteten vid BTH).

- Delegationsbeslut DF026/06. Kommentar gällande formulering av beslutet. Doktoranden har antagits som forskarstuderande i ämnet Telekommunikation och det är att föredra att endast som bakgrundsinformation ange att doktoranden även antagits till forskarskolan GST.

 

Information § 156

Bilaga 3 beskrivande ett urval av till BTH inkomna skrivelser lades till handlingarna.

Revidering av anvisningar och tillämpning av regler vid docentansökan § 157

Dekanus beskriver bakgrunden till ärendet. Nämnden diskuterar olika tillvägagångssätt för BTH avseende docentansökningar där ämnet inte bedöms vara inom det tekniska området. Nämnden diskuterar ärendet och uppdrar åt planeringssekreterare (Anna Tinnert) att ta fram underlag från Skövde, Mälardalens högskola, Växjö Universitet och Kalmar för ytterligare diskussion i nämnden.

 

 

Docentansökningar § 158

Bakgrund

Till nämnden har inkommit två ansökningar om utnämnande till docent inom det tekniska området vid BTH (bilaga 8.1 respektive 8.2, FAK 2006-09-08).

Beslut

Nämnden tillstyrker att gå vidare i respektive ärende. Dekanus ges i uppdrag att per delegation bereda ärendet vidare gällande utseende av sakkunniga.

 

Förslag till policy för publicering av forsknings-dokument.

§ 159

Bakgrund

Till nämnden har inkommit ett förslag till policy avseende fri tillgång till forskningsdokument från BTH. Nämnden diskuterar skrivelsen.

Beslut

Nämnden uttrycker tveksamhet på ett flertal punkter avseende föreslagen policy då t ex frågeställningar kring meritvärdering och kvalitetssäkring ej är utredda.

 

 

Balansering av studierektortjänst § 160

Bakgrund

Till nämndens föregående möte inkom en skrivelse från studierektor för forskarutbildningen. Nämnden diskuterar fortsatt tillvägagångssätt i ärendet.

Beslut

Ärendet bordläggs. Nämnden uppdrar åt dekanus och Andreas Jacobsson att inhämta underlag från doktorandsektionen inbegripet information om eventuell doktorandombudsman inom Akademi Sydost.

Nämnden emotser en arbetsbeskrivning från studierektor för forskarutbildningen till nästa möte.

 

Mötet ajourneras för lunch, återupptas enligt följande:

 

Ansökan av medel ur fakultetsanslaget -förslag till fördelning § 161

Bakgrund

En grupp ledamöter har utarbetat förslag till fördelning av fakultetsanslaget.

Beslut

Nämndens förslag till fördelning av medel ur fakultetsanslaget för budgetåret 2007 är i enlighet med presenterat Förslag 1 (bilaga 10, FAK 2006-09-08). Förslaget inbegriper en strategisk fond för vilken fakultetsnämnden kommer formulera anvisningar för ansökningar.

Rapport från lärar-förslagsnämnden

§ 161

Paul Davidsson informerar om arbetet i lärarförslagsnämnden.

Rapport från kvalitétsgruppen § 162

Intet.

Ny ledamot i referensgruppen för utveckling av digitala spel § 163

Ärendet bordläggs.

 

 

Ansökan om nytt forskar-utbildningsämne:

Industriell ekonomi och management § 164

Till nämnden har inkommit en ansökan om inrättande av nytt forskarutbildningsämne, Industriell ekonomi och management.

Ärendet bordläggs.

 

 

Ansökan om nytt forskar-utbildningsämne:

Matematik med tillämpningar § 165

Till nämnden har inkommit en ansökan om inrättande av nytt forskarutbildningsämne, Matematik med tillämpningar.

Ärendet bordläggs.

Nämnden ger planeringssekreterare (Anna Tinnert) uppdraget att kontakta ansvarig för ansökan med en sammanfattning av nämndens synpunkter. Paul Davidsson efterfrågar klargörande av rutiner avseende ansökan om nytt forskarutbildningsämne.

 

Övrigt;

Språkpolicy § 166

Danuta Fjellestad påtalar avsaknad av policy vid BTH avseende språk och tar upp exempel på situationer där språkvalet kan ha implikationer för informationsspridningen.

Övrigt;

Information från doktorand-sektionen § 167

Andreas Jacobsson informerar om arbetet i doktorandsektionen.

 

 

Till nästa möte planeras följande på agendan:

- docentansökningar utanför det tekniska området

- information om CTUP (av företrädare för CTUP)

- anvisningar för ansökan ur strategisk fond

- ny ledamot i referensgruppen för Utveckling av digitala spel

- nya forskarutbildningsämnen, Industriell Ekonomi och Management

respektive Matematik med tillämpningar

- Högskoleverkets utvärdering av teknisk forskarutbildning

- balansering av studierektortjänsten

 

_______________________________

Ingvar Claesson

Ordförande

_______________________________

Paul Davidsson

Justeras

_______________________________

Anna Tinnert

Sekreterare

Bilaga;

Förslag till fördelning av fakultetsanslag, fastställd av FAK 2006-09-08, § 161

fak 2006-09-08 fordeln b-år 2007.pdf

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela