Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Fakultetsnämnd

Tid: Torsdagen den 9 september kl 10:00–15:30.

Plats: Hus J, plan 3, rum Dodekaedern (J 3310).

Föredragande:

Anders Hederstierna          AHE

Anton Borg                        ATB

Ingvar Claesson                  ICL

Olle Hilborn                        OHI

Niklas Lavesson                 NLA

Om någon eller några av dessa inte kan delta bordläggs ärendet om inte annan ledamot eller planeringssekreteraren kan överta föredragningen.

Dagordning

Inledning:

0. Sammanträdet öppnas

1. Fastställande av föredragningslista

2. Val av justerare
Informations- och diskussionsärenden:

3. Föregående mötes protokoll (bilaga 1, ICL)

4. Dekanus och prodekanus delegationsbeslut (bilaga 2, ICL)

5. Information från dekanus (bilaga 3, ICL)

6. Information från LFN (bilaga 4, PDV)

7. Information från doktorandsektionen (ATB/OHI)

8. Information från fakultetsnämndens koordinator för utbildning på forskarnivå (NLA)

9. FAK:s internbudget 2010, uppföljning (bilaga 5, ICL)

10. FAK:s strategiska satsning, uppföljning (bilaga 6, ICL)

11. Forskningens dag 20 oktober (ICL)

Beslutsärenden:

12.  Hedersdoktor vid BTH 2010 (ICL)

13.  Ny representant i kvalitetsrådet (AHE)

14.  Hantering Professorsansökan: preliminär förgranskning åt Lärarförslagsnämnden (ICL)

15.  Anslaget till BTH. Fakultetsnämndens förslag till fördelning 2011 (bilaga 7, ICL)

 

Avslutning:

16.  Övrigt

17.  Till nästa möte

Välkomna!

Ingvar Claesson                                                              Anna Tinnert

Ordförande                                                                    enligt uppdrag

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Anna Tinnert, ati@bth.se

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela