Kallelse till sammanträde med blekinge tekniska högskolas fakultetsnämnd

Tid: 2007-09-07, kl. 9.30 – 17

Plats: Ankaret, Karlskrona

Föredragande:

Christel Borg CBO

Göran Broman GBR

Paul Davidsson PDV

Anders Hederstierna AHE

Niklas Lavesson NLA

Hanna Scott HSC

Anna Tinnert ATI

Om någon eller några av dessa inte kan delta bordläggs ärendet om inte annan ledamot eller planeringssekreteraren kan överta föredragningen.

Dagordning

Inledning

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslista

3. Val av justerare

Informations- och diskussionsärenden:

4. Föregående mötes protokoll (bilaga 1 – 2007-05-30)

5. Dekanus delegationsbeslut och nämndens beslut per capsulam (bilaga 2)

6. Information från prodekanus (bilaga 3)

7. Kvalitetsutvecklingssystem för högre utbildning vid BTH (bilaga 4)

8. Information från LFN (bilaga 5, PDA)

9. Process för inrättande av professur (bilagor 6.1-6.3, PDA/ATI)

10. Information från doktorandsektionen (NLA/HSC)

11. Information från kvalitétsgruppen (bilaga 7, ATI)

12. Akademi sydost: visions- och strategiprojekt (AHE)

13. Docentärenden – status pågående ärenden (ATI)

14. Fakultetsnämndens interna budget (bilaga 8, GBR/ATI)

15. Sammanfattning av fakultetsnämndens pågående/avslutade ärenden (bilagor 9.1-9.2, ATI)

16. Regleringsbrev – återrapporteringskrav avseende Forskning och forskarutbildning (bilagor 10, ATI)

17. Revidering av lokalt ALFA-avtal (bilagor 11.1-11.2, ATI)

Beslutsärenden:

18. Utseende av hedersdoktor respektive promotor för hedersdoktor (GBR)

19. Högskoleverkets tillsynsbesök vid BTH 2006 -forskarutbildning (bilagor 12.1-12.2, GBR)

20. Publicering av engelska översättningar av styrdokument (bilagor 13.1-13.2, ATI)

21. Förslag till Mall för allmän studieplan (bilagor 14.1-14.4, MWL)

22. Förslag till fördelning av medel ur anslaget till vetenskapsområden (MWL/CBO/AHE)

Avslutning:

23. Övrigt

24. Till nästa möte

Välkomna!

Ingvar Claesson

Ordförande

Anna Tinnert

enligt uppdrag

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Anna Tinnert på e-postadress Anna.Tinnert@bth.se

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela